Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05 - 2021. 11. 07

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.05.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

4 549 803 ezer Ft költségvetési bevétellel
7 050 939 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 501 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 707 189 ezer Ft működési,
- 1 793 947 ezer Ft felhalmozási
állapítja meg.”

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást 3 054 214 ezer Ft-ban,
melyből a/az:
- beruházási kiadásokat 2 863 022 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt 1 260 267 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást 3 996 725 ezer Ft-ban,
melyből a/az:
- személyi juttatásokat 1 200 427 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat 158 357 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat 1 597 010 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait 23 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 461 430 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 381 579 ezer Ft-ban,
- tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt 3 289 536 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 756 330 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást 356 761 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt 1 167 192 ezer Ft-ban
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 152,0 főben
á l l a p í t j a m e g.

2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 5-én 11 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter polgármester Dr. Takács Csaba jegyző

1. melléklet

1. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok támogatásai

1 427 084

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülrő

520 750

Közhatalmi bevételek

999 500

Működési bevételek

323 052

Átvett pénzeszközök

19 150

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 289 536

Önkormányzatok támogatásai

26 000

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

Felhalmozási bevételek

651 266

Átvett pénzeszközök

3 100

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 260 267

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 549 803

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 000

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 923 522

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 473 325

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások

1 200 427

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158 357

Dologi kiadások

1 597 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000

Elvonások és befizetések

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

461 430

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

381 579

Tartalékok

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 996 725

Beruházások

2 863 022

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

3 054 214

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

7 050 939

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

422 386

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 473 325

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 501 136

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 501 136”

2. melléklet

2. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

MEGNEVEZÉS

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Négy Évszak Óvoda

2 780

26 065

193

479 815

508 853

Képes Géza Városi Könyvtár

2 923

43 652

800

299

69 142

116 816

Szatmári Múzeum

3 830

500

342

45 037

49 709

Intézmények összesen:

0

9 533

0

43 652

0

27 365

0

0

0

834

0

593 994

675 378

Polgármesteri Hivatal

14 179

2 420

1 930

3 728

493 122

515 379

Költségvetési szervek összesen:

0

23 712

0

43 652

0

29 785

1 930

0

0

4 562

0

1 087 116

1 190 757

Irányítószervi támogatás

-1 087 116

-1 087 116

Önkormányzat

1 427 084

497 038

26 000

536 249

999 500

293 267

649 336

19 150

3 100

2 312 017

606 943

7 369 684

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 427 084

520 750

26 000

579 901

999 500

323 052

651 266

19 150

3 100

2 316 579

606 943

0

7 473 325”

3. melléklet

3. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Települési önkormányzatok működésének támogatása

342 161 695

Óvodaműködtetési támogatás

49 352 580

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

314 904 450

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 238 400

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

34 475 220

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

55 514 048

Szociális étkeztetés támogatása

3 513 640

Személyi gondozás támogatása

27 526 800

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

10 642 776

Hajléktalanok átmeneti intézményei

9 274 200

Támogató szolgáltatás

11 996 120

Közösségi alapellátások

10 684 640

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 728 775

Bölcsőde támogatása

92 064 000

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

139 231 378

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 150 895

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 893 144

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 207 352 761”

4. melléklet

4. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek

előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Belterületi utak, járdák felújításának támogatása

26 000

Önkormányzati támogatások összesen

26 000

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

4 521

Belvárosi piac megújítása projekt támogatása

531 728

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)

43 652

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

579 901

Ingatlanok értékesítése

649 336

Intézményi bevételek

1 930

Felhalmozási bevételek összesen

651 266

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

3 100

Átvett pénzeszközök összesen

3 100

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 260 267

Maradvány igénybevétele

1 456 330

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 756 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 016 597”

5. melléklet

5. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Négy Évszak Óvoda

310 959

48 664

146 330

Képes Géza Városi Könyvtár

30 745

4 846

12 306

Szatmári Múzeum

20 832

2 925

10 061

2 577

Intézmények összesen:

362 536

56 435

168 697

0

0

2 577

0

0

Polgármesteri Hivatal

357 944

59 552

77 107

Költségvetési szervek összesen:

720 480

115 987

245 804

0

0

2 577

0

0

Önkormányzat

479 947

42 370

1 351 206

23 000

134 922

458 853

381 579

40 000

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 200 427

158 357

1 597 010

23 000

134 922

461 430

381 579

40 000

Megnevezés

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Négy Évszak Óvoda

2 900

508 853

Képes Géza Városi Könyvtár

68 919

116 816

Szatmári Múzeum

13 314

49 709

Intézmények összesen:

85 133

0

0

0

0

675 378

Polgármesteri Hivatal

20 776

515 379

Költségvetési szervek összesen:

105 909

0

0

0

0

1 190 757

Önkormányzat

2 757 113

2 720

188 472

422 386

6 282 568

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

2 863 022

0

2 720

188 472

422 386

7 473 325

6. melléklet

6. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak

előirányzatairól

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)

218 701

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

50 800

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai

409828

Temető bővítés

30 000

Településrendezési terv módosítása

8 972

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

4564

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

300 000

Belterületi utak, járdák felújítása

45 541

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem

160 177

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt

298 651

Belvárosi piac megújítása projekt

544 730

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt

35 234

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

1 000

Képes Kávéház megvalósítása

31 750

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

1 894

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

7 040

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

650

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

600

Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása

6 846

Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől

3 638

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

45 005

2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása

11 500

Közvilágítási hálózat bővítése

1 905

Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában

9 894

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 019

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása

39 500

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő

15 750

Melegködképző gép vásárlása

3 423

Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése

1 602

Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása

25 000

Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

6 000

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

15 240

Beruházási tartalék

105 659

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben)

61 361

Intézmények egyéb kiadásai

44 548

Beruházások összesen

2 863 022

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

2 720

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás

185 472

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

188 472

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

3 054 214

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 119 839”

7. melléklet

7. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Zöldterület kezelés

4 000

79 300

83 300

Közutak fenntartása

4 080

50 000

54 080

Közvilágítás

36 030

36 030

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

Közfoglalkoztatás

419 015

32 791

111 964

135

563 905

Településvízellátás

1 000

1 000

Csapadékvíz elvezetés

18 500

18 500

Településtisztaság

5 000

29 200

34 200

Állategészségügy

5 500

4 750

10 250

Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)

17 568

3 133

339 433

27 500

387 634

Gyermekétkeztetési feladatok

134 485

134 485

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 000

48 384

50 384

Városi rendezvények és kommunikáció

88 956

5 000

93 956

Önkormányzati jogalkotás

33 000

5 000

200

38 200

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

119 747

119 747

Belvárosi piac megújítása projekt

34 085

34 085

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

70 742

70 742

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

93 628

93 628

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt

5 162

5 162

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

13 422

13 422

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

8 185

8 185

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

8 278

8 278

"Mátészalka a Fény városa" projekt

305

305

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

9 650

1 346

32 952

43 948

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

129 790

129 790

Szatmári Inkubátorház projekt

325

325

Komplex telep program a Cinevégen projekt

714

100

23 568

24 382

Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések

0

Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek

486

486

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

583

583

Képes Kávéház megvalósítása

0

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

0

Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése

4 000

4 000

Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)

0

Időskorúak támogatása

15 000

15 000

Fejlesztési célú hitel kamata

3 800

3 800

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

30 000

Önkormányzati kiadások összesen

479 947

42 370

1 351 206

262 769

2 136 292”

8. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú

pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

ÖSSZESEN

Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

68 500

68 500

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

262 634

262 634

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

445 121

445 121

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

445 121

331 134

776 255

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

Civil szervezetek támogatása

3 000

3 000

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

100

100

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

100

100

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 808

1 808

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

100

100

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

100

100

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 000

1 000

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 672

1 672

Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása

713

713

Sporttámogatás

40 000

40 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása

3 804

3 804

Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése

135

135

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

13 732

50 445

64 177

ÖSSZESEN:

458 853

381 579

840 432”

9. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés

Közalkalmazottak

Köztisztviselők

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

MIND-ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Szakalkal-mazott, szakdolgozó

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

III. besorolási osztály

Négy Évszak Óvoda

37,5

18,0

4,0

2,0

61,5

Képes Géza Városi Könyvtár

8,0

0,5

8,5

Szatmári Múzeum

5,0

1,0

6,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

37,5

18,0

17,0

3,5

76,0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

50,0

18,0

2,0

6,0

76,0

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

Közfoglalkoztatás

331,0

331,0

MINDÖSSZESEN:

37,5

18,0

17,0

3,5

50,0

18,0

2,0

337,0

2,0

485,0”

10. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

149 453

99 635

99 635

99 635

99 635

112 151

169 165

104 022

104 021

149 116

104 021

136 595

1 427 084

2

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

59 632

26 041

37 539

37 539

39 916

37 986

48 696

42 696

56 130

49 203

44 706

40 666

520 750

3

Közhatalmi bevételek

5 000

5 000

225 000

5 000

60 000

174 500

10 000

5 000

225 000

5 000

80 000

200 000

999 500

4

Működési bevételek

78 716

20 549

20 549

20 548

20 549

38 851

20 548

20 549

20 548

20 548

20 549

20 548

323 052

5

Átvett pénzeszközök (működési célra)

19 150

19 150

6

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

26 000

26 000

7

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

531 728

43 652

2 260

2 261

579 901

8

Felhalmozási bevételek

215 453

15 221

20

18 277

279

200 548

1 950

183 020

15 338

20

1 120

20

651 266

9

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

258

258

259

258

258

259

258

258

259

258

258

259

3 100

10

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

292 801

151 225

382 723

162 722

220 100

363 488

248 409

191 417

405 699

223 867

249 276

397 809

3 289 536

11

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9)

747 439

15 479

279

62 187

537

200 807

30 468

183 278

15 597

278

3 639

279

1 260 267

12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

1 040 240

166 704

383 002

224 909

220 637

564 295

278 877

374 695

421 296

224 145

252 915

398 088

4 549 803

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

193 106

193 106

193 106

193 106

192 413

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

2 316 579

14

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

15

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

100 000

300 000

16

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

17

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16)

200 049

193 106

193 106

193 106

192 413

293 106

193 106

193 106

193 106

293 106

193 106

593 106

2 923 522

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17)

1 240 289

359 810

576 108

418 015

413 050

857 401

471 983

567 801

614 402

517 251

446 021

991 194

7 473 325

19

Személyi juttatások

87 584

87 584

115 972

101 336

101 336

101 337

101 336

100 737

100 636

100 737

100 636

101 196

1 200 427

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 136

12 136

15 431

13 235

13 235

13 235

13 235

13 135

13 135

13 136

13 136

13 172

158 357

21

Dologi kiadások

82 000

99 850

129 850

141 831

149 850

179 000

145 302

130 565

145 350

127 745

132 745

132 922

1 597 010

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 583

1 583

1 583

1 584

1 583

1 583

1 584

1 583

1 583

1 584

1 583

5 584

23 000

23

Elvonások és befizetések

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

134 922

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

31 105

34 909

31 105

32 777

36 105

32 913

44 006

45 006

47 084

38 247

44 030

44 143

461 430

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

28 345

28 344

28 345

31 344

29 345

29 344

29 345

29 344

29 345

28 344

54 590

35 544

381 579

26

Tartalékok

20 000

20 000

40 000

27

Beruházások

103 229

253 230

271 730

323 230

133 230

213 230

172 248

229 676

189 676

327 954

184 785

460 804

2 863 022

28

Felújítások

0

29

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

2 708

12

2 720

30

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

150 803

600

500

34 669

600

500

800

188 472

31

Működési célú költségvetési kiadások összesen (19+19+20+21+22+23+24+25+26)

253 913

275 566

333 446

333 267

342 614

389 073

345 968

331 530

348 293

320 953

357 880

364 222

3 996 725

32

Felhalmozási kiadások össszesen (27+27+28+29+30)

254 032

253 230

272 330

323 230

136 438

247 911

172 848

229 676

190 176

327 954

185 585

460 804

3 054 214

33

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)

507 945

528 796

605 776

656 497

479 052

636 984

518 816

561 206

538 469

648 907

543 465

825 026

7 050 939

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

49 818

6 943

56 761

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 469

65 625

36

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

300 000

37

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36)

355 287

12 411

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 469

422 386

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+37)

863 232

541 207

611 245

661 966

484 520

642 453

524 285

566 674

543 938

654 376

548 934

830 495

7 473 325”

11. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években

13. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Bevételi jogcímek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

649 336

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 688 836

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

69 425

68 625

47 691

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

0

6 233

8 273

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

Összes kötelezettség:

69 425

74 858

55 964

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600”

12. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

14. melléklet

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Önkormányzatok támogatásai

1 427 084

1 383 676

31 955

11 453

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

520 750

510 860

9 890

Közhatalmi bevételek

999 500

818 399

146 174

34 927

Működési bevételek

323 052

322 452

600

Átvett pénzeszközök

19 150

19 150

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 289 536

3 035 387

207 169

46 980

Önkormányzatok támogatásai

26 000

26 000

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

579 901

Felhalmozási bevételek

651 266

465 794

185 472

Átvett pénzeszközök

3 100

1 600

1 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 260 267

1 073 295

186 972

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 549 803

4 108 682

394 141

46 980

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 000

300 000

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 923 522

2 623 522

300 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 473 325

6 732 204

694 141

46 980

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Személyi juttatások

1 200 427

1 165 879

34 548

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158 357

153 027

5 330

Dologi kiadások

1 597 010

1 500 952

88 956

7 102

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000

23 000

Elvonások és befizetések

134 922

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

461 430

400 162

61 268

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

381 579

326 134

55 445

Tartalékok

40 000

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 996 725

3 744 076

205 669

46 980

Beruházások

2 863 022

2 863 022

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

3 054 214

2 865 742

188 472

0

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

7 050 939

6 609 818

394 141

46 980

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

300 000

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

422 386

122 386

300 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 473 325

6 732 204

694 141

46 980

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 501 136

-2 501 136

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 501 136

2 501 136

0

0

13. melléklet

15. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

15. melléklet

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2021

2022

2023

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

806 265

10 172

Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban

550 154

40 396

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

146 195

253 805

Komplex telep program a Cinevégen

49 042

24 382

"Mátészalka a Fény városa"

404 243

305

"Közös értékek, közösségi élmények"

23 274

30 593

20 395

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

71 559

428 441

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

155 246

8 185

Képes Kávéház építése

275 590

31 750

Helyi közösség-szervezés pojekt

29 220

8 280

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

20 425

176 525

353 050

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

18 307

144 722

144 721

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

1 850

61 809

Belvárosi piac megújítása projekt

7 620

149 954

428 861

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

200 000

100 000

Belterületi utak, járdák felújítása

19 541

26 000

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

48 592

50 800

50 800

50 800

Első lakáshoz jutók támogatása

450

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

1 000

1 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

246 634

236 634

240 000

240 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

65 250

68 500

68 500

68 500

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

54 724

71 880

70 000

70 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 731

1 672

1 672

1 672

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

14. melléklet

16. melléklet
Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

16. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei

2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

Négy Évszak Óvoda

29 038

440 375

39 440

508 853

Képes Géza Városi Könyvtár

47 674

19 305

49 837

116 816

Szatmári Múzeum

4 672

18 000

27 037

49 709

Intézmények összesen:

81 384

477 680

116 314

675 378