Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 168.159.056 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 66.992.391 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63.045.454 Ft, finanszírozási bevételek összege: 48.121.211 Ft.

b) 168.159.056 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 103.314.472 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63.256.126 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.588.458 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.566.529 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 61.689.349 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza

(7)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 0 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 36.627.011 Ft-ban állapítja meg, amelyek célonkénti részletes adatait a 8.melléklet tartalmazza.

(8)5 Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 11 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §6 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 33.189.187 Ft összegben a 10. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel- fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Hosszúpereszteg Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet7

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

21112458

21112458

25427603

25427603

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3116000

3116000

3116000

3116000

K3. Dologi kiadások

31705970

31705970

31298507

31298507

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4099000

4099000

4385551

4385551

K5. Egyéb működési célú kiadások

9252768

9252768

39086811

39086811

K6. Beruházási kiadások

0

1566529

1566529

K7. Felújítások

36627011

36627011

61689349

61689349

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

248

248

K1-8. Költségvetési kiadások

105913207

105913207

166570598

166570598

K9. Finanszírozási kiadások

1588458

1588458

1588458

1588458

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

107501665

107501665

168159056

168159056

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48255700

48255700

52775091

52775091

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2499707

2499707

52445454

52445454

B3. Közhatalmi bevételek

5500000

5500000

6233400

6233400

B4. Működési bevételek

3737565

3737565

7428488

7428488

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

555412

555412

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

600000

600000

B1-7. Költségvetési bevételek

59992972

59992972

120037845

120037845

B8. Finanszírozási bevételek

47508693

47508693

48121211

48121211

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

107501665

107501665

168159056

168159056

2. melléklet8

Bevételek (Ft)

Bevételek (Ft)

Eedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21184618

21184618

21275476

21275476

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9706000

9706000

10163156

10163156

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6550833

6550833

6002625

6002625

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16256833

16256833

16165781

16165781

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1080376

1080376

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

276837

276837

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

39711451

39711451

41068470

41068470

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8544249

8544249

11706621

11706621

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48255700

48255700

52775091

52775091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2499707

2499707

52445454

52445454

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2499707

2499707

52445454

52445454

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

3100000

3100000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2400000

2400000

2900000

2900000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

233400

233400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2400000

2400000

3133400

2400000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

5500000

5500000

6233400

6233400

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2846218

2846218

3886470

3886470

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

332815

332815

266615

266615

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

558532

558532

558532

558532

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

2716871

2716871

Működési bevételek

B4

3737565

3737565

7428488

7428488

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

555412

555412

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

555412

555412

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

600000

600000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

600000

600000

Költségvetési bevételek

B1-B7

59992972

59992972

120037845

120037845

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9181682

9181682

8098273

8098273

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

38327011

38327011

38327011

38327011

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

47508693

47508693

46425284

46425284

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1695927

1695927

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47508693

47508693

48121211

48121211

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

47508693

47508693

48121211

48121211

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

107501665

0

0

107501665

168159056

0

0

168159056

3. melléklet9

Kiadások (Ft)

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15410550

15410550

18540308

18540308

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

300000

300000

300000

300000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

441720

441720

441720

441720

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300000

300000

300000

300000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16452270

16452270

19582028

19582028

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4660188

4660188

4660188

4660188

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

789537

789537

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

395850

395850

Külső személyi juttatások

K12

4660188

4660188

5845575

5845575

Személyi juttatások

K1

21112458

21112458

25427603

25427603

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3116000

3116000

3116000

3116000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

385000

385000

78624

78624

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3462000

3462000

3308828

3308828

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

3847000

3847000

3387452

3387452

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

80000

80000

142847

142847

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

240000

240000

152905

152905

Kommunikációs szolgáltatások

K32

320000

320000

295752

295752

Közüzemi díjak

K331

3887000

3887000

5188678

5188678

Vásárolt élelmezés

K332

7326430

7326430

5365710

5365710

Bérleti és lízing díjak

K333

1653000

1653000

1755430

1755430

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2830000

2830000

3125194

3125194

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

4967676

4967676

4746319

4746319

Szolgáltatási kiadások

K33

20664106

20664106

20181331

20181331

Kiküldetések kiadásai

K341

55000

55000

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

55000

55000

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6351864

6351864

5429635

5429635

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

1699000

1699000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

468000

468000

305337

305337

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6819864

6819864

7433972

7433972

Dologi kiadások

K3

31705970

31705970

31298507

31298507

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2919000

2919000

4385551

4385551

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4099000

4099000

4385551

4385551

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4378224

4378224

4281624

4281624

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1128000

755000

1883000

1128000

488000

1616000

Tartalékok

K513

2991544

2991544

33189187

33189187

Egyéb működési célú kiadások

K5

8497768

755000

9252768

38598811

488000

39086811

Működési költségvetés előirányzat csoport

68531196

755000

69286196

102826472

488000

103314472

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1235249

1235249

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

331280

331280

Beruházások

K6

0

0

1566529

1566529

Ingatlanok felújítása

K71

28840108

28840108

49454850

49454850

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7786903

7786903

12234499

12234499

Felújítások

K7

36627011

36627011

61689349

61689349

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

248

248

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

248

0

248

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

36627011

0

36627011

63256126

0

63256126

Költségvetési kiadások

K1-K8

105158207

755000

105913207

166082598

488000

166570598

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1588458

1588458

1588458

1588458

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1588458

1588458

1588458

1588458

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1588458

1588458

1588458

1588458

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

106746665

755000

0

107501665

167671056

488000

0

168159056

4. melléklet10

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról TÁJÉKOZTATÓ Ft-ban Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2021

2021

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

4 993 917

4 993 917

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 326 547

4 326 547

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

1 560 095

1 560 095

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

2 578 081

2 578 081

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

7 725 978

7 816 836

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

21 184 618

21 275 476

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 227 000

5 227 000

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

4 572 000

2.2.2

Szociális ágazati összevont pótlék

364 156

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 706 000

10 163 156

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

2 566 080

2 566 080

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

3 984 753

3 436 545

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 550 833

6 002 625

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2.1.6.41.

25.000 fő>= lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása

1 080 376

2.1.6.30.

A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege

276 837

Állami hozzájárulás mindösszesen:

39 711 451

41 068 470

5. melléklet11

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Hosszúpereszteg Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3100000

3100000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2400000

2900000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2400000

2900000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

233400

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

233400

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2400000

3133400

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

6. melléklet12

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

2562000

25000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

2350000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

2977200

3168300

elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.

B16

1550089

5079032

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge

B16

1454960

1084289

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8544249

11706621

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet13

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

1180000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

2139000

3605551

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

200000

200000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

80000

80000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

500000

500000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2919000

4385551

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4099000

4385551

8. melléklet14

Beruházások és felújítások (Ft)

Beruházások és felújítások (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1235249

1235249

Fogászati kezelőegység

157480

157480

Vezetékes telefon hivatal

8102

8102

Akkus ütvefúró, szúrófűrész, LED lámpa

66369

66369

Magyar Falu Program támogatói tábla, címertábla

26425

26425

Rendezvénysátor 2 db

400472

400472

Bútorok háziorvosi rendelő

239923

239923

Szekrény védőnő

41730

41730

Telefon védőnő

33173

33173

Sörpad garnitura 10 db

232984

232984

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

331280

331280

Beruházások

K6

0

0

1566529

1566529

Ingatlanok felújítása

K71

28840109

28840109

49454850

49454850

Magyar Falu faluház

19777689

19777689

19777689

19777689

Magyar Falu háziorvosi rendelő

8275020

8275020

9254945

9254945

Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás

787400

787400

787400

787400

Magyar Falu óvoda felújítás

19634816

19634816

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7786902

7786902

12234499

12234499

Felújítások

K7

36627011

36627011

61689349

61689349

9. melléklet15

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

350000

350000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

3606224

3606224

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

422000

325400

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4378224

4281624

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

egyéb civil szervezetek részére

K511

755000

400000

háztartások részére

K511

1091000

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000

K511

1128000

80000

nonprofit gazdasági társaságnak

45000

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1883000

1616000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

10. melléklet16

Általános- és céltartalékok (Ft)

Általános- és céltartalékok (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

2991544

2991544

33189187

33189187

Céltartalékok-

K512

11. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett
létszámkeret (álláshely) (fő)
ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

5

5

fizikai alkalmazott,

2

a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

6

6

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

6

6

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,

1

1

megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

11

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.

törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.

törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszámaösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.

28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

1

A 2. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (8) bekezdését a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.