Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a) 1.827.306.531Ft költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 1.376.641.915 Ft

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 450.664.616 Ft

ac) finanszírozási kiadás 761.802.742 Ft

b) 988.803.359 Ft költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 1.043.559.198 Ft

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 38.621.099 Ft

c) 745.126.234 Ft költségvetési hiánnyal, melyből

ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 727.518.706 Ft (működési célú 333.082.717 Ft,felhalmozási célú 394.435.989 Ft)

cb) Belső finanszírozású kiadás 0 Ft (működési célú 0 Ft, felhalmozási célú 0 Ft)

cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 151.520.243 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 50.000.000 Ft)

cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 139.912.715 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 32.392.472 Ft)

fogadja el.

(2) Az 745.126.234 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.

2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Enying Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosított előirányzatai - összevont költségvetési mérleg
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

BEVÉTELEK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)

-120 761 924

-333 082 717

Működési kiadások

1 096 828 283

1 376 641 915

Működési bevételek

976 066 359

1 043 559 198

Személyi juttatások (K1)

493 095 382

513 620 705

Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)

711 867 584

773 366 423

Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)

83 837 438

88 152 978

Közhatalmi bevételek (B3)

190 950 000

190 950 000

Dologi kiadások (K3)

316 324 194

421 811 389

Működési bevételek (B4)

73 248 775

79 242 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 050 000

5 050 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

198 521 269

348 006 843

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)

-493 820 952

-412 043 517

Felhalmozási kiadások

506 556 952

450 664 616

Felhalmozási bevételek

12 736 000

38 621 099

Beruházások (K6)

453 812 091

387 835 328

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)

0

18 341 705

Felújítások (K7)

52 744 861

62 829 288

Felhalmozási célú bevételek (B5)

12 236 000

12 236 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

500 000

8 043 394

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 603 385 235

1 827 306 531

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

988 802 359

1 082 180 297

FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)

641 556 088

745 126 234

Finanszírozási kiadások

660 257 442

766 846 350

Finanszírozási bevételek (B8)

1 301 813 530

1 511 972 584

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

6 453 562

6 453 562

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)

50 000 000

50 000 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)

0

101 520 243

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)

0

101 520 243

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)

25 938 910

25 938 910

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

596 975 348

727 518 706

Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)

627 864 970

632 933 635

Államháztartáson belüli megelegzés (B814)

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

654 838 182

632 933 635

Halmozódás miatti levonás

-627 864 970

-632 933 635

Halmozódás miatti levonás

-654 838 182

-632 933 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 635 777 707

1 961 219 246

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 635 777 707

1 961 219 246

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Működési egyenleg:

-120 761 924

-333 082 717

0

Felhalmozási egyenleg:

-493 820 952

-412 043 517

0

Finanszírozási egyenleg:

641 556 088

745 126 234

0

Összesen:

26 973 212

0

0

2. melléklet

4. melléklet
Enying Város Önkormányzata
2021.évi költségvetés kiemelt előirányzatai intézményenként

Rovat

Rovat megnevezése

2021. évi
ered. ei.

2021. III. n.évi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

2021. évi
ered. ei.

2021. III. negyedévi
mód.ei.

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat saját

Enying Város Önkormányzat saját

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1

Személyi juttatások

493 095 382

513 620 705

49 954 500

71 087 014

132 411 538

132 411 538

42 636 787

41 596 787

23 443 848

24 053 848

159 694 138

159 694 138

40 792 804

40 759 804

44 161 767

44 017 576

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

88 152 978

7 822 644

11 098 184

25 939 570

25 939 570

4 331 429

5 371 429

3 666 000

3 666 000

28 673 028

28 673 028

6 453 334

6 453 334

6 951 433

6 951 433

K3

Dologi kiadások

316 324 194

421 811 389

204 168 109

300 197 664

30 500 000

30 821 333

38 993 000

40 945 160

12 304 640

15 265 334

16 704 804

16 922 995

6 667 641

6 984 655

6 986 000

10 674 248

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

5 050 000

5 050 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

348 006 843

197 462 060

346 947 634

1 059 209

1 059 209

K6

Beruházások

453 812 091

387 835 328

446 857 316

379 246 151

2 500 000

2 500 000

1 486 700

1 486 700

1 470 000

2 411 402

917 121

917 121

580 954

580 954

0

693 000

K7

Felújítások

52 744 861

62 829 288

52 744 861

62 296 497

0

0

299 941

0

232 850

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

1 827 306 531

964 059 490

1 175 923 144

191 351 108

191 672 441

87 447 916

89 400 076

40 884 488

45 696 525

205 989 091

206 440 132

54 494 733

54 778 747

59 158 409

63 395 466

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

6 453 562

6 453 562

6 453 562

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

101 520 243

0

101 520 243

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

25 938 910

25 938 910

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

627 864 970

632 933 635

627 864 970

632 933 635

K9

Finanszírozási kiadás összesen

660 257 442

766 846 350

660 257 442

766 846 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

2 263 642 677

2 594 152 881

1 624 316 932

1 942 769 494

191 351 108

191 672 441

87 447 916

89 400 076

40 884 488

45 696 525

205 989 091

206 440 132

54 494 733

54 778 747

59 158 409

63 395 466

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

1 961 219 246

996 451 962

1 309 835 859

191 351 108

191 672 441

87 447 916

89 400 076

40 884 488

45 696 525

205 989 091

206 440 132

54 494 733

54 778 747

59 158 409

63 395 466

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

773 366 423

707 067 584

768 566 423

4 800 000

4 800 000

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

18 341 705

0

18 341 705

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

190 950 000

190 800 000

190 800 000

150 000

150 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

79 242 775

66 738 000

66 738 000

500 000

500 000

4 463 000

4 463 000

630 000

2 412 000

50 000

50 000

867 775

867 775

0

4 212 000

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

12 236 000

12 236 000

12 236 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

8 043 394

500 000

8 043 394

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

1 082 180 297

977 341 584

1 064 725 522

5 450 000

5 450 000

4 463 000

4 463 000

630 000

2 412 000

50 000

50 000

867 775

867 775

0

4 212 000

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

101 520 243

0

101 520 243

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

727 518 706

596 975 348

726 523 729

321 333

0

242 346

0

30 037

0

228 791

0

147 413

0

25 057

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzés

0

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

627 864 970

632 933 635

185 901 108

185 901 108

82 984 916

84 694 730

40 254 488

43 254 488

205 939 091

206 161 341

53 626 958

53 763 559

59 158 409

59 158 409

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 274 840 318

1 511 972 584

646 975 348

878 043 972

185 901 108

186 222 441

82 984 916

84 937 076

40 254 488

43 284 525

205 939 091

206 390 132

53 626 958

53 910 972

59 158 409

59 183 466

B1-B8

Bevételek összesen

2 263 642 677

2 594 152 881

1 624 316 932

1 942 769 494

191 351 108

191 672 441

87 447 916

89 400 076

40 884 488

45 696 525

205 989 091

206 440 132

54 494 733

54 778 747

59 158 409

63 395 466

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

1 961 219 246

1 624 316 932

1 942 769 494

5 450 000

5 771 333

4 463 000

4 705 346

630 000

2 442 037

50 000

278 791

867 775

1 015 188

0

4 237 057”