Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről

Hatályos: 2022. 08. 08 15:00

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről

2022.08.08.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat címek, kitüntetések és elismerések alapításával és adományozásával méltó módon elismerje, és megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:

a) Ibrány város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, a városhoz is kötődő közéleti, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak, vagy

b) tevékenységükkel Ibrány város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták, vagy

c) kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, vagy

d) mindennapi példamutató munkájukkal szolgálták a városban élő lakosságot, vagy

e) tevékenységük Ibrány város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítette, vagy

f) erkölcsi példamutatásuk városunk hitét, humánus értékeinek gyarapodását szolgálta, vagy

g) felsőfokú tanulmányai során kiemelkedő tanulmányi eredményével és magatartásával példát mutat a fiatalságnak, s városunk jó hírnevét öregbíti.

(2) Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az alábbi címek, kitüntetések, díjak és elismerések alapításáról rendelkezik:

a) Ibrány Város Díszpolgára kitüntető cím

b) Pro Urbe Emlékérem

c) Ibrányért Díszcímer

d) Kiváló Önkormányzati Dolgozó

e) Ibrány Kiváló Tanulója

f) Közösségünk Szolgálatáért elismerés

g)1 Kiváló Közalkalmazott

(3) Az önkormányzat által alapított kitüntetések, címek, díjak odaítélésének részletes szabályait, az elismerések évente adományozható számát a képviselő-testület e rendelet kitüntetésekre, címekre, díjakra és elismerésekre vonatkozó külön alcímeiben határozza meg.

(4) A képviselő-testület minden évben napirendjére tűzi az e rendelettel alapított címek, díjak és elismerések adományozására vonatkozó javaslatot.

(5) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(6) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

2. Ibrány Város Díszpolgára kitüntető cím

2. § (1) Az „Ibrány Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Ibrányból származik, vagy Ibrányban él és valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra Györfi Sándor szobrászművész által készített 11,5 cm átmérőjű, 0,8 cm vastagságú bronz emlékplakett jár. A plakett hátoldalán Ibrány város címere, első oldalán a város főtere épületeinek kontúrja, és „ IBRÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” felirat található. A plakett tárolására méretre készült egyedi bőr tok szolgál. Az emlékplakett mellé díszoklevél jár.

(4) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet a polgármester, a képviselő-testület tagja, vagy a képviselő-testület bármely bizottsága az adott évre vonatkozóan, április 15-ig.

3. § (1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) A város díszpolgára:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,

b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

(3) A város díszpolgárát elhalálozása esetén – ha az elhunyt végakaratával nem ellentétes, illetve hozzátartozói beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti az ezzel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

3. Pro Urbe Emlékérem

4. § (1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2) Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb 3 adományozható.

(3) A Pro Urbe Emlékérem kitüntetés külön erre a célra Györfi Sándor szobrászművész által készített 11,5 cm átmérőjű, 0,8 cm vastagságú bronz emlékérem. Az emlékérem hátoldalán Ibrány város címere, első oldalán Ibrányi László (1659-1705) II. Rákóczi Ferenc ezredes kapitányának alakja, s felette az „ IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE” felirat található. Az érem tárolására méretre készült egyedi bőr tok szolgál.

(4) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek értéke nem lehet egyének esetén nettó 75.000.-Ft-nál, csoport esetén nettó 150.000.-Ft-nál kevesebb.

(5) A Pro Urbe Emlékérem adományozására javaslatot tehet a polgármester, a képviselő-testület tagja, vagy a képviselő-testület bármely bizottsága adott évre vonatkozóan, április 15-ig.

4. Ibrányért Díszcímer

5. § (1) Ibrányért Díszcímer adományozható azoknak a személyeknek, vagy személyek csoportjának, akik a munkájuk során a munkahelyükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s a munkájukon kívül a város közéleti tevékenységében aktívan részt vesznek.

(2) Ibrányért Díszcímer évente legfeljebb 3 adományozható.

(3) Az Ibrányért Díszcímer kitüntetéshez külön erre a célra készített 11,5 cm átmérőjű kör alakú kristály emlékplakett jár. A plaketten gravírozással Ibrány város címere és fölötte „IBRÁNYÉRT” felirat található. A plakett tárolására méretre készült egyedi díszdoboz szolgál.

(4) Az Ibrányért Díszcímer mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek a nettó összege egy személy esetén nettó 50.000.-Ft, csoport esetén nettó 100.000.-Ft

(5) Az Ibrányért Díszcímer adományozására az adott évre vonatkozóan április 15-ig a polgármester, a képviselő-testület tagja, a képviselő-testület bizottsága, helyi intézmények vezetője, és a városban működő – bírósági nyilvántartásba bejegyzett – társadalmi szervezet, egyesület tehet javaslatot .

5. Kiváló Önkormányzati Dolgozó

6. § (1) A Kiváló Önkormányzati Dolgozó kitüntetés adományozható azoknak a munkavállalóknak, közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek, akik a munkájuk során tartósan (minimum 10 éven át) kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s munkahelyükön a tevékenységüket a közösség elismeri.

(2) Az Önkormányzat Kiváló Dolgozója kitüntetés évente legfeljebb négy adományozható.

(3) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft

(4) Az Önkormányzat Kiváló Dolgozója kitünztetés adományozására irányuló javaslatot, indítványt az adott évre vonatkozóan április 15-ig jogosult megtenni a munkahely, intézmény vezetője.

5/A.2 Kiváló Közalkalmazott

6/A. § (1) Kiváló Közalkalmazott cím adományozható azoknak a közalkalmazottaknak, akik városunkban munkájuk során tartósan (minimum 10 éven át) kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s munkahelyükön a tevékenységüket a közösség elismeri.

(2) Kiváló Közalkalmazott cím évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A cím mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft

(4) A Kiváló Közalkalmazott cím adományozására irányuló javaslatot, indítványt az adott évre vonatkozóan április 15-ig jogosult megtenni a munkahely, intézmény vezetője.

6. Ibrány Kiváló Tanulója

7. § (1) Ibrány Kiváló Tanulója elismerés adományozható annak az ibrányi állandó lakcímmel rendelkező, s életvitelszerűen a városban élő felsőoktatási intézmény (BSc, MSc) nappali tagozatán államilag finanszírozott képzésben tanuló diáknak, aki a tanulmányi előmenetelében legalább az utolsó két, egymást követő félévben kiemelkedő (BSc képzés esetén minimum 4,51 százados, MSc illetve osztatlan képzés esetén minimum 4,01 százados tanulmányi eredmény ) teljesítményt nyújtott, ezáltal példát mutat a város fiatalságának, s ezt a teljesítményét a közösség elismeri.

(2) Nem adható kitüntetés annak a hallgatónak, aki a tanulmánya idején félévet ismételt, illetve halasztott.

(3) Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés évente legfeljebb nyolc adományozható.

(4) Az elismerés mellé díszoklevél és egyszeri pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft.

(5) Az elismerés csak egy alkalommal adományozható ugyanazon személynek.

(6) Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés adományozására irányuló javaslatot, indítványt az (1) bekezdésben meghatározott feltételek egyidejű hitelt érdemlő igazolásával ( Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, leckekönyv másolat, stb..) adott évre vonatkozóan július 15-ig jogosult megtenni bárki, akinek a feltételeknek megfelelő hallgatóról információja van.

7. Közösségünk Szolgálatáért

8. § (1) „Közösségünk Szolgálatáért” kitüntetés adományozható azoknak, akik a város önkormányzati, illetve egyéb, más helyi intézménye, rendészeti szerve dolgozójaként, vezetőjeként, helyi civil szervezet tagjaként, önkormányzati bizottság tagjaként, tevékenységével, lelkiismeretes munkájával Ibrány lakosságát, közösségét példamutatóan szolgálja.

(2)3 A kitüntetésből évente legfeljebb négy adományozható.

(3) A kitüntetés mellé díszoklevél és pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 30.000.- Ft.

(4) Az elismerés adományozására az adott évre vonatkozóan április 15-ig a polgármester, a képviselő-testület tagja, a képviselő-testület bizottsága, helyi intézmények, rendészeti szervek vezetője, és a városban működő – bírósági nyilvántartásba bejegyzett – társadalmi szervezet, egyesület tehet javaslatot.

8. Az elismerések adományozásának rendje

9. § (1) A kitüntetések az államalapítás ünnepének (augusztus 20) alkalmával kerülnek átadásra, azonban ettől egyéb, kiemelt esemény kapcsán a képviselő-testület döntése alapján el lehet térni. Ebben az esetben rendelkezni kell a kitüntetés, elismerés átadásának időpontjáról, annak alkalmáról, esetlegesen az átadás helyszínéről.

(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő-testület Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottsága folytatja le. A Bizottság a 7. §-ban meghatározott kitüntetés kivételével a javaslatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő 60 napon belül folytatja le a megelőző eljárást, s terjeszti a javaslatát a Képviselő-testület elé. Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés esetén legkésőbb július 31-ig folytatja le az előkészítő eljárást, s terjeszti javaslatát a Képviselő-testület elé.

(3) A Bizottság megelőző eljárása során megtartott ülésére - a 7. §-ban meghatározott kitüntetési javaslat előkészítésének kivételével – a javaslat tevőt is meg kell hívni.

(4) Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.

(5) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel, azaz a megválasztott képviselők több, mint felének a szavazatával dönt zárt ülés keretében.

(6) A képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy a javasolt személy/személyek csoportja részére a javaslatban szereplő kitüntetési fajtától eltérő kitüntetés adományozásáról döntsön.

9. Halál utáni elismerés

10. § (1) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(2) Amennyiben a posztumusz kitüntetésben részesülőnek élő hozzátartozója nem lelhető fel, úgy a kitüntetés a kitüntetésben részesülő személy méltatásával együtt a Helytörténeti Gyűjteményben kerül elhelyezésre.

(3) Posztumusz kitüntetés adományozására irányuló javaslatot az általános beterjesztési határidőktől eltérően, bármikor jogosult – a kitüntetés fajtától függően - a rendeletben meghatározott, arra jogosult személy, vagy szervezet tenni.

10. Az elismerések visszavonása

11. § (1)4 A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, az Ibrányért Díszcímer, az Önkormányzat Kiváló Dolgozója, a Kiváló Közalkalmazott, valamint a Közösségünk Szolgálatáért kitüntetés, cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) A visszavonással kapcsolatos eljárásra a 9. §-ban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(4) A visszavonásról született döntést az érintettel közölni kell, valamint helyben szokásos módon közzé kell tenni, s a kitüntetésekről vezetett nyilvántartásban is rögzíteni szükséges.

11. Záró rendelkezés

12. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ibrány Város Önkormányzata A Díszpolgári Cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, valamint a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelete

13. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdés g) pontját az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

Az 5/A. alcímet (6/A. §) az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 8. § (2) bekezdése az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (1) bekezdése az Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.