Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30 - 2021. 12. 01

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.30.

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:]

„a) települési támogatások:

aa) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás;

ab) tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásához nyújtott támogatás

ac) gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás

ad) születési támogatás

ae) tüzifa természetbeni támogatás

af) egyéb természetbeni, pénzbeli támogatás

ag) gyermekétkeztetés támogatása

ah) rendkívüli települési támogatás”

(2) A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások:]

„c) Felsőoktatási ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás”

2. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) Születési támogatásra jogosult az anya vagy a gyermeket nevelő apa, a gyermeke születését követő három hónapon belül, akinek legalább egy éve bejelentett állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye van Böhönyén és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A születési támogatás iránti kérelmet a Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A kérelmet a szülést követően 30 napon belül lehet benyújtani.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 forint egyszeri támogatás.

(4) A (2) bekezdésben megállapított határidő jogvesztő.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás

17/A. § (1) Egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatás adható évente legfeljebb két alkalommal a növekvő anyagi terhekre tekintettel (pl: karácsonyra, húsvétra) a Böhönye községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 3személyeknek, akiknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.

(3) A támogatás összegét a szociális bizottság határozza meg, a támogatásra jogosultság elbírálásáról, a támogatás mértékének megállapításáról átruházott hatáskörben a szociális bizottság dönt.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a helyben lakást lakcímkártyával igazolni szükséges.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet „Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás és iskolakezdési támogatás”

5. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.

(2) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott esetekben hatáskörrel rendelkező személy dönt.

(3) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.

(4) A gondozási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

6. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A személyi térítési díj befizetését a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál, annak pénztárában havonta, a tárgyhónapot követő hónap Hivatal által meghatározott napjain szükséges befizetni.”

7. § Hatályát veszti A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.