Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 27

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.02.27.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szedres Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 341 414 244 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzatát 448 743 756 Ft
c) költségvetési hiányát 107 329 512 Ft
d) finanszírozási bevételek előirányzatát 111 365 532 Ft
e) finanszírozási kiadások előirányzatát 4 036 020 Ft
f) bevételi főösszegét 452 779 776 Ft
g) kiadási főösszegét 452 779 776 Ft összegben állapítja meg.
összegben állapítja meg.

3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1)2 Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 452 779 776 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft

c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft

d) Működési bevételek 24 249 079 Ft

e) Felhalmozási bevételek 532 000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft

h) Finanszírozási bevételek 111 365 532 Ft.

(2)3 Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a)4 kötelező feladatok bevételei 343 228 221 Ft

b)5 önként vállalt feladatok bevételei 109 551 555 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3)6 Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek 264 849 464 Ft

b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1)7 Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 452 779 776 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 105 503 408 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 430 411 Ft

c) Dologi kiadások 66 937 406 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 55 686 301 Ft

f) Beruházások 59 061 007 Ft

g) Felújítások 136 072 223 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft

(2)8 Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 316 007 553 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 136 772 223 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3)9 Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 257 646 546 Ft

b) felhalmozási kiadások 195 133 230 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. § (1)10 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 438 605 443 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft

c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft

d) Működési bevételek 11 065 079 Ft

e) Felhalmozási bevételek 532 000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft

h) Finanszírozási bevételek 110 375 199 Ft

(2)11 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 329 053 888 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 109 551 555 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3)12 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) működési bevételek 250 675 131 Ft

b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1)13 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 438 605 443 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 39 715 582 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 396 068 Ft

c) Dologi kiadások 35 926 930 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 55 686 301 Ft

f) Beruházások 58 684 742 Ft

g) Felújítások 136 072 223 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 97 070 597 Ft

(2)14 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 301 833 220 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 136 772 223 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3)15 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 243 848 478 Ft

b) felhalmozási kiadások 194 756 965 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 145 000 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 13 182 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 75 963 000 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 89 145 000 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

c) működési bevételek 89 145 000 Ft

d) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § (1)16 A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 145 000 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 52 011 823 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 940 960 Ft

c) Dologi kiadások 29 145 217 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 47 000 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 89 145 000 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3)17 A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) működési kiadások 89 098 000 Ft

b) felhalmozási kiadások 47 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg.

5/A.18 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei, kiadásai, létszámkerete

11/A. § (1)19 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 18 063 910 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 2 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 18 061 910 Ft

(2)20 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 18 063 910 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3)21 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) működési bevételek 18 063 910 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11/B. § (1)22 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 18 063 910 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 13 776 003 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 383 Ft

c) Dologi kiadások 1 865 259 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 329 265 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2)23 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 18 063 910 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3)24 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) működési kiadások 17 734 645 Ft

b) felhalmozási kiadások 329 265 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét az 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11/C. § A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. § (1)25 Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 195 133 230 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 59 061 007 Ft

b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(2)26 Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 194 756 965 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 58 684 742 Ft

b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(3)27 A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 47 000 Ft.

(3a)28 A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 329 265 Ft.

(4)29 Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. § (1) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2020. évi maradványból 101 058 339 Ft -ot tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0 Ft összeget hitelfelvételként biztosít.

8. Tartalék

14. § (1)30 A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 32 111 008 Ft, melyből:

a) általános tartalék 19 285 015 Ft

b) céltartalék 12 825 993 Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

9. Stabilitási törvény 8. § szerinti kötelezettségek

15. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 16. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Szedres Község Önkormányzata hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Szedres Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

17. §31 A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §32 A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a Stabilitási törvénynek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet szerint határozza meg.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10 000 000 Ft összegig átcsoportosítást hajtson végre. Az ezen felüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) Az intézmény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

23. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó ötödik napjáig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

24. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

25. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat, mint intézmény gondoskodik, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2)33 Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § A költségvetés végrehajtása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében külső ellenőr megbízása útján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 10 millió Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A gazdálkodást úgy kell megszervezni, hogy a tárgyévben felvett folyószámlahitelt (likvid hitel) 2021. december 30. napjáig vissza kell fizetni.

14. Vegyes és záró rendelkezések

28. § (1)34 A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria-juttatásának keretét 2021. évben bruttó 430 000 Ft összegben állapítja meg.

(1a)35 A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben dolgozó munkavállalók cafetéria-juttatásának keretét 2021. évben bruttó 115 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 61. § (5) bekezdés alapján valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló részére havi 1 000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési törvény 61. § (6) bekezdés alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

29. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

30. § Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

16. melléklet

Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

18. melléklet

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

19. melléklet

Szedres Község Önkormányzata által tervezett 2021. évi közvetett támogatások
1

A 2. § a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5/A. alcímet (11/A. §, 11/B. §, 11/C. §) a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

19

A 11/A. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 11/A. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11/A. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11/B. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A 11/B. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A 11/B. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 12. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 12. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 12. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

28

A 12. § (3a) bekezdését a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be. A 12. § (3a) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

29

A 12. § (4) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (4) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 14. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

31

A 17. § a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

32

A 18. § a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

33

A 25. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

34

A 28. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 28. § (1a) bekezdését a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

36

Az 1. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 2. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 3. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 4. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 6. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 8. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 9. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 10. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 11. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 12. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 13. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 14. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 15. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 17. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 20. mellékletet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdése iktatta be. A 20. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 21. mellékletet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdése iktatta be. A 21. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 22. mellékletet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdése iktatta be. A 22. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 23. mellékletet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdése iktatta be. A 23. melléklet a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.