Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben , 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 134/E. §-ában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 55. §-ának (2) bekezdésében meghatározott Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet

a)37/D. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „szeptember” szövegrész helyébe a „június” szöveg,
b)37/D. § (3) bekezdésében a „jogcímen jogosult” szövegrész helyébe a „jogcímen, továbbá egy naptári éven belül csak egy alkalommal jogosult” szöveg,
c)(1) bekezdésében a „szeptember” szövegrész helyébe a „június” szöveg, az „október 15” szövegrész helyébe a „július 30” szöveg és a „között.” szövegrész helyébe a „között lehet benyújtani.” szöveg
lép.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.