Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 28

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.27.

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált és a településrendezési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézényekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának, valamint Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) – illetve, ha a főépítész nincs alkalmazásban, akkor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester – szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

2. § A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A településképi véleményezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat 5 évig megőrzi.

3. § A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le, a főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban

4. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településképi kötelezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. Az eljárás eredményeképpen a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész, reklámberendezés felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 16/A. alcíme.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.