Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a)1 62 200 759 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 62 200 759 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 A működési célú bevételt 53 298 872 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételek közül a

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 14 831 903 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4)4 A működési célú kiadásokat 53 298 872 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadások közül

a)5 a személyi juttatások kiadásait 20 209 071 Ft-ban,

b)6 szociális hozzájárulási adót 2 789 110 Ft-ban

c)7 a dologi kiadásokat 17 154 969 Ft-ban

d)8 az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 982 817 Ft-ban,

e)9 speciális célú támogatásait 10 539 383 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 235 480 Ft-ban

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6)10 a felhalmozási célú bevételt 8 901 887 Ft-ban

a) a felhalmozási célú bevételekből

b) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradványt 8 046 957 Ft-ban,

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(7)11 A felhalmozási célú kiadást 8 901 887 Ft-ban határozza meg.

(8) A felhalmozási célú kiadások közül

a) felújítások összegét 5 000 000 Ft-ban,

b) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

c) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

d) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

e)12 egyéb felhalmozási kiadások összegét 3 046 957 Ft-ban

f)13 előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 22 880 822 Ft-ban,

fa) a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 14 831 903 Ft-ban,

fb) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 8 046 957 Ft-ban,

fc) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 6 638 120 Ft-ban határozza meg.

(9) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben, e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 235 480 Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (8) bekezdés e) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (8) bekezdés f) pontját a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

14

A 4. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.