Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X.19.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 20- 2021. 10. 21

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjaiban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdés és 58. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, valamint Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

 • „b) 2. melléklete tartalmazza a területre vonatkozó Szabályozási tervet, 1:2000 méretarányban,”

2. § A R. 3. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

 • „1a. Budafok tereprendezési kivétellel érintett területe: A Nagytétényi út - Tóth József utca – Temető utca – Síp utca – Árpád utca – Losonci utca – Borz utca – Nyúl utca – Hegybíró utca – Madách köz – Szőlő utca – Plébánia utca – Savoyai Jenő tér – Mária Terézia utca – Demjén István utca – Játék utca – Káldor Adolf utca által határolt terület, mely területnek részei a Tóth József utca érintett szakaszának mindkét oldalán álló telkek, a Szent Gellért utca és Nyúl utca közé eső teleksor és a Péter Pál utca északi oldalán álló teleksor a Jósika utca vonaláig.”

3. § A R. 4. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Közterületen új kioszk épületet elhelyezni nem lehet.”

4. § A R. 7. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A lakótelek eredeti terepszintje tartós, vagy végleges jelleggel

 • a) az oldal- és hátsókertben felfelé nem, lefelé legfeljebb 1,5 méterrel,
 • b) az előkertben felfelé, vagy lefelé egyaránt legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alól kivételt jelent Budafok tereprendezési kivétellel érintett területe, ahol a lakótelek eredeti terepszintje tartós, vagy végleges jelleggel az oldal-, hátsó, és előkertben lefelé legfeljebb 3,0 méterrel változtatható meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni az utcavonal menti 5,0 méteres sávban

 • a) ha azon a rendezett terepszint a közterület szintjével megegyezik,
 • b) ha a telek gépjármű behajtást szolgáló legfeljebb 4,0 méteres szélességben
  • ba) lefelé legfeljebb 4,0 méterrel,
  • bb) felfelé – amennyiben a telek úttól való lejtése több mint 10% – legfeljebb 2,0 méterrel változik meg.”

5. § A R. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Lk-1/NT/Közmű, Ln-T/Közmű, Lk-T/BF/Közmű, Lke-1/BF/Közmű, Lke-3/BF/Közmű, és az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezetben kizárólag a közművek sajátos építményfajtái helyezhetőek el.”

6. § A R. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Lke-2/NT/1 – /5, Lke-2/NT/AI-1/AI-2 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 15. pontja határozza meg.”

7. § A R. 78. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „b) a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedetteken túl intézményi, igazgatási és borászathoz kapcsolódó rendeltetések is elhelyezhetők,”

8. § A R. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Gksz/BT/3 jelű építési övezet telkein a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedettek közül a raktározás rendeltetés esetén kizárólag a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez szükséges raktározás megengedett.”

9. § A R. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

10. § A R. Szabályozási tervet tartalmazó 2. mellékletének 1, 2, 5, 7, 8 jelű szelvénye jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő pont lép:

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1.

„15. Lke-2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány) megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lke-2

/NT/1

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

3

Lke-2

/NT/2

SZ

800

14

20

30

60

0,5

0,2

É 6,0

4

Lke-2

/NT/3

SZ

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

5

Lke-2

/NT/4

IKR

800

11

20

30

60

0,5

0,2

É 6,0

6

Lke-2

/NT/5

Z

800

8

25

50

55

0,5

0,2

P 6,0

7

Lke-2

NT/AI-1

SZ

2000

14

30

60

30*

0,6

0,2

É 10,5

8

Lke-2

/NT/AI-2

SZ

1000

18

30

60

30*

0,6

0,2

É 7,5

* OTÉK eltérési engedéllyel”

2. melléklet

A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1, 2, 5, 7, 8 jelű szelvénye helyébe a következő 1, 2, 5, 7, 8 jelű szelvény lép.

2. melléklet

SZABÁLYOZÁSI TERV

1. SZELVÉNY

(A melléklet szövegét a(z) 22-2021 - sz01 (6).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. SZELVÉNY

(A melléklet szövegét a(z) 22-2021 - sz02 (5).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. SZELVÉNY

(A melléklet szövegét a(z) 22-2021 - sz05 (5).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. SZELVÉNY

(A melléklet szövegét a(z) 22-2021 - sz07 (5).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. SZELVÉNY

(A melléklet szövegét a(z) 22-2021 - sz08 (5).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)