Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról<br><br>

Hatályos: 2021. 04. 27- 2021. 04. 27

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 15/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladatait és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) Gyermekenként 30.000 forint értékű támogatásban részesül azon újszülött, akinek – a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve – első létesített lakóhelye Érd.

(2) A támogatás keretében nyújtható juttatás különösen:

  • a) ajándékutalvány,
  • b) ajándékcsomag,
  • c) pénzbeli ellátás.

(3) A polgármester a személyiadat- és lakcímnyilvántartó adatai alapján, hivatalból indít eljárást a jogosultság megállapítása iránt.

(4) A három hónapos korára érdi lakóhellyel rendelkező örökbefogadott gyermek is jogosult a támogatásra, mely esetben a törvényes képviselő jogosult az eljárás megindítására.

(5) Az újszülöttek támogatásának megállapításánál a szülők jövedelmi viszonyait, szociális helyzetét nem kell vizsgálni.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 58. §-sal egészül ki:

„58. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 41. §-át 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.