Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2023. 11. 01

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

2023.11.01.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogatások és ellátások formái

1. § (1) Ibrány Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelmét a (2) bekezdés szerinti pénzbeli és természetbeni ellátással, és a (3) bekezdés szerinti saját fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja. A városban működő, de nem önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat a rendelet nem tartalmazza.

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátás

a) gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

b) ikerszületés esetén gyermekek gondozásához nyújtott anyagi támogatás

c) gyermekétkeztetés

ca) intézményi gyermekétkeztetés

cb) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

cc) szünidei gyermekétkeztetés

(3) Az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat

ab) család - és gyermekjóléti központ

b) gyermekek esélynövelő szolgáltatása:Biztos Kezdet Gyerekház

2. Pénzbeli és természetbeni ellátás

2. § Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása elnevezéssel a támogatás feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § A képviselő-testület külön rendeletben foglaltak szerint támogatást biztosít kettő, vagy több gyermek egyszerre történő születése esetén a gyermekek gondozásához..

4. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést az Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági és Műszaki ellátó Szervezete (GAMESZ) által üzemeltetett konyha útján

a) a város közigazgatási területén működő bölcsődében, óvodákban, és a köznevelési intézményekben intézményi gyermekétkeztetés formájában,

b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak szerint biztosítja.

(2) 1A gyermekétkeztetésért

a) 2022. június 30-ig az 1. mellékletben

b) 2022. július 1-től a 2. mellékletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében az önkormányzat területén működő óvodákban a fenntartótól függetlenül a gyermekek mindegyike a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-ának megfelelő mértékű kedvezményben részesül.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet az Ibrányi Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

5. § (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

(3) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gvt. alapján az ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

a) az ellátás tartamáról,

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az intézmény házirendjéről,

d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(6) Az ellátásra jogosult köteles:

a) az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

(7) Az ellátás megszűnésének eseteire a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § (1) A család és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok és gyermekek számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálatot az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény keretében működteti.

(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat részletes feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény határozza meg. A család- és gyermekjóléti központ az ibrányi járás területén ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti speciális feladatokat.

7. § A család-és gyermekjóléti központ az ibrányi járás területén ellátja a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatáűsról szóló törvény szerinti speciális feladatokat.

8. § (1) Az önkormányzat a szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására, a szülői kompetenciák erősítésére, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásként működteti a Varázssziget Biztos Kezdet Gyerekházat.

(2) A Gyerekház által nyújtott szolgáltatás nyitvatartási időben önkéntesen és díjmentesen vehető igénybe.

(3) Az ellátás igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet a Gyerekház vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az igénybevételről.

(4) Az ellátás igénybevételének feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(5) Az ellátásra jogosult köteles:

a) a (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

b) a Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszerhez adatokat szolgáltatni,

c) a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

(6) Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt.37/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezés

9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2

A 2. melléklet az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.