Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 03. 12

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.11.

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 85 189 843 Ft.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok működési bevételei 472 882 Ft

b) Önkormányzatok saját működési bevételei 3 870 000 Ft

c) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 31 243 852 Ft

d) Támogatásértékű működési bevétel 9 056 749 Ft

e) Előző évek maradványának átvétele működési célra 3 592 705 Ft

f) Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 108 878 Ft

g) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 444 777 Ft

h) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 6 400 000 Ft”

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 16 359 974 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 1 902 900 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 17 273 553 Ft
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 000 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadás/ megelőlegezés 1 034 521 Ft
f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak 713 000 Ft
g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 2 039 000 Ft
h) Felújítás 7 182 000 Ft
i) Beruházás 8 318 232 Ft
j) Általános tartalék (szabadon felhasználható költségvetési maradvány) 27 036 479 Ft
k)Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány) 330 184 Ft”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet