Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Bükkszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 56 339 181 Ft.

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok saját működési bevételei 3 870 000 Ft

b) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 29 467 656 Ft

c) Támogatásértékű működési bevétel 7 597 474 Ft

d) Előző évek maradványának átvétele működési célra 3 592 705 Ft

e) Államháztartáson belüli megelőlegezés 27 346 Ft

f) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 384 000 Ft

g) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 6 400 000 Ft”

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 14 333 942 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 400 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 17 082 940 Ft

d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 000 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadás/ megelőlegezés 1 034 521 Ft

f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak 701 398 Ft

g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 2 039 000 Ft

h) Felújítás 7 182 000 Ft

i) Beruházás 7 629 232 Ft

j) Általános tartalék (szabadon felhasználható költségvetési maradvány) 796 532 Ft

k)Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) 330 184 Ft””

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet