Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 14 - 2021. 12. 15

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.14.

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Ják község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A jegyzőkönyvek tárolása a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében történik. A jegyzőkönyvekbe való betekintésre is itt van lehetőség.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.