Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01
Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
(1) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdés értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. Az Önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy a személyi előirányzatok terhére belső átcsoportosítással a szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az éves cafetéria-keret bruttó 430 000 forintban kerüljön megállapításra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére.
(2) 2021. szeptember 1. napjától a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde nevelési intézményt az Önkormányzat önálló intézményként működteti. Az intézmény dolgozói korábban - a társulás tagintézményi működtetési forma keretei között - is kaptak cafetéria-juttatást, így ezen juttatás került betervezésre önálló intézményi forma kereteiben.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.