Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2023. 02. 17

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2023.02.17.

Magyarbóly Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a személyes gondoskodás feladatkörében, szociális alapszolgáltatásként, a község intézményhiányának enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése céljából e rendeletben foglaltak szerint falugondnoki szolgáltatást működtet Magyarbóly községben.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Magyarbóly község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 3. § (1)-(3) bekezdésében és 6. §-ában meghatározott személyekre.

2. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) meghatározott szolgáltatási elemek biztosításával a (2)–(6) bekezdésben felsorolt feladatokat látja el.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása a háziorvosi rendelésre szállítással, egyéb egészségügyi intézménybe szállítással, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosításával.

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, egyéb gyermekszállítás.

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.),

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb szociális-és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatási feladatok:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó feladatok:

a) a falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik - meghallgatásával és megbeszélésével.

b) tevékenységének ellátásába bevonja a településen lévő családokat is.

(6) A falugondnoki szolgáltatás az SzCsM rendelet 39. § (6) bekezdés szerinti

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.

3. § (1)1 A falugondnoki szolgáltatás ingyenes, önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melyre vonatkozó igényt írásban, szóban, elektronikus levél formájában, telefonon jelezve, vagy bármilyen egyéb kommunikációs módon lehet jelezni a képviselő-testület tagjai, a polgármester és a falugondnok felé. A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét lehetőleg 1-3 munkanappal előbb bejelenti és egyezteti a falugondnokkal, településen kívüli szolgáltatási igényét pedig lehetőleg 3-5 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatteljesítés egyrészt a bejelentés sorrendjétől és fontosságától függ. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a polgármesterrel le kell egyeztetni telefonos megkereséssel, vagy ügyfélfogadási időben a hivatalban. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele alkalmával az igények teljesítésének mérlegelésénél elsősorban a kötelező, alapellátási feladatok, valamint a gazdaságosság figyelembe vétele a döntési szempont. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a fenntartóval kell egyeztetni.

(2)2 A falugondnoki szolgáltatásnyújtásra vonatkozó döntés a polgármester és a falugondnok hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület a falugondnoki szolgálat szakmai programját a rendelet hatálybalépésének időpontjára megalkotja. A szakmai program tartalmazza a rendelet (2)-(6) bekezdésében felsorolt szolgáltatási elemek részletes tartalmát. A képviselő-testület a falugondnoki szolgálat szakmai programját éves rendszerességgel felülvizsgálja és a szükséges változásokat a szakmai programban átvezeti.

2. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.