Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI..12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 10. 30

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI..12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.28.

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 14/2014 (XI.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba, és 2021. október 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet
Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjog átruházással nem járó egyéb hasznosítása 500.000,-Ft értékhatár alatt (a szerződés teljes időtartamára, határozatlan idejű szerződésnél 5 évre vonatkozóan) – 4/2005.(IV.21.) rendelet 10. §.(1) a).
Forgalomképes vagyontárgy tulajdonjog átruházással nem járó egyéb hasznosítása 500.000,-Ft szerződési értékhatár (a szerződés teljes időtartamára, határozatlan idejű szerződésnél 5 évre vonatkozóan) alatt – 4/2005.(IV.21.) rendelet 10. §.(1) b).
Az Önkormányzat vagyonával – különösen telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás kezdeményezése – kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megadása – 4/2005.(IV.21.) rendelet 10. §.(1) c).
Önkormányzati ingatlanon közműszolgáltatók részére, közművezetékek elhelyezése céljából vezetékjog, szolgalmi jog, használati jog biztosítása, amennyiben az nem befolyásolja az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát – 4/2005.(IV.21.) rendelet 10. §.(1) d).
Döntés az ingatlan-nyilvántartásban az Önkormányzat javára bejegyzett idegen ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom esetén a korlátozás alóli felmentésről – 4/2005.(IV.21.) rendelet 10. §.(1) e).
Az Önkormányzat kisebbségi résztulajdonában lévő gazdasági társaságokban közhasznú társaságokban a taggyűlésen képviseli az Önkormányzatot, vagy meghatalmazást ad az Önkormányzat képviseletére – 4/2005.(IV.21.) rendelet 21. §.(1).
Dönt az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézetnél történő elhelyezéséről, illetőleg államilag garantált értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről – 4/2005.(IV.21.) rendelet 23. §.
Gyakorolja a kis összegű, behajthatatlan követelések leírási jogát – 4/2005.(IV.21.) rendelet 24. §.(1) a).
Közterület használatának engedélyezése – 7/2001.(VI.1.) rendelet 6. §.(1).
Közterület használati díj megfizetése alóli felmentés jótékony, kulturális és közcélú rendezvény esetén – 7/2001.(VI.1.) rendelet 11. §.(1).
Művelődési ház más célú (nem közösségi célú) hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása – 8/2020.(IX.18.) rendelet 7. §
külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm rendelet 4 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadása.
gyakorolja a hatáskört és dönt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés (településkép-érvényesítő eszközök) hatáskörben és ügyekben.
A képviselő-testülettől a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök

1.

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közút kezelői hatáskör gyakorlása

1988. évi I. törvény 36. § (1) bek.”