Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről

2022.03.11.

Bükkszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –

a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §1 Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 85 189 843 Ft.

2. § (1) A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok működési bevételei 472 882 Ft

b) Önkormányzatok saját működési bevételei 3 870 000 Ft

c) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 31 243 852 Ft

d) Támogatásértékű működési bevétel 9 056 749 Ft

e) Előző évek maradványának átvétele működési célra 3 592 705 Ft

f) Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 108 878 Ft

g) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 444 777 Ft

h) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 6 400 000 Ft

(3) A bevételi főösszeg részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)3 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 16 359 974 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 1 902 900 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 17 273 553 Ft
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 000 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadás/ megelőlegezés 1 034 521 Ft
f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak 713 000 Ft
g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 2 039 000 Ft
h) Felújítás 7 182 000 Ft
i) Beruházás 8 318 232 Ft
j) Általános tartalék (szabadon felhasználható költségvetési maradvány) 27 036 479 Ft
k)Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) 330 184 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási költségvetés részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatások alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az engedélyezett létszámadatokat a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A előirányzat felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.

(2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,

b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,

c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:

a) a cafetéria–juttatás összege 2021. január 1-jétől 231 900 Ft/fő/év,

b) 2021. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a.

(4) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 46 380 Ft.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a 2021. évi költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.

(6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.

(7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.

(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

6. melléklet

Bükkszentmárton Község Önkormányzata engedélyezett létszáma

7. melléklet

2021. évi előirányzat-felhasználási terv
1

Az 1. § a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.