Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról

Hatályos: 2022. 12. 28

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról

2022.12.28.

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület 30-as számú vasútvonal északi határa, Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs és a XI. kerület közigazgatási határa által határolt területre terjed ki (a továbbiakban: a terület).

(2) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletelőírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet(továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

2. A rendelet mellékletei

2. § (1) E rendelet

a) 1. melléklete tartalmazza az építési övezetek szabályozási határértékeit,

b)1 2. melléklete tartalmazza a területre vonatkozó Szabályozási tervet, 1:2000 méretarányban,

c) 3. melléklete tartalmazza a forgalmi szerepet betöltő gyűjtő utakat,

d) 4. melléklete tartalmazza

da) 4.1. az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítását,

db) 4.2. az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítását,

e) 5. melléklete tartalmazza a honos fafajok jegyzékét,

f) 6. melléklete tartalmazza az agresszíven gyomosító vagy allergiát okozó növényfajok jegyzékét,

g) 7. melléklete tartalmazza az építési övezetek területére számított fásítottság mértékét,

h) 8. melléklete tartalmazza az Lke-1, Lke-2 és Vi-2 jelű és a kétszintes területfelhasználással érintett területek építési övezetei teljes területén, valamint a Gksz-1, Gksz-2 jelű és Gksz-2/Lke-1 építési övezetek 10. § (2) bekezdésben előírt sávjában a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések listáját,

i) 9. melléklete tartalmazza az alábányászott, alápincézett területen a pinceszellőzők védőtávolságának megállapítását,

j) 10. melléklete tartalmazza a 25%-nál kisebb esésű lejtős telek esetén a völgy felőli homlokzatmagasság megállapítását.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. Átmenő építési telek: legalább kettő, egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó közterülettel, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúttal határos építési telek.

1a.2 Budafok tereprendezési kivétellel érintett területe: A Nagytétényi út - Tóth József utca – Temető utca – Síp utca – Árpád utca – Losonci utca – Borz utca – Nyúl utca – Hegybíró utca – Madách köz – Szőlő utca – Plébánia utca – Savoyai Jenő tér – Mária Terézia utca – Demjén István utca – Játék utca – Káldor Adolf utca által határolt terület, mely területnek részei a Tóth József utca érintett szakaszának mindkét oldalán álló telkek, a Szent Gellért utca és Nyúl utca közé eső teleksor és a Péter Pál utca északi oldalán álló teleksor a Jósika utca vonaláig.

2. Cserjesávos fasor: az egyvonalban, legfeljebb 8 méter tőtávolságra ültetett faegyedek és azok alá legfeljebb 0,5 méter tőtávolságra ültetett cserjék együttese.

3. Eredeti terepszint: az épület, építmény, épületrész és a közvetlenül hozzá csatlakozó, nem rendezett terep érintkezési vonala.

4. Extenzív zöldtető: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szereplő, a 8-20 cm termőréteggel vagy könnyített szerkezetű talajjal kialakított tetőkert

5. Gyalogút: a forgalomtechnikai rendjét tekintve gyalogos vagy gyalogos-kerékpáros útként, továbbá gyalogos vagy gyalogos-kerékpáros zónaként kijelölt közlekedési terület.

6. Háromszintes növényállományú zöldfelület: azon terület, amelynek minden 100 m2-ére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa, legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje és a fennmaradó felületen gyep vagy talajtakaró cserje található.

7. Javasolt, feltételhez kötött szabályozási vonal: olyan szabályozási vonal, amelyet az érintett közterület tulajdonosa és a csatlakozó ingatlan tulajdonosa megegyezése esetén lehet végrehajtani.

8. Kerthelyiség: a vendéglátó egységhez tartozó, a vendéglátó egységen keresztül megközelíthető, a vendéglátó egység ingatlanán belül, az ingatlan hátsókert felőli részén elhelyezkedő fogyasztótér.

9. Kerti tető: oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel alátámasztott, lábakon álló tető.

10. Kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve- meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény.

11. Koncentrált rakodóhely: a közúti közlekedés szabályairól szóló előírás szerinti, közterületen jelzőtáblával kijelölt közhasználatú, jellemzően a környező kereskedelmi-szolgáltató létesítmények áruszállítási igényéhez kapcsolódó tehergépjármű tároló hely.

11a.3 Környezetbarát technológiájú gépkocsimosó: csatornahálózatot nem terhelő, savas, lúgos és szilikon alapú anyagoktól mentes, környezetbarát tulajdonsággal rendelkező ápolószerekkel működő, szárazgőzös gépkocsimosó.

12. Közhasználat céljára átadott terület: telek – Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatával kötött külön szerződés keretei között – közhasználatra megnyitott része.

13. Lapostető: a legfeljebb 10 %-os lejtésű tető.

14. Levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektum: egészségügyi, oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, szociális intézmények, rekreációs területek, sporttelep, üdülőterület, közhasználatú park, kert; ökológiailag sérülékeny területek közül közjóléti erdő, mezőgazdasági és természetvédelem alá vont terület.

15. Mezőgazdasági haszonállat: olyan állat, amelyet nem sportcélra, hanem haszonszerzésre vagy fogyasztásra tartanak, illetve tenyésztenek.

16. Nem zavaró hatású gazdasági tevékenység: olyan gazdasági tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, nem érint határérték feletti környezeti terheléssel lakóingatlant, levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny és zajérzékeny objektumot, nincs lakosságot zavaró zaj-és bűzterhelése.

16a.4 Parkolási létesítmény: parkolóház, mélygarázs, parkolólemez

16b.5 Parkolólemez: olyan építmény, amelynél a nyitott parkoló felületek egymás felett több szinten helyezkednek el.

17. Ponyvaszerkezet: különleges igényeket kielégítő, impregnált vagy vászon anyagból készített térlefedő szerkezet.

18. Rekreációs rendeltetés: közterület, illetve telek zöldfelületi részének játszó- vagy sportkertként történő hasznosítása.

19. Szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes építhető bruttó szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók – a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékből adódik össze

20. Teleknyúlvány: a földrészlet közterületi kapcsolatát biztosító legalább 3 méter széles nyúlvány.

20a.6 Telekszélesség: A földrészlet oldalvonalára (oldalhatár) merőleges átlagos vetületi mérete az építési hely elő- és hátsókerti, saroktelek esetén legalább az egyik elő- és az ellentétes oldalkerti határvonalai között.

20b.7 Teraszház: A terep természetes lejtéséhez illeszkedő, azt lépcsőzetesen követő padlószintekkel kialakított épület. A sík terepen teraszos (vagy lépcsőzetesen kialakított) metszeti elrendezésű épület, illetve a támfallal és feltöltéssel kialakított mesterséges terephez illeszkedő épület nem minősül teraszháznak.

21. Vájt pince: 2. melléklet szerinti, bányászati módszerekkel kialakított, földtakarással rendelkező építmény.

22. Vendéglátó terasz: a vendéglátó egységhez tartozó, az ingatlan előkertjében, oldalkertjében, vagy közterülethasználati engedély alapján a vendéglátó egység tulajdonosa, vagy üzemeltetője részére használatba adott közterületen található fogyasztótér.

22a.8 Visszamaradt telek: Telekosztás eredményeként létrejövő olyan új telek, mely az eredeti telekből egy nyúlványos telekként kialakított új telek leválasztása után, az eredeti telek maradék területéből jön létre.

23. Zajérzékeny objektum: egészségügyi, oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, szociális intézmények, rekreációs területek, üdülőterület, közhasználatú park, kert, és az ökológiailag sérülékeny területek közül a közjóléti erdő és természetvédelem alá vont területek.

24.9 Zöld homlokzat: a homlokzati sík előtt, összefüggő felületet képező, függőlegesen elhelyezkedő, ültetőedény-sorosan, vagy függőleges gyökérzónás rendszerrel telepített élő növények alkotta felület.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

4. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. § Közterületen vendéglátó terasz, utasváró akkor helyezhető el, ha

a) a megmaradó gyalogosfelület szélessége nem kisebb, mint a – berendezési és biztonsági sávok keresztmetszetével csökkentett – meglévő szélesség 50%-a, és KÖu jelű övezetben legalább 3,0 méter, Kt jelű övezetben legalább 1,50 méter, a hosszirányú átjárást biztosító utasváró kivételével,

b) a vendéglátó terasz épülethomlokzattal párhuzamos mérete nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének mértékét, a kapubejárat valamint az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak, bejáratainak akadálytalan megközelítése biztosított, és

c) a kialakítandó vendéglátó terasz felől az épület földszintjén, magasföldszintjén lakás nem található.

4/A. §10 Közterületen új kioszk épületet elhelyezni nem lehet.

5. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

5. § (1) A 2. mellékleten közterületi fásítással jelölt útszakaszokon a közlekedés és a közműlétesítmények helyigényének biztosításával a fasorokat meg kell tartani és ki kell egészíteni, továbbá a tervezett, új vagy átépítésre kerülő közterületeken a helyi adottságok figyelembevételével fasort kell telepíteni.

(2) A 2. mellékleten közterület zöldfelületi részeként jelölt területen:

a) épület nem helyezhető el,

b) a zöldfelületek aránya rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 50%, egyéb esetben 70%.

III. Fejezet

Beépítésre vonatkozó előírások

6. Beépítésre vonatkozó általános rendelkezések

6. § (1) Amennyiben egy telek egynél több építési övezetbe, övezetbe tartozik, az eltérő övezetbe tartozó telekrészeknél a beépítési paraméterek számításakor és a beépítési feltételek meghatározásakor az adott telekrészekre vonatkozó övezeti előírásokat kell figyelembe venni.

(1a)11 Az 1. mellékletben „K” jelölésként feltüntetetett paraméterek a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor ténylegesen meglévő állapothoz képest azon paraméterek,

a) ahol a legkisebb mérték került rögzítésre, ott a ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos, vagy nagyobb érték,

b) ahol a legnagyobb mérték került rögzítésre, ott a ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos, vagy kisebb érték

alkalmazható.

(2) Tetőtér egy szintben építhető be.

(3) Az építmény egy-egy homlokzatának magassága nem haladhatja meg az övezetben megengedett épületmagasság értékét, kivéve a 25%-nál kisebb esésű lejtős telek esetén a 10. melléklet szerint, a völgy felőli homlokzatot, melynek magassága az építmény lejtés irányú metszetén felvett eredeti – a természetesen kialakult, megbontatlan, a tereprendezési előtti – terep lejtéséből és az épület két külsőfali metszéspontja között adódó szintkülönbség legfeljebb felével megnövelhető. Ilyen esetben a homlokzatok legmagasabb pontjából a terepre függőlegesen vetített távolság nem lehet nagyobb, mint az építési övezetben megengedett épületmagasság 3,5 méterrel megnövelt értéke. Ezek az előírások az AI jelű speciális alapintézményi építési övezetekre, valamint a templomokra és műtárgyakra nem vonatkoznak.

(4) Ha a telek eredeti lejtése a tervezett épület hosszában legalább 25%-os, akkor az ingatlanon kizárólag teraszház építhető.

(5) Ahol a 2. mellékletben be nem építhető terület jelölés szerepel, ott a jelölt területen építmény – a tömör lábazat nélküli drótfonásos kerítés kivételével – nem építhető, továbbá gyümölcsfa kivételével fa nem ültethető. A be nem építhető terület mellett 5,0-5,0 méter széles sávban épület nem építhető.

(6) Új pince kizárólag födém- vagy aljzatszerkezettel ellátott vízszintes járófelülettel alakítható ki.

7. § (1) A vendéglátó rendeltetéshez tartozó vendéglátóterasz vagy kerthelyiség épülethomlokzattal párhuzamos mérete nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének mértékét.

(2) Kerthelyiség alapterülete nem haladhatja meg a vendéglátó egység épületen belüli fogyasztóterének alapterületét.

(3) Vendéglátóterasz alapterülete nem haladhatja meg a vendéglátó egység épületen belüli fogyasztótere alapterületének 65%-át.

IV. Fejezet

A táj és természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmére vonatkozó előírások

7. A táj és természeti környezet védelme

8. § (1) Új közcélú zöldfelületek kialakításánál, meglévők felújításánál – az országos ökológiai hálózat területére esők kivételével – a 6. mellékletben felsorolt, agresszíven gyomosító vagy allergiát okozó fajok nem telepíthetők.

(2) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett 6 db várakozóhely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, 6. mellékletben nem szereplő fa telepítésével kell megoldani, minimum 2,25 m2 szabad földterület biztosításával.

(3) A 2. mellékleten jelölt országos ökológiai hálózat területén belül az 5. mellékletben felsorolt honos fafajok telepítendők.

8/A. §12 (1) A lakótelek eredeti terepszintje tartós, vagy végleges jelleggel

a) az oldal- és hátsókertben felfelé nem, lefelé legfeljebb 1,5 méterrel,

b) az előkertben felfelé, vagy lefelé egyaránt legfeljebb 1,5 méterrel változtatható meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alól kivételt jelent Budafok tereprendezési kivétellel érintett területe, ahol a lakótelek eredeti terepszintje tartós, vagy végleges jelleggel az oldal-, hátsó, és előkertben lefelé legfeljebb 3,0 méterrel változtatható meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni az utcavonal menti 5,0 méteres sávban

a) ha azon a rendezett terepszint a közterület szintjével megegyezik,

b) ha a telek gépjármű behajtást szolgáló legfeljebb 4,0 méteres szélességben

ba) lefelé legfeljebb 4,0 méterrel,

bb) felfelé – amennyiben a telek úttól való lejtése több mint 10% – legfeljebb 2,0 méterrel változik meg.

8. Építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások

9. § (1) A 2. mellékleten jelölt megtartandó facsoport, növényállomány területén

a) épület, épületrész, valamint terepszint alatti építmény – kivéve nyomvonal jellegű építmény – nem állhat,

b) műtárgy, burkolat a jelölt terület legfeljebb 15%-át foglalhatja el.

(2) A 2. mellékleten jelölt, beépítésre szánt területen található értékes, megtartandó fa törzsétől számított 3,0 méter sugarú területen belül 50 cm-nél mélyebb alapozási munkát és a gyökérzónát érintő bármely tereprendezési munkát végezni nem lehet. Fák törzsétől számított 1,50 méter sugarú területen vízzáró burkolat nem létesíthető. A fa lombkorona vetületén belül épület, épületrész, valamint terepszint alatti építmény – kivéve nyomvonal jellegű építmény – nem állhat.

(3) A 2. mellékleten jelölt, beépítésre szánt területen található értékes, megtartandó fa

a) elő-, oldal- és hátsókertben kizárólag növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból vágható ki,

b) lombkoronájának terepszinti vetületén belül új építmény – út- és térburkolat kivételével – nem létesíthető.

(4) A Vi-2/BT/12 jelű övezetben a 2. mellékleten jelölt „Rózsakert” fajtabemutató növényállománya megtartandó.

(5)13 Amennyiben az adott építési övezet, vagy övezet előírásai másképp nem rendelkeznek, a 2. mellékleten jelölt védőzöldsáv területét télen is takaró, lomblevelű örökzöld cserjéket is tartalmazó, háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani. E területen az építmények közül az épülethez kapcsolódó, legfeljebb 1,50 méter széles járda, a gépkocsi behajtó, támfal és a terepszint alatti műtárgyak helyezhetők el.

(6) A 2. mellékleten telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt területen

a) épület nem helyezhető el,

b) a zöldfelületek aránya közcélú rekreációs rendeltetés elhelyezése esetén legalább 60%, egyéb esetben legalább 80%.

(7) Az építési övezetek területén – a telkek beépítésével, beépítésének növelésével egyidejűleg – megkövetelt fásítottság mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

9. Építési övezeteket, övezeteket terhelő hatások csökkentésére vonatkozó előírások

10. § (1)14 Telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható és telepengedély-köteles tevékenységek számára szolgáló rendeltetések a (2) bekezdésben szereplő területek kivételével:

a) Gksz-1,

b) Gksz-2,

c) Gip jelű építési övezetekben,

d) kétszintes területfelhasználással érintett terület Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezeteiben

e) komposztáló telep esetén Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 és Ek/1 jelű övezetekben

helyezhetők el.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt építési övezetekben lakó rendeltetést tartalmazó épület, levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektum, zajérzékeny objektum telekhatárától számított 30,0 méteres sávon belül kizárólag a 8. melléklet 1. pontjában felsorolt, telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések helyezhetők el.

(3) Az Lke-1, Lke-2 és Lke-1/Gksz-2, valamint a Vi-2 jelű építési övezetekben, - kivéve a műemléki környezetben lévő és a szabályozási tervlapon megtartandó facsoport, növényállománnyal jelzett ingatlanokon -, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetéseket a 8. melléklet 1. pontja tartalmazza. A megengedett rendeltetések az alábbi megkötéssel helyezhetők el:

a) 600 m2-nél nagyobb területű telken, és

b) a telek területének összességében 15%-át meg nem haladó alapterületű rendeltetési egységekben.

(4) Az Lke-1, Lke-2 jelű építési övezetekben, valamint a 88–91. §-okban szereplő kétszintes területfelhasználással érintett terület építési övezeteiben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül kizárólag vájt pincében megengedett rendeltetéseket a 8. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(5) A Vi-2 jelű építési övezetekben, kivéve a műemléki környezetben lévő és a szabályozási tervlapon megtartandó facsoporttal, növényállománnyal jelzett ingatlanokon, a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, ha az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetéseket a 8. melléklet 3. pontja tartalmazza. A 8. melléklet 3. pontjában megengedett rendeltetések a levegőtisztaság-védelmi és zajérzékeny objektumok telekhatárától számított 30,0 méteres sávon belül nem létesíthetők.

11. § (1) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül kizárólag küszöbérték alatti és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemi tevékenységet szolgáló új rendeltetés elhelyezése kizárólag a Gksz-2/NT/2 és Gip jelű építési övezetekben megengedett, amennyiben a rendeltetés 200 méternél távolabb fekszik az övezet határától.

(2) A kerület területén valamennyi építési övezetben, övezetben csak zárt, környezetfüggetlen, azaz a környező területekre terhelő hatást ki nem fejtő technológiák telepíthetők.

(3)15 Új, önálló, hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló rendeltetést létesíteni és meglévő önálló hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló rendeltetést bővíteni, kizárólag a Gksz-2/NT/2, Gksz-2/NT/5, Gip építési övezetekben és a 10. § (1) e) pontja szerinti esetben az Ek/1 jelű övezetben megengedett.

(4) A megengedett rendeltetésekhez kapcsolódó hulladékkezelés kivételével veszélyes hulladék kezelését szolgáló új, önálló rendeltetést létesíteni nem lehet.

(5) A Gksz-1/BT/4, Gksz-2/BF/1, Gksz-2/BT/1 jelű építési övezetben meglévő rendeltetés esetén csak olyan fejlesztés, átalakítás, használati mód változás vagy bővítés engedhető meg, mely a telekterület környezeti terhelését csökkenti, vagy nem növeli.

(6) Amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek, gépkocsimosó Gksz-1, Gksz-2, Gip jelű építési övezetekben létesíthető. Környezetbarát technológiájú gépkocsimosó KÖu jelű övezetek mentén elhelyezkedő Vi-2, Vt-H, K-Ker/BT/2 jelű építési övezetek parkolási létesítményeiben is elhelyezhető. Gépkocsimosó a műemléki környezetben lévő és a szabályozási tervlapon megtartandó facsoporttal, növényállománnyal jelzett ingatlanokon nem létesíthető.

(7) Halotthamvasztó-mű kizárólag a Gksz-2/NT/6 jelű építési övezetben létesíthető.

(8) A Gksz jelű építési övezetek területén nem megengedett a szabadtéri, burkolatlan felületen történő anyagtárolás.

12. § (1)16 Komposztálótelep Ek/1 jelű övezetben, valamint Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 jelű építési övezetekben, lakóterület határától legalább 300 méter távolságra létesíthető.

(2) Állattartó építmények elhelyezése a (3) bekezdések és a beépítésre nem szánt területek részletes előírásaiban foglaltak szerint lehetséges.

(3) A 2. mellékleten jelölt karsztos területen sportcélú állattartást szolgáló építmények kizárólag az alábbi feltételekkel létesíthetők:

a) csurgalékvizek gyűjtésére alkalmas padlószigeteléssel ellátott, zárt trágyatárolóval rendelkező, legfeljebb 150 m2-es kialakítással,

b) agyagpaplan szigetelésű futtatókarámmal.

(4) A 2. mellékletben jelölt változtatási korlátozással érintett területeken új rendeltetés akkor létesíthető és a meglévő rendeltetés csak abban az esetben változtatható meg, ha az ingatlanra vonatkozó kármentesítési határérték az új rendeltetésnek megfelel.

(5) A 2. mellékleten jelölt valószínűsíthetően szennyezéssel érintett ingatlanok területén fejlesztés, építés, bővítés, felújítás, vagy rendeltetésváltás csak abban az esetben történhet, ha külön jogszabály szerinti kármentesítést igénylő szennyezés nem található a területen, vagy a külön jogszabály szerinti hatósági előírások teljesültek.

10. Az alábányászott, alápincézett területekre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A 2. mellékleten jelölt alábányászott, alápincézett területen, valamint e rendelet hatálybalépését követően felmért és nyilvántartott alábányászott, alápincézett területen, a pinceszellőzők védőtávolságát és védelmét az alábbiak szerint kell megállapítani, biztosítani:

a) a pinceszellőzők körül minimum 3,0 méter sugarú körvonalon belüli telekrészbe épület vagy épületrész nem nyúlhat be, kivéve amennyiben a pinceszellőző az új vagy meglévő épület részeként kerül kialakításra és;

b) új épület elhelyezésénél a pinceszellőző fölé, a kürtő tengelyére – oldalirányú kitorkollás esetén a kitorkollás alsó élére – illeszkedő, függőleges tengelyű és lefelé mutató csúccsal szerkesztett 120 fokos nyílású kúp a tengelytől mért 3,0 méter távolságon túl, 15,0 méter távolságig terjedően, a kúp palástjára merőleges irányban 1,0 méternél jobban nem közelíthető meg a 9. melléklet szerint.

(2) Vájt pince új szellőzője meglévő, levegőtisztaság-védelmi szempontból védendő objektumtól, zajérzékeny objektumtól, lakó rendeltetést is tartalmazó épülettől, vagy beépítetlen telek esetén a szomszédos telkek határától, továbbá közterület határától minimum 20,0 méter távolságra helyezhető el.

(3) Amennyiben a pince feletti telken levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektum vagy lakó rendeltetést tartalmazó épület van, vájt pincében újonnan kizárólag borászat és ahhoz kapcsolódó rendeltetés, a 8. melléklet 2. pontjában meghatározott, vagy az övezeti előírások alapján a felszíni létesítményekben megengedett rendeltetés létesíthető.

(4) Vájt pincékben tiltott rendeltetések:

a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján környezeti hatásvizsgálat-köteles és egységes környezethasználati eljárás köteles tevékenységek,

b) a mindenkor hatályos, a telepengedélyről és a teleplétesítésről szóló jogszabály mellékleteiben felsorolt ipari, szolgáltató tevékenységek,

c) a vegyi és robbanó, tűzveszélyes és környezetszennyező anyag, termék, hulladék raktározása, csomagolása, kereskedelme.

V. Fejezet

Telekalakítással kapcsolatos előírások

14. § (1)17

(2)18 Meglévő telektömbben az egyes telkeket érintő szabályozás, vagy feltételes szabályozás végrehajtása érdekében és kizárólag ebben az esetben, a telekalakítás akkor is megengedett, ha

a) a létrejövő telek területe az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telek területe alatt marad, vagy az alá csökken,

b) a létrejövő telek beépítettsége az építési övezetben meghatározott maximális beépíthetőséget meghaladja, vagy a fölé nő,

c) a létrejövő telek zöldfelülete az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb zöldfelületi mérték alatt marad, vagy az alá csökken.

(2a)19

(3) Meglévő telektömbben magánút kialakítása érdekében az építési telek telekalakítása akkor is megengedett, ha az érintett telkek területe az építési övezetben, övezetben meghatározott legkisebb telekmérettől kisebb. Az eltérés mértéke 20% lehet.

(4)20 Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, a telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége nem éri el az övezetben kialakítható minimális telekszélességet, de az nem kevesebb, mint ennek 70%-a.

(5)21 A telek telekszélessége csak az adott telek teljes hosszának egyharmadán csökkenhet az adott övezeti előírások között megadott minimális telekszélesség értéke alá.

15. § A közterületek építési területe szakaszosan is létrehozható. Meglévő közterület építési területe mérettől függetlenül, korlátozás nélkül megosztható.

16. § A sajátos építményfajták számára az építési övezeti, övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki.

17. § (1) Nyúlványos telek a kertvárosias lakóterületeken és (2) bekezdés szerinti esetekben alakítható ki.

(2) Tömbbelsőben kialakítandó önálló helyrajzi számú mélygarázs vagy zöldfelület létesítésére szolgáló önálló telek nyúlványos telekként is kialakítható.

(3) Kettőnél több szomszédos teleknyúlvány nem alakítható ki.

(4)22 Ha a telekhatár mellett teleknyúlvány van, akkor annak teljes szélessége beleszámít a visszamaradt telek oldalkertméretébe. Ilyen esetben a teleknyúlványnak a visszamaradt telek melletti határa és a visszamaradt telken elhelyezett épület között 1,5 méternél kisebb távolság nem lehet.

VI. Fejezet

Közművek előírásai

11. Közművek általános előírásai

18. § (1) Építési telken teljes közművesítettséget kell biztosítani, a 19–21. §-ban foglaltak figyelembevételével.

(2) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, és a területet helyre kell állítani.

12. Víziközművek előírásai

19. § (1) Csatornahálózat kizárólag elválasztott rendszerben létesíthető.

(2) Szennyvíz csatorna-közműpótló műtárgy létesítése és használata nem megengedett a szennyvizek befogadására alkalmas közcsatornával ellátott, a 2. mellékleten jelölt alábányászott, alápincézett és a 2. mellékleten jelölt, jelentős változással érintett területeken.

20. § A 2. mellékleten jelölt karsztos területen épületek elhelyezése esetén szennyvizek befogadására alkalmas közcsatorna hiányában duplafalú, vízzáró szigetelésű zárt szennyvíztároló létesítése szükséges.

21. § (1) Csapadékvíz-csatorna vagy árok hiányában a teljes közművesítettség egyedi módon is teljesíthető a csapadékvizek helyben tartásával, azaz telken belüli elhelyezésével, kivéve a 2. melléklet szerinti alábányászott, alápincézett és csúszásveszélyes területeket, ahol a csapadékvizek szikkasztása tilos.

(2) Új beépítés, vagy burkolt felület növekedéssel járó építési tevékenységgel egyidőben az ingatlanon összegyűlt felszíni vizet bármely hatósági engedély köteles építéssel a burkolt-és tetőfelület minden megkezdett 1 m2-e után 0,05 m3/m2 fajlagos tározó-térfogatú, zárt tárolóban javasolt összegyűjteni, elsősorban használati és kertészeti célokra felhasználni. A fel nem használt felesleget csak késleltetve lehet, a felszíni vízelvezető-hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint a közterület felszíni vízelvezető-rendszerbe vezetni, kivéve a 2. mellékleten jelölt alábányászott, alápincézett és csúszásveszélyes területeken, ahol a csapadékvizek szikkasztása tilos.

(3) Többlet csapadékvizek a 2. mellékleten jelölt, jelentős változással érintett területeken új beépítés esetén csak késleltetett módon kerülhetnek elvezetésre.

(4) A 2. mellékleten jelölt infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett építési telken új beépítés esetén a csapadékvizeket helyben kell tartani, kivéve a 2. mellékleten jelölt alábányászott, alápincézett és csúszásveszélyes területeken, ahol a csapadékvizek szikkasztása tilos.

(5) A Hosszúréti-patak és a Péter Pál utcai árok közművel, műtárggyal csak a mederfenék alatt, vagy vizuális takarásban, hidak, átereszek alatt keresztezhető. A Hosszúréti-patak mentén, a fenntartási sáv határáig csak természetes anyagú felületek képezhetőek, a patak vízszállító kapacitásának megtartása mellett. Kizárólag olyan mederrendezési, fenntartási megoldás létesíthető, mely biztosítja az ökológiai folyosó fenntarthatóságát és a talajvíz mederfenék szinti beszivárgását.”

VII. Fejezet

A közlekedésre és a járművek tároló helyeire vonatkozó előírások

13. Személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások

22. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű tároló helyeket legalább a 4. melléklet 4.1. pontja szerinti mennyiségben, a (2) – (9) bekezdések szerint előírások figyelembe vételével kell biztosítani.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő gépjármű tároló hely mennyiség megtartása mellett, a (3) figyelembe vételével.

(3) A Vi-2/BT/5 és a Vi-2/BT/13 építési övezet sport funkciójú beépítésének bővítése esetén nem keletkezik gépjármű tároló létesítési kötelezettség.

(4) A KÖu-3 és KÖu-4 övezetek területén, valamint a KÖk övezet területén a megállóhelyek utasforgalmához kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmények esetében a rendeltetésszerű használatból személygépjármű elhelyezési kötelezettség nem keletkezik.

(5)23 Új lakás és iroda rendeltetésszerű használathoz, abban az esetben, ha egyszerre teljesül az a feltétel, hogy az építési övezetben a minimális zöldfelületi mérték nem éri el a 60%-ot és az építési telken a tényleges beépítés mértéke meghaladja az adott építési övezetben meghatározott általános szintterületi mutató maximumának 60%-át, akkor a szükséges személygépjármű tárolókat a (6) bekezdésben foglaltak kivételével telken belül, az alábbiak szerint kell elhelyezni:

a) a maximum 4 önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületben, a 120 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű lakóegységek, lakások, vagy a 120 m2-nél nagyobb hasznos nettó alapterülettel rendelkező irodák után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjármű tárolókat épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.

b) a 4-nél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületben alapterülettől függetlenül a lakóegységek, lakások után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjárműtárolók 50%-át épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.

c) amennyiben a kialakított iroda rendeltetés meghaladja összesen a 200 m2 hasznos nettó alapterületet, akkor az iroda/irodák után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjárműtárolók 50%-át épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.

(6) A keletkező személygépjármű elhelyezési kötelezettség az ingatlannal határos közútszakaszon, továbbá az ingatlan közterületi határától 100 méter gyaloglási távolságon belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával is biztosítható, amennyiben fennáll az alábbi adottságok, korlátozások valamelyike:

a) bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az építési telek számára ki- és behajtás a közút forgalomtechnikai adottságai miatt nem lehetséges,

b) bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az építési telek meglévő beépítése miatt a telken belül létesítendő gépjármű tároló hely számára a közúti csatlakozás nem biztosítható,

c) a lakóövezetbe sorolt építési telek területének legalább 50%-a alatt vájt pince található a közterülettel határos, beállásra alkalmassá tehető terület alatt, és az érintett pince tulajdonosa bármely okból nem járul hozzá a létesítéséhez,

d) az építési telek legnagyobb szélessége nem éri el a 10 métert,

e) az építési telek területe nem éri el a 300 m2-t,

f) oktatási intézmény, vagy oktatási célt szolgáló sportlétesítmény bővítése esetén,

g) az építési telken lévő, jogszabályban védett épület vagy védett fás szárú növényzet miatt telken belül gépjármű tároló hely nem helyezhető el.

(7) Többszintes, zártsorú beépítési módú építési telken a meglévő épület földszintjén kialakításra kerülő, együttesen legfeljebb 150 m2 kereskedelmi-szolgáltató rendeltetés esetén személygépjármű elhelyezési kötelezettség nem keletkezik.

(8) Felszíni gépjármű tároló hely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.

(9) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés, parkoló gép

a) kizárólag a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű elhelyezési kötelezettségen felüli többlet férőhelyek kialakítása érdekében alkalmazható, és

b) térszíni kialakítás esetén nem telepíthető.

14. Autóbuszok tárolására vonatkozó előírások

23. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához minden megkezdett 200 férőhelyük után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani, az alábbi esetekben:

a) 50 vendégszobát meghaladó szállás rendeltetési egységnél,

b) 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetési egységnél,

c) 300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási telephelyeken és

d) 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítménynél.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás során csak a keletkező többlet autóbusz elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani, a meglévő várakozóhely mennyiség megtartása mellett.

(3) Ipari, raktározási telephelyek kivételével a keletkező autóbusz-várakozóhely létesítési kötelezettség ingatlannal határos közútszakaszon is biztosítható, amennyiben fennáll az alábbi korlátozások valamelyike:

a) bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az építési telek számára az autóbusz ki- és behajtás a közút forgalomtechnikai adottságai miatt nem lehetséges,

b) bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az építési telek meglévő beépítése miatt a telken belül létesítendő autóbusz várakozó hely számára közúti csatlakozás nem biztosítható,

c) az építési telken lévő, jogszabályban védett épület vagy 2. mellékleten jelölt értékes megtartandó fa, valamint megtartandó facsoport, növényállomány megőrzése miatt telken belül várakozóhely nem helyezhető el.

(4) A közúton elsődlegesen az útpálya szélén öbölben, kizárólag szilárd burkolaton lehet az autóbusz várakozóhelyet kialakítani.

15. Tehergépjárművek tárolására vonatkozó előírások

24. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a szükséges tehergépjármű tároló helyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) Bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlet tehergépjármű elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tároló hely mennyiség megtartása mellett.

(3) Zártsorú beépítési módú területeken bővítés vagy rendeltetésmódosítás esetén az épületek földszintjén – amennyiben nincs előkert vagy az nem megfelelő méretű – a rendszeres áruszállítást igénylő, 300 m2 bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató létesítmények ellátása közterületen lévő, koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

16. Kerékpárok tárolásra vonatkozó előírások

25. § Minden új építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára telken belül elhelyezési lehetőséget az 4. melléklet 4.2. pontja szerint kell biztosítani.

25/A. §24 (1) A legalább 5 önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületek, valamint a legalább 15 db kerékpártároló-létesítési kötelezettségű funkció esetén a kerékpártárolás céljára önálló helyiséget kell kialakítani, oly módon, hogy az közös használatú helyiségből – földszinten, magasföldszinten, vagy pinceszinten – közvetlenül megközelíthető legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helység alapterülete:

a) 6-20 számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 8 m2,

b) 21-35 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 10 m2,

c) 36-50 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 12 m2,

d) 51-65 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 14 m2,

e) 66-80 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 16 m2,

f) 81-100 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 18 m2,

g) 101-200 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 24 m2, továbbá

h) 201-nél több kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 30 m2 kell legyen.

17. Magánutakra vonatkozó előírások

26. § (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közterületi szabályozással érintett területek és az Lke építési övezetek tervezett zsákutcái kivételével kizárólag közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki.

(2) Közforgalom elől el nem zárt magánút kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy közforgalom elől el nem zárt magánúthoz kell csatlakoznia.

(3) A 30,0 méternél hosszabb, közforgalom elől el nem zárt magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén a zsákutca végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) visszafordulási lehetőséget kell kialakítani. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250 méter lehet.

(4) A közforgalom elől el nem zárt magánút által kiszolgált telkeket úgy kell kialakítani és azokon építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne. A magánút felőli építési határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek minősül, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A közforgalom elől el nem zárt magánút a (6) bekezdésben foglalt területek kivételével az alábbi minimális szélességben alakítandó ki:

a) beépítésre szánt területen lakóterület feltárását biztosító kiszolgáló út, valamint beépítésre nem szánt területen kiszolgáló út legalább 8,0 méter,

b) beépítésre szánt területen, nem lakóterület feltárását biztosító kiszolgálóút legalább 10 méter.

(6) A 2. mellékleten területileg meghatározott, infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett és a jelentős változással érintett területek gépjármű forgalomra szolgáló, közforgalom elől el nem zárt magánútjai esetén biztosítani kell

a) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő övezetként tervezett területei és a 10%-nál nagyobb keresztirányú terepesést meghaladó útszakaszok kivételével, a közforgalom elől el nem zárt tervezett magánút építési övezettel határos oldalán fasor telepítésének megvalósításához szükséges zöldsáv helyigényét, és

b) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő övezetei, továbbá a gazdasági területek tervezett útjai kivételével a közforgalom elől el nem zárt tervezett magánúton a gyalogos infrastruktúra helyigényét az építési övezettel határos oldalon.

18. Ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálására vonatkozó előírások

27. § Építési telek közúti vagy közforgalom elől el nem zárt magánúti kapcsolatát a rendszeres forgalom számára a minimálisan szükséges ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint

a)25 személygépjárművek esetén, amennyiben a telek közterület vagy magánút felé eső telekszélességének mérete kisebb, mint 20 méter, legfeljebb egy közös ki- és bejárat, 20 méter feletti telekszélesség, valamint saroktelek és átmenő telek esetén legfeljebb két közös ki- és bejárat létesíthető, és

b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a tehergépjárművek forgalma számára önálló ki-bejárat létesíthető.

19. Közlekedési létesítmények védőtávolsága

28. § Az országos közforgalmú vasútvonalak, valamint a gyorsforgalmi úthálózatba és a főúthálózatba tartozó közúti elemek lakott területen kívüli forgalomszabályozású szakaszainak védőtávolságával érintett területeken építményt elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével lehet.

20. A légiközlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó előírások

29. § Helikopter leszállóhely egészségügyi, katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, államigazgatási rendeltetés elhelyezése esetén létesíthető.

VIII. Fejezet

Építés általános szabályai

21. Zártsorú (Z) beépítési mód előírásai

30. § (1)26 A zártsorú beépítési mód szerint beépített, vagy beépíthető területeken az építési vonal azonos a szomszédos ingatlanok jellemző építési vonalával, vagy amennyiben a szomszédos ingatlanok beépítetlenek, akkor a közterületi telekhatárral, amennyiben a 2. melléklet ezt másképp nem jelöli.

(2)27 A zártsorú beépítési mód szerint beépített területeken az épületek zárt sora, a magasabb szintű jogszabály szerint, helyenként épületközzel megszakadhat.

(3) A zártsorú beépítési mód szerint beépített vagy beépíthető területeken az előkertben a fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő rendeltetésű építmény nem helyezhető el a csoportházak egységesen kialakított személygépkocsi-tárolóinak kivételével.

(4) Az utcai homlokzaton garázssor csak akkor helyezhető el, ha a telek szélessége nagyobb, mint 12,0 méter, és a garázskapuk együttes szélessége nem haladja meg az épület utcai homlokzatszélességének egyharmadát.

22. Ikres (IKR) beépítési mód előírásai

31. § Ikres beépítési mód szerint beépített vagy beépíthető területeken meglévő épületet átalakítani, bővíteni a közterület felőli azonos homlokzati sík esetén lehet.

23. Szabadon (SZ) és oldalhatáron (O) álló beépítési mód előírásai

32. § (1) Amennyiben az építési övezetek egyes előírásai, vagy a 2. melléklet másképpen nem rendelkeznek, új beépítés esetén az előkert mélysége 5,0 méter, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előkert mérete csökkenthető, ha az oldalszomszédos ingatlanokon az épületek homlokvonala a közterületi telekhatártól 5,0 méternél közelebb helyezkedik el. Ebben az esetben a szomszédos ingatlanokon kialakult állapothoz lehet illeszkedni.

(3) Az előkertben kizárólag

a) kerítés, bejárati járda, gyalogos híd

b) hulladéktartály-tároló,

c) közmű-becsatlakozási műtárgy,

d) előlépcső,

e) akadálymentes közlekedést biztosító rámpa,

f) gépjármű ingatlan kiszolgálás burkolata,

g) legfeljebb 7,0 méter széles vagy a telek homlokvonala hosszának felét meg nem haladó szélességű, az eredeti terepszint alatti támfalgarázs és

h) garázst kiszolgáló, lefedés nélküli, legfeljebb 3,5 méter széles lift vagy hídépítmény

helyezhető el.

33. § Oldalhatáron álló beépítési mód esetén:

a) beépített telken a fő rendeltetésű épület elhelyezkedésével átellenes oldalon kell tartani az oldalkertet,

b) beépítetlen telken, ha a közvetlenül szomszédos telkeken azonos a kialakult állapot, akkor a kialakult állapot szerinti oldalon kell tartani az oldalkertet,

c) beépítetlen telken, ha a közvetlenül szomszédos telkeken eltérő a kialakult állapot, akkor az adott utcaszakaszon jellemző oldalon kell tartani az oldalkertet.

34. § (1) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai vagy a 2. melléklet másképpen nem rendelkeznek, a hátsókert mérete – a (2) bekezdés kivételével – 6,0 méter.

(2) A 20,0 méternél kisebb mélységű telkek esetében a hátsókert mélysége 3,0 méter.

(3) Hátsókert területén lévő fő rendeltetésű épület, épületrész nem bővíthető.

24. Melléképítmények elhelyezése

35. § (1) A melléképítmények legmagasabb pontja 5,0 méter lehet az Ln, Lk, Lke és Vi-2 jelű építési övezetek területén.

(2) A kerti építmények közül kerti tető telkenként 1 db, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetületű létesíthető.

25. Konténer és ponyvaszerkezet elhelyezése

36. § (1)28 Konténert és mobilházat állandó jelleggel kizárólag a Gksz-2/NT/2, Gksz-2/NT/3, Gksz-2/NT/5 és Gip/NT jelű övezetekben lehet elhelyezni. Konténer a kerület többi területén kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.

(2) Ponyvaszerkezet

a) közterületeken,

b) a Vi-2 és Gksz-1 jelű építési övezetekben kizárólag vendéglátás céljára, negyedévente egyszer, legfeljebb 2 hét időtartamra, legfeljebb 500 m2 alapterületen és

c) az oktatási, köznevelési vagy sport rendeltetések mellett kizárólag sportpálya és úszómedence téliesítésére, tornapálya állandó lefedésére

helyezhető el.

IX. Fejezet

Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai

26. Üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének általános szabályai

37. § (1) Közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás kizárólag a KÖu jelű övezetekkel határos Gksz jelű építési övezetekben létesíthető, a (2) és (3) bekezdések betartásával.

(2) Közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomást nem lehet elhelyezni műemléki környezetben, továbbá olyan telken, amely zöldterülettel, lakó, egészségügyi, szociális, oktatási, köznevelési vagy gyermekjóléti rendeltetésű épület telkével határos.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület és zöldterület telke a közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás telkével nem közvetlenül határos, az épület építési helye és az üzemanyagtöltő állomás telke közötti távolság 150 méternél kevesebb nem lehet.

(4) A területen mobil üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre szánt területek részletes építési övezeti előírásai

X. Fejezet

27. Lakóterületek általános előírásai

38. § (1) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, az elhelyezhető rendeltetések a (2)–(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel az alábbiak lehetnek:

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti,

d) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti,

e) egészségügyi és szociális.

(2) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, az Lke-1 és Lke-2 jelű területeken az (1) bekezdésben meghatározott rendeltetéseken kívül a 8. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott rendeltetések elhelyezhetők, a 10. § (3) és (4) bekezdése figyelembevételével.

(3) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, lakóterületeken új vendéglátó rendeltetés csak az Lk-1 és Lke-1 jelű építési övezetekben létesíthető.

(4) Az Lke-1, Lke-2 és Lke-3 jelű területeken az AI jelű speciális alapintézményi építési övezetekben

a) kiskereskedelmi

b) hitéleti

c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti,

d) egészségügyi, szociális,

e) kulturális,

f) sport, és

g) igazgatási

rendeltetések helyezhetők el.

(5)29 Az Lk-1/NT/Közmű, Ln-T/Közmű, Lk-T/BF/Közmű, Lke-1/BF/Közmű, Lke-3/BF/Közmű, és az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezetben kizárólag a közművek sajátos építményfajtái helyezhetőek el.

(6) A melléképítmények közül:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló és

d) kerti építmény

helyezhető el.

39. § Az Ln-T és Lk-T jelű területeken a meglévő lakóépületek rendeltetési egységeinek száma nem növelhető.

40. § Ahol az építési övezetben a kialakult állapotra való tekintettel a beépítési mód nem került meghatározásra, a beépítés feltételei az alábbiak:

a)30 azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépültek, ott a közbenső telek szélességétől függetlenül, oldalhatáron álló beépítési mód szerint építhető be a telek,

b)31 azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek oldalkert nélkül épültek be, ott a közbenső telek szélességétől függetlenül, zártsorú beépítési mód szerint építhető be a telek,

c)32 azon telkeknél, melyek nem tartoznak az a) és b) pontban meghatározott esetekbe, a beépítési feltételei az alábbiak:

ca) amennyiben a telek szélessége meghaladja a 15,0 métert, új épületet szabadon álló beépítési mód szerint kell elhelyezni.

cb) amennyiben a telek szélessége 15,0 méter vagy ennél kisebb, új épület oldalhatáron álló beépítési mód szerint is elhelyezhető. Ebben az esetben az építési hely amellett a telekhatár mellett van, amely irányába a nagyobbik telepítési távolság biztosítható,

d) meglévő épületet bővíteni a kialakult beépítési módhoz tartozó építési helyen belül lehet, és

e) amennyiben meglévő beépítés esetén egy telken belül egyik szomszédos telekhatár mentén sem biztosított a 3,0 méter széles oldalkert, a telek zártsorú beépítési mód szerint építhető be, a telepítési távolság betartása mellett.

41. § (1) Az Lke-1 jelű lakóterületen és Lke-1/Gksz-2 jelű kétszintes területfelhasználással érintett területen elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma – az Lke-1/BF/9, Lke-1/BF/11, Lke-1/NT/1 és az AI jelű építési övezetek kivételével – a következő:

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

c) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység,

d) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység,

azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység alakítható ki.

(2) Az Lke-2 és Lke-3 jelű lakóterületen elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma – az Lke-2/BT/8 - /10 és az AI jelű építési övezetek kivételével – a következő:

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) az építési övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet meghaladó átmenő telken két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb két rendeltetési egység,

c) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

d) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység,

e) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység,

azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység alakítható ki, a b) pontban meghatározottak kivételével.

(2a)33 Az Lke-1, Lke-2 és Lke-3 jelű lakóterületeken telkenként kialakítható

a) rendeltetési egységek számába nem kell beszámítani az épületen belüli gépjármű tárolókat,

b) épületek számába nem kell beszámítani az önálló garázsépítményeket.

(3) Az Lke-1, Lke-2 és Lke-3 jelű lakóterületeken az (1) és (2) bekezdés szerint létesíthető rendeltetési egységeken kívül további egy darab kereskedelmi-szolgáltató rendeltetési egység létesíthető, de a rendeltetési egységek száma összesen legfeljebb hat lehet. A kizárólag csak kiszolgáló úttal határos telkek esetén a többlet-rendeltetési egység legfeljebb 50 m² bruttó alapterületű lehet.

(4) Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem korlátozott az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

(5) Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg

a)34 a 200 m2-t az Lk-1/BF/1, Lke-1/BF/2, Lke-1/BF/3, Lke-2/BF/1 - /8, Lke-3/BF/2, Lk-2/BT/1-3, Lke-1/BT/1 – /2, Lke-2/BT/1 - /2, Lke-2/BT/4, Lke-2/BT/6, Lke-2/BT/8, Lke-1/NT/1, Lke-1/NT/3, Lke-1/NT/6 – /9, és az Lke-3/NT/1 építési övezetekben,

b) az 500 m2-t az Lke-1/BF/7, Lke-2/BF/AI-1, Lke-3/BF/AI-1, Lke-1/NT/AI-1 és az Lke-2/NT/AI-2 építési övezetekben,

c) az 1000 m2-t az Lke-2/BF/AI-2, Lk-1/BT/1 és az Lk-2/NT/1 jelű építési övezetekben.

(6) Lakóterületeken nagykereskedelmi rendeltetés nem létesíthető.

42. §35 Az Lke-2 és Lke-3 jelű lakóterületek nem alapintézményi építési övezeteiben történő telekegyesítés esetén 3000 m2-t meghaladó területű telek nem alakítható ki. A 3000 m2-nél nagyobb telkek esetében a beépítési mérték és szintterületi mutató számításánál a telek 3000 m2 feletti többletterületének csak a fele vehető figyelembe.

43. § (1)36 Az Lke-2 és Lke-3 jelű építési övezetek területén - az AI jelű építési övezetek, valamint köznevelési, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi intézmények elhelyezésének kivételével - az épület összes bruttó szintterületének legalább 50%-án lakást kell kialakítani.

(2) Az Lk-1/BF/1, Lke-1/BF/1 – /2 jelű építési övezetekben közhasználatú épület kivételével, az épület összes bruttó szintterületének legalább 50%-án lakást kell építeni.

XI. Fejezet

Nagyvárosias lakóterületek

28. Ln-T jelű nagyvárosias telepszerű lakóterületek

44. § (1) Az Ln-T/1 - /6, Ln-T/AI-1 – /AI-4, Ln-T/Közmű és az Ln-T/G1 – /G2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.

(2) Az Ln-T/1 – /5 jelű építési övezetekben a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül szállás és iroda rendeltetés helyezhető el.

(3) Az Ln-T/G1 és /G2 jelű építési övezetben kizárólag személygépkocsi tárolásra szolgáló rendeltetés helyezhető el.

45. § Az Ln-T jelű építési övezetekben - az Ln-T/2, Ln-T/4, Ln-T/5 és Ln-T/Közmű jelű építési övezet kivételével - a kialakított telek nem keríthető le.

XII. Fejezet

Kis és kertvárosias lakóterületek Budafok területén

29. Lk-1/BF jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Budafok területén

46. § (1) Az Lk-1/BF/1 jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-1/BF/1 építési övezetekben a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül szállás, iroda és sport rendeltetés elhelyezhető,

30. Lk-T/BF jelű kisvárosias telepszerű lakóterületek Budafok területén

47. § Az Lk-T/BF/1, Lk-T/BF/2 és az Lk-T/BF/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 3. pontja határozza meg.

31. Lke-1/BF jelű intenzív kertvárosias lakóterületek Budafok területén

48. § (1) Az Lke-1/BF/1 – /12, Lke-1/BF/AI-1 – /AI-3 és az Lke-1/BF/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 4. pontja határozza meg.

(2) A 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül az Lke-1/BF/2 és Lke-1/BF/5-/11jelű építési övezetekben szállás rendeltetés is elhelyezhető.

(3) Az Lke-1/BF/11 jelű építési övezetben telkenként egy, legfeljebb hatlakásos lakóépület lehet.

(4) Lke-1/BF/10/11 jelű övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(5) Az Lke-1/BF/9 jelű építési övezet területén

a) 1500m2-nél kisebb és 1500m2 méretű telken legfeljebb két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb négy rendeltetési egység,

b) 1500m2-nél nagyobb méretű, de a 4500m2-t meg nem haladó méretű telek esetében legfeljebb három fő rendeltetésű épület, összesen legfeljebb öt rendeltetési egység,

c) 4500m2-t meghaladó telek esetében legfeljebb négy fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb hat rendeltetési egység

helyezhető el. Egy fő rendeltetésű épületben legfeljebb két rendeltetési egység létesíthető.

(6) Az Lke-1/BF/AI-1 - /AI-3 jelű építési övezetekben 38. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül sport rendeltetés helyezhető el.

32. Lke-2/BF jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budafok területén

49. § (1)37 Az Lke-2/BF/1 – /8 és az Lke-2/BF/AI-1 – /AI-3 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 5. pontja határozza meg.

(2) Az Lke-2/BF/AI-2 jelű építési övezetekben csak kereskedelmi rendeltetés helyezhető el.

(3) Az Lke-2/BF/2, Lke-2/BF/4 és Lke-2/BF/5 jelű övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(4)38 Az Lke-2/BF/8 jelű övezetben vendéglátás funkció is elhelyezhető.

33. Lke-3/BF jelű kertvárosias sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Budafok területén

50. § Az Lke-3/BF/1 – /2, Lke-3/BF/AI-1 és az Lke-3/BF/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 6. pontja határozza meg.

XIII. Fejezet

Kis- és kertvárosias lakóterületek Budatétény területén

34. Lk-1/BT jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú lakóterületek Budatétény területén

51. §39 (1) Az Lk-1/BT/1 és az Lk-1/BT/2 jelű építési övezet határértékeit a 1. melléklet 7. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-1/BT/1 építési övezetben 500 m2 alatti telekterület esetén legfeljebb 2 rendeltetési egység létesíthető, 500 m2 telekméret felett legfeljebb 3 rendeltetési egység létesíthető.

35. Lk-2/BT jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek Budatétény területén

52. § (1) Az Lk-2/BT/1 – /3 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 8. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-2/BT/1 jelű építési övezetben a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül szállás rendeltetés is elhelyezhető.

36. Lke-1/BT jelű laza kertvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek Budatétény területén

53. § (1) Az Lke-1/BT/1, Lke-1/BT/2 és az Lke-1/BT/AI-1 jelű építési övezet határértékeit a 1. melléklet 9. pontja határozza meg.

(2) Az Lke-1/BT/1 – /2 jelű építési övezetekben a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül sport rendeltetés is elhelyezhető.

37. Lke-2/BT jelű laza kertvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek Budatétény területén

54. § (1) Az Lke-2/BT/1 – /12 és az Lke-2/BT/AI-1 - /AI-2 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 10. pontja határozza meg.

(2) Az Lke-2/BT/1 – /2, Lke-2/BT/4, Lke-2/BT/6, Lke-2/BT/8 jelű építési övezetekben a 38. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül sport rendeltetés is elhelyezhető.

(3) Az Lke-2/BT/8 - /10 jelű építési övezetekben

a) 1500m2-es vagy kisebb méretű telken legfeljebb két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb négy rendeltetési egység,

b) 1500m2-nél nagyobb méretű, de 3000m2-t meg nem haladó méretű telek esetében legfeljebb három fő rendeltetésű épület, összesen legfeljebb öt rendeltetési egység,

c) 3000m2-t meghaladó telek esetében legfeljebb négy fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb hat rendeltetési egység helyezhető el, és

d) egy fő rendeltetésű épületben legfeljebb két rendeltetési egység létesíthető.

(4) Az Lke-2/BT/3, Lke-2/BT/7, Lke-2/BT/9, Lke-2/BT/10 és Lke-2/BT/12, valamit az Lke-2/BT/AI jelű övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(5) Az Lke-2/BT/5 jelű övezetben új beépítéssel, vagy burkolt felület növekedéssel járó építési tevékenységgel egyidőben az ingatlanon összegyűlt felszíni vizet a burkolt-és tetőfelület minden megkezdett 1 m2-e után 0,05 m3/m2 fajlagos tározó-térfogatú, zárt tárolóban kell összegyűjteni, elsősorban használati és kertészeti célokra felhasználni. A fel nem használt felesleget csak késleltetve lehet, a felszíni vízelvezető-hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint a közterület felszíni vízelvezető-rendszerbe vezetni.

38. Lke-3/BT jelű kertvárosias sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Budatétény területén

55. § Az Lke-3/BT/1 és az Lke-3/BT/2 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 11. pontja határozza meg.

XIV. Fejezet

Kis és kertvárosias lakóterületek Nagytétény területén

39. Lk-1/NT jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

56. § (1) Az Lk-1/NT/1 és az Lk-1/NT/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 12. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-1/NT/Közmű jelű építési övezetben kizárólag a települési folyékony hulladék és szennyvíz kezelését biztosító létesítmények, telepek, mérnöki létesítmények, műtárgyak helyezhetőek el rendeltetéstől függően terepszint felett, illetve terepszint alatt.

40. Lk-2/NT jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

57. § (1) Az Lk-2/NT/1 és a Lk-2/NT/2 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 13. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-2/NT/1 jelű építési övezetben oktatási, nevelési, egészségügyi rendeltetés nem létesíthető.

41. Lke-1/NT jelű intenzív kertvárosias lakóterületek Nagytétény területén

58. § (1) A Lke-1/NT/1 – /10, Lke-1/NT/AI-1/AI-2 és az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezet határértékeit a 1. melléklet 14. pontja határozza meg.

(2) Az Lke-1/NT/1 jelű építési övezet területén

a) 600m2 telekméretet meg nem haladó területű telken legfeljebb két rendeltetési egység,

b) 900m2-t meg nem haladó méretű telken legfeljebb három rendeltetési egység,

c) 900m2-nél nagyobb méretű telek esetében a telken összesen legfeljebb hat rendeltetési egység helyezhető el.

(3)40 Az Lke-1/NT/7 - /8 jelű építési övezetekben az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral.

59. § (1) Az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezetben kizárólag a települési folyékony hulladék és szennyvíz kezelését biztosító létesítmények, telepek, mérnöki létesítmények, műtárgyak helyezhetőek el rendeltetéstől függően terepszint felett, illetve terepszint alatt.

(2) Az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezet szennyvízkezelési létesítmények hatásai elleni védelmet biztosító zöldfelületek, vagy véderdősávok kialakítását a beruházónak a létesítmény építésének befejezésig el kell végezni.

(3) Az Lke-1/NT/Közmű jelű építési övezetben az övezethatára mentén legalább cserjesávos fasor telepítendő.

42. Lke-2/NT jelű laza kertvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterületek Nagytétény területén

60. § (1)41 Az Lke-2/NT/1 – /5, Lke-2/NT/AI-1/AI-2 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 15. pontja határozza meg.

(2) Az Lke-2/NT/AI-1 jelű építési övezetben kereskedelmi épület nem helyezhető el.

43. Lke-3/NT jelű kertvárosias sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Nagytétény területén

61. § Az Lke-3/NT/1 és az Lke-3/NT/AI-1 jelű építési övezet határértékeit a 1. melléklet 16. pontja határozza meg.

XV. Fejezet

Településközpont területek

44. Településközponti területek általános előírásai

62. § Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, az elhelyezhető rendeltetések

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti,

d) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti,

e) egészségügyi, szociális,

f) kulturális és

g) sport,

h) igazgatási, iroda

i) szállás,

j) vendéglátó és

k) a 11. § (6) bekezdés figyelembevételével gépkocsimosó.

45. Vt-H/BF jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén

63. § (1) A Vt-H/BF/1 – /15, Vt-H/BF/AI-1 és a Vt-H/BF/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 17. pontja határozza meg.

(2) Vt-H/BF/1 és Vt-H/BF/5 jelű építési övezetben új lakó rendeltetés nem létesíthető.

(3) Vt-H/BF/3 jelű építési övezetben legfeljebb 10 lakó és 1 kereskedelem rendeltetés létesíthető.

(4) Vt-H/BF/4 jelű építési övezetben legfeljebb 20 rendeltetési egység létesíthető,

a) lakó,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) szállás, és

d) vendéglátó

rendeltetésekkel.

(5) A Vt-H/BF/7 - /9 jelű építési övezetekben a tömbök szerves kapcsolatát - az egyes építési ütemekre tekintettel ütemezhető módon - funkcionálisan és vizuálisan biztosítani kell a tömbök közötti gyalogos átjárhatósággal.

(6) A Vt-H/BF/14 jelű építési övezetben önálló parkolási létesítmény rendeltetés létesíthető.

(7) A Vt-H/BF/15 jelű építési övezetben elsődlegesen a borászathoz, a kultúrához, az idegenforgalomhoz, turisztikához, a gépjármű-elhelyezéshez kapcsolódó rendeltetések helyezhetők el.

46. Vt-H/NT jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Nagytétény területén

64. § (1) A Vt-H/NT/1 – /6 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 18. pontja határozza meg.

(2) Az Vt-H/NT/1 jelű építési övezetben nem helyezhető el igazgatási és lakó rendeltetés.

(3) A Vt-H/NT/4 - /6 jelű építési övezetekben az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral.

XVI. Fejezet

Intézmény területek

47. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek általános előírásai

65. § (1) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, a Vi-2 jelű területeken

a) igazgatási,

b) iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás,

d) kulturális,

e) hitéleti,

f) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, egészségügyi, szociális,

g) sport, és

h) a 11. § (6) bekezdés figyelembevételével gépkocsimosó,

rendeltetés helyezhető el.

(2) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, a Vi-2 jelű területeken az (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a 10. § (3) és (5) bekezdése figyelembevételével, a 8. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározottak elhelyezhetők.

(3) A Vi-2 jelű területeken lakó rendeltetés csak a „Vi-2/…/L-” jelű építési övezetekben helyezhető el.

(4) A Vi-2 jelű területeken az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem korlátozott az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.

(5) Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg:

a) a 250 m2-t a Vi-2/BT/L-3 és a Vi-2/NT/L-1 jelű építési övezetekben,

b) az 500 m2-t a Vi-2/BF/2, Vi-2/BF/9, Vi-2/BF/10, Vi-2/BT/6 és Vi-2/BT/9 jelű építési övezetekben,

c) az 1500 m2-t a Vi-2/NT/4 jelű építési övezetben.

(6) A melléképítmények közül:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény

d) szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(7) A Vi-2 jelű építési övezetek területén a telepítésre kerülő fás szárú növények legalább 50%-a az 5. mellékletben felsorolt honos fajokból, vagy azok kertészeti változataiból kerüljön ki.

48. Vi-2/BF jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budafok területén

66. § (1) A Vi-2/BF/1 – /11, Vi-2/BF/L-1 – /L-4 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 19. pontja határozza meg.

(2) A Vi-2/BF/9 jelű építési övezet területén

a) a 65. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú épületei, bemutatóterem, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhető el,

b) a levegő védelmével kapcsolatos előírások figyelembevételével helyi emisszióval nem járó hőellátó rendszereket kell alkalmazni,

c) az építési hely magassági korlátozással érintett részén elhelyezett új épület magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszint magasságát.

(3) A Vi-2/BF/35, valamint a Vi-2/BF/L-1 –/L-4 jelű építési övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(4) A Vi-2/BF/L-1 jelű építési övezet területén az elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

c) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység,

d) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység,

azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység alakítható ki.

(5) A Vi-2/BF/L-4 jelű építési övezet területén

a) a 65. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül borászat és ahhoz kapcsolódó rendeltetés is létesíthető,

b) lakó rendeltetés létesítése esetén a közterülettel határos földszinten kereskedelmi, szolgáltató vagy vendéglátó rendeltetést kell kialakítani.

49. Vi-2/BT jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budatétény területén

67. § (1)42 A Vi-2/BT/2 - /14, Vi-2/BT/L-1 - /L-6 és a Vi-2/BT/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 20. pontja határozza meg.

(2)43 A Vi-2/BT/6, Vi-2/BT/12, Vi-2/BT/14 valamint a Vi-2/BT/L-1, Vi-2/BT/L-2, Vi-2/BT/L-3, Vi-2/BT/L-4, Vi-2/BT/L-5 és Vi-2/BT/L-6 jelű építési övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(3) A Vi-2/BT/5 és Vi-2/BT/8 jelű építési övezetekben, az egyes telkeken a tervezett intézményen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet elhelyezésére szolgáló 1 db lakás létesíthető, legfeljebb 100 m2nettó alapterülettel.

(4) A Vi-2/BT/6 jelű építési övezetben, a Vi-2/BT/Közmű jelű építési övezet felöli telekhatár mentén, legalább cserjesávos fasor telepítendő.

(5) A 65. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a Vi-2/BT/7 jelű építési övezetben önálló parkolóház és közösségi szórakoztató rendeltetés elhelyezhető.

(6) A Vi-2/BT/9 jelű építési övezetben a városkép szempontjából kiemelt Nagytétényi út mentén legalább 40,0 méter széles sávot – az építési helyek kivételével – kötelezően zöldfelületként kell kialakítani, amelyen a gyalogos és gépkocsi célforgalom átengedhető.

(7) A Vi-2/BT/10 jelű építési övezetben

a) a gyalogos közlekedés időbeli korlátozás nélküli biztosítandó,

b) a 2. mellékletben jelölt mélygarázs megvalósítása esetén a jelölt építési helyen belül a mélygarázzsal egy épülettömegben szolgáltatás-vendéglátás és sport rendeltetések, kilátóterasz helyezhetők el,

c) az építmény legmagasabb pontja nem emelkedhet a Tűzliliom utca járdaszintje fölé,

d) a garázsépítményt a Gyula vezér lépcső folytatásában lévő gyalogút és a Vi-2/BT/12 jelű építési övezet felőli oldalon gyeppel borított rézsűs földtakarással kell kialakítani, ahol a földtakarás mértéke legalább 0,5 méter.

(8) A Vi-2/BT/11 jelű építési övezetekben a 2. mellékleten jelölt Országos erdőállomány adattár szerinti erdőterületeket a telek zöldfelületeként meg kell őrizni.

(9) A Vi-2/BT/12 jelű építési övezetben

a) a 65. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú rendeltetés is elhelyezhető,

b)44 az egy tömegben elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete szintenként nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

c)45 a telken összesen 500 m2-nél nagyobb alapterületi mértékben csak a 65. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazgatási, a 65. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iroda, a 65. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kulturális, valamint a 65. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, egészségügyi, szociális rendeltetések létesíthetőek.

d)46 az újonnan épülő épületek esetében, az épület legmagasabb pontja nem lehet magasabb 9,5 méternél, mely értéket az eredeti természetes terepszinthez képest kell számítani.

e)47 az elhelyezett funkciók és rendeltetések után kötelezően kialakítandó gépjárműparkolók csak terepszint alatt, vagy épületen belül helyezhetők el.

(10)48 A Vi-2/BT/14 jelű építési övezetben elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma a következő:

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) az építési övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet meghaladó átmenő telken két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb két rendeltetési egység,

c) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

d) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység,

e) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység, azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység alakítható ki, a b) pontban meghatározottak kivételével.

68. § (1) A Vi-2/BT/L-2 jelű építési övezetben a meghatározott minimális telekméretenként egy épület helyezhető el.

(2) A Vi-2/BT/L-3 jelű építési övezetben a meglévő telek az alábbiak szerint építhető be:

a) lakó rendeltetéstől eltérő önálló épület nem létesíthető,

b) az épület összes szintterületének legalább 75%-án lakást kell elhelyezni, a további szintterületen iroda, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés is elhelyezhető,

c) új épület építése esetén a gépkocsitárolót épületen belül kell elhelyezni,

d) a telek közúti kapcsolata a Rózsakert utca felől biztosítható legyen,

e) telkenként legfeljebb két gépjárműbehajtó létesíthető, és

f) a meglévő épületek épületmagassága nem növelhető.

(3) A Vi-2/BT/L-4 jelű építési övezetben

a) lakás rendeltetés a megengedett bruttó szintterület legfeljebb 50%-a lehet,

b) a Nagytétényi út menti 20,0 méteres sávban új rendeltetési egységként vagy rendeltetés módosítás esetén lakószoba a Nagytétényi út irányába nem tájolható, és

c) telkenként legfeljebb 2 db új lakó rendeltetés létesíthető.

(3a)49 A Vi-2/BT/L-5 jelű építési övezetben

a) a lakó rendeltetés kizárólagossága esetén a telken legfeljebb 1 épület helyezhető el, melyben, maximum 2 önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

b) a 65. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos/személyzet számára szolgáló 1 önálló lakó rendeltetési egység is elhelyezhető azzal, hogy a telken ezen felül több lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

(4) Vi-2/BT/Közmű jelű építési övezet

a) területén energiatermelő és átalakító, energiaközmű, elektronikus hírközlés létesítményei és a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár és gépjárműtároló helyezhető el,

b) határai mentén, telken belül, a telek megközelítését szolgáló gépkocsibehajtó kivételével – figyelemmel a kapcsolódó közműlétesítményekre és azok védőtávolságaira – legalább cserjesávos fasor telepítendő.

50. Vi-2/NT jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Nagytétény területén

69. § (1) A Vi-2/NT/1 - /8 és a Vi-2/NT/L-1 - /L-4 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 21. pontja határozza meg.

(2) A Vi-2/NT/3, Vi-2/NT/5, Vi-2/NT/6, Vi-2/NT/L-2 és Vi-2/NT/L-3 jelű építési övezetben

a) a telkeken létrejövő összefüggő zöldfelületeket háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani, és az előkertben fasort kell telepíteni,

b) az építési telkek előkertjében kerékpártároló és közműlétesítmény kialakítását szolgáló építmény elhelyezhető,

c) a területen elhelyezhető rendeltetést szolgáló épületeken kívül az azokat kiszolgáló tárolóépület is elhelyezhető.

(3) A Vi-2/NT/1, Vi-2/NT/6 és Vi-2/NT/7 jelű építési övezetekben nem helyezhetők el levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektumok, valamint zajérzékeny objektumok.

(4) A Vi-2/NT/5 jelű építési övezetekben zajérzékeny objektumok nem helyezhetők el.

(5) A Vi-2/NT/8 jelű építési övezet elsősorban sport rendeltetés elhelyezésére szolgál. Az építési övezet határai mentén, telken belül, a telek megközelítését szolgáló gépkocsibehajtó kivételével – figyelemmel a kapcsolódó közműlétesítményekre és azok védőtávolságaira – legalább cserjesávos fasor telepítendő.

70. § (1) A Vi-2/NT/7 jelű építési övezet területén a 67. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül raktározás rendeltetés létesíthető.

(2) A Vi-2/NT/L-1 és Vi-2/NT/L-4 jelű építési övezetben a közösségi szórakoztató és iroda rendeltetés kivételével a nem zavaró hatású egyéb gazdasági rendeltetések nem helyezhetők el.

(3) A Vi-2/NT/L-4 jelű építési övezetben az előkertben lomblevelű örökzöld cserjéket is tartalmazó, háromszintes növényállományú zöldfelületet kell kialakítani.

(4) A Vi-2/NT/L-2 jelű építési övezetben telkenként egy, legfeljebb hat lakó rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el.

(5) A Vi-2/NT/2, és a Vi-2/NT/L-1/L-4 jelű övezetekben a 8. mellékletben szereplő, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

51. Vi-3/BT jelű intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító területek Budatétény területén

71. § (1) A Vi-3/BT/1 és a Vi-3/BT/2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 22. pontja határozza meg.

(2) A Vi-3/BT/1 jelű építési övezetben kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés helyezhető el.

(3) A Vi-3/BT/2 jelű építési övezetekben oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és egészségügyi rendeltetés helyezhető el. A 2. mellékelten gyalogos kapcsolattal jelölt helyen biztosítani kell a gyalogos közlekedés korlátozás nélküli lehetőségét.

(4) A Vi-3/BT/2 jelű építési övezetekben, az egyes telkeken a tervezett intézményen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet elhelyezésére szolgáló lakás létesíthető, legfeljebb 100 m2 nettó alapterülettel.

XVII. Fejezet

Gazdasági területek

52. Kereskedelmi, szolgáltató területek általános előírásai

72. § (1) Amennyiben az építési övezetre és az alábányászott, alápincézett területekre vonatkozó előírások másképpen nem rendelkeznek, a Gksz jelű építési övezet területén elhelyezhető rendeltetések:

a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,

b) iroda,

c) közösségi szórakoztató, szabadidő eltöltés,

d) gépkocsimosó,

e) városüzemeltetési,

f) kutatás, fejlesztési,

g) bemutató terem,

h) raktározás,

i) nem zavaró hatású gazdasági tevékenység számára szolgáló rendeltetés, és

j) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a személyzet elhelyezésére telkenként legfeljebb 1 db lakó rendeltetés.

(2) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, az (1) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a 10. §-ban meghatározott rendeltetések az előírt feltételekkel helyezhetők el.

(3) A Gksz-2/BT/1, Gksz-2/BT/Közmű, Gksz-2/NT/Közmű-1 és Gksz-2/NT/Közmű-2 jelű építési övezetek kivételével, az építési övezetekben

a) az 500 m2-nél nagyobb alapterületű új épületek lapostetős részének legalább 50%-án legalább extenzív zöldtető létesítendő, vagy

b) az előírt legkisebb zöldfelület 60%-a háromszintes növényállományú zöldfelületként alakítandó ki, amelybe a 2. mellékleten jelölt védőzöldsáv beszámítható.

53. Gksz-1/BF jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területek Budafok területén

73. § (1) A Gksz-1/BF/1 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 23. pontja határozza meg.

(2) A Gksz-1/BF/1 jelű építési övezetben a 72. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetések közül szórakozás és szabadidő eltöltés rendeltetés nem helyezhető el.

(3) A Gksz-1/BF/8 és Gksz-1/BF/9 jelű építési övezetekben a 72. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetések mellett szállás rendeltetés is létesíthető.

54. Gksz-1/BT jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területek Budatétény területén

74. § A Gksz-1/BT/1 jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 24. pontja határozza meg.

55. Gksz-1/NT jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területek Nagytétény területén

75. § (1) A Gksz-1/NT/1 - /5 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 25. pontja határozza meg.

(2) A Gksz-1/NT/3 jelű építési övezetben

a) alapterület növelésével járó beruházás abban az esetben végezhető, ha a beruházás során 65. § (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetés kerül kialakításra,

b) nem helyezhető el egyéb közösségi szórakoztató épület,

c) raktározás céljára szolgáló új építmény nem alakítható ki, a meglévő raktározási célú építmények átalakítása megengedett.

56. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek

76. § (1) A Gksz-2 jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

b) közmű-becsatlakozási műtárgy,

c) hulladéktartály–tároló,

d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, és

e) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(2) Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete:

a) a Gksz-2/BF/4 és a Gksz-2/BF/6 építési övezetekben az 1000 m2-t

b) a Gksz-2/BF/2 és a Gksz-2/BF/9 építési övezetekben a 2000 m2-t

nem haladhatja meg

57. Gksz-2/BF jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budafok területén

77. § (1) A Gksz-2/BF/1 - /9 jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 26. pontja határozza meg.

(2) A Gksz-2/BF jelű területeken csak olyan rendeltetés és beépítés megengedett, amely esetben az érintett területhez csatlakozó, lakó rendeltetés elhelyezését lehetővé tevő építési övezetben a lakókörnyezetre vonatkozó környezetterhelési határértékek teljesülnek.

(3) A Gksz-2/BF/1 jelű építési övezetben:

a) a telek területén az építhető bruttó szintterület legalább kétharmada a 65. § (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetésként alakítandó ki,

b) a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedetteken túl a borászat és ahhoz kapcsolódó rendeltetések is elhelyezhetők,

c) üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(4) A Gksz-2/BF/2, és Gksz-2/BF/9 jelű építési övezetek területén a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedetteken túl a Vi-2 jelű területeken létesíthető rendeltetések is elhelyezhetők.

78. § (1)50 A Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet területén

a) raktározás céljára szolgáló építmény is kialakítható,

b) gazdasági célú főrendeltetés esetén, minden 4500 m2 telekterület után - kizárólag a tulajdonos, illetve a személyzet számára - 1 darab szolgálati lakás létesítése is megengedett. Egy telken maximum 4 lakás alakítható ki,

c) a rendelet 2. mellékletén – Szabályozási terven – feltüntetett kialakítandó védőzöldsáv területének maximum 20%-a, a 9. § (5) bekezdésben meghatározott esetektől eltérő célra is burkolható, az övezetben meghatározott minimális zöldfelület kötelező kialakítása mellett.

(2) A Gksz-2/BF/8 jelű építési övezetben

a) a telkek területén az építhető bruttó szintterület legalább kétharmada a 65. § (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetésként alakítandó ki,

b)51 a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedetteken túl intézményi, igazgatási és borászathoz kapcsolódó rendeltetések is elhelyezhetők,

c) üzemanyagtöltő állomás, gépkocsimosó rendeltetés nem megengedett.

58. Gksz-2/BT jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budatétény területén

79. § (1) A Gksz-2/BT/1 - /4 és a Gksz-2/BT/Közmű jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 27. pontja határozza meg.

(2)52 A Gksz/BT/3 jelű építési övezet telkein a 72. § (1) és (2) bekezdéseiben megengedettek közül a raktározás rendeltetés esetén kizárólag a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez szükséges raktározás megengedett.

(3) A Gksz-2/BT/Közmű jelű építési övezetben szennyvízátemelő telep létesítményei helyezhetők el a rendeltetéstől függően terepszint felett, illetve terepszint alatt.

(4) A Gksz-2/BT/1 jelű építési övezetben a telkeken létrejövő összefüggő zöldfelületeket háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

59. Gksz-2/NT jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Nagytétény területén

80. § (1) A Gksz-2/NT/1 - /6, Gksz-2/NT/G1 és a Gksz-2/NT/Közmű-1 - /Közmű-2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 28. pontja határozza meg.

(2)53 A Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 jelű építési övezetekben zöldhulladék-gyűjtő udvar, komposztáló telep is elhelyezhető, lakóterület határától legalább 300,0 méter távolságra.

(3) A Gksz-2/NT/6 jelű építési övezetben halotthamvasztó-mű elhelyezhető.

(4) A Gksz-2/NT/Közmű-1 és Gksz-2/NT/Közmű-2 jelű építési övezetben energiaközmű, elektronikus hírközlés létesítményei és a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár és gépjárműtároló helyezhető el.

60. Gip jelű ipari területek

81. § (1) A Gip/NT jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 29. pontja határozza meg.

(2) Az építési övezet területén a 11. §-ban foglaltak figyelembevételével kizárólag a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, valamint az azokhoz kötődő iroda, raktár, járműtároló helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén az előírt legkisebb zöldfelületet háromszintes növényállományú zöldfelületként kell kialakítani.

XVIII. Fejezet

Különleges területek

61. K-Ker jelű különleges – bevásárlóközpont területek

82. § (1) A K-Ker/BT/1 - /2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 31. pontja határozza meg.

(2)54 A K-Ker/BT/1 jelű építési övezetben

a) szállás, igazgatási, iroda, vendéglátás és egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés helyezhető el, a b) pontban foglaltak figyelembevételével,

b) a KÖk övezet mentén, az övezethatárral párhuzamos 40,0 méter széles sávban a telkeken kizárólag parkolóház építhető,

c) a főrendeltetés szerinti épület és a kiszolgálását biztosító parkolóház között gyalogos híd létesíthető.

(3)55 A K-Ker/BT/2 jelű építési övezet területén:

a) kereskedelmi célú épület, szállás, igazgatási, iroda, vendéglátás és egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés, valamint azt kiszolgáló parkolóház és a b) pont előírásainak figyelembevételével gépkocsimosó és gyorsétterem helyezhető el,

b) a KÖk övezet mentén az, övezethatárral párhuzamos 39,0 méter széles sávban kizárólag parkolóház építhető, melyben a 11. § (6) bekezdés figyelembevételével gépkocsimosó és gyorsétterem rendeltetés kizárólag a meglévő többlet parkolóterület terhére, csak parkolólemezes kialakítással helyezhető el,

c) a fő rendeltetést jelentő épület és az annak kiszolgálását biztosító parkolóház között

ca) gyalogos kapcsolat, híd létesíthető, vagy

cb) a két épület összeépíthető – a zártsorú beépítés szabályai szerint - a parkolóház kiszolgálását biztosító út közúti űrszelvénye felett úgy, hogy a két épület között – a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásával a gyalogos átjárás biztosítható legyen,

d) a rendszeres teherszállítás számára rakodóhelyet kell létesíteni, melyek nem lehetnek KÖu jelű területeken, és melyek számát és helyét úgy kell meghatározni, hogy a rakodás az utak forgalmát, a tervezett és meglévő épületek rendeltetésszerű használatát ne akadályozza,

e) a területen minden létesítmény esetében a rakodásra és gazdasági feltöltésre szolgáló területeket zártan, fedetten, a rálátás szempontjából takartan kell kialakítani,

f) az 1. melléklet 31. pontjában, a zöldfelület legkisebb mértékeként meghatározott 10% zöldfelület az OTÉK előírásai szerint biztosítandó, a 10% zöldfelületen felül további 5% telken belül ténylegesen kialakításra kerülő zöldfelületet kell biztosítani az alábbiak szerint:

fa) a tényleges terepszinten kialakított további zöldfelületekkel, melyek a terep felszínén mért valós területükkel vehetők figyelembe,

fb) zöldtetővel, minimum 41,0 cm vastag termőrétegen kialakított, kétszintes növényállományú, intenzív kialakítással, ahol az így kialakított zöldtető 100%-ban figyelembe vehető.

fc) az épület homlokzatán automata csepegtetős öntözőrendszerrel kialakított zöld homlokzati felület létesítésével, ahol az így kialakított zöldfelület 70%-ban figyelembe vehető.

g) a zöldfelületeket a zöldhomlokzat kivételével legalább kétszintes növényállománnyal kell kialakítani.

h) a Nagytétényi út mentén, a szabályozási terven a telek zöldfelületként fenntartandó részén tervezett közcélú zöldfelületet, egységes zöldfelületként kell kialakítani.

62. K-Rek/BF jelű különleges - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek Budafok területén

83. § (1) A K-Rek/BF/1 és a K-Rek/BF/2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 32. pontja határozza meg.

(2) A K-Rek/BF/1, K-Rek/BF/2 jelű építési övezetekben kizárólag

a) sport, sportnevelés és azzal kapcsolatos igazgatási, és azt kiszolgáló kereskedelmi,

b) szolgáltató,

c) vendéglátás és

d) szállás

rendeltetés létesíthető.

(3) A K-Rek/BF/1, K-Rek/BF/2 jelű építési övezetek határai mentén, telken belül, a telek megközelítését szolgáló gépkocsibehajtó kivételével – figyelemmel a kapcsolódó közműlétesítményekre és azok védőtávolságaira – legalább cserjesávos fasor telepítendő.

(4) A K-Rek/BF/1 jelű építési övezetben meglévő lakás megtartható, új lakás építése, meglévő átalakítása, bővítése nem megengedett.

63. K-Rek/NT jelű különleges - nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek Nagytétény területén

84. § (1) A K-Rek/NT/1 - /3 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 33. pontja határozza meg.

(2) A területen elhelyezhető rendeltetések:

a) sport és kiszolgáló rendeltetések,

b) szállás,

c) a területet használók ellátását szolgáló szolgáltatatás és vendéglátás,

d) főépületen belül a tulajdonos vagy a személyzet elhelyezésére szolgáló 1 db lakás, és

e) a terület fenntartásához szükséges raktár.

64. K-T jelű különleges - temető területek

85. § (1) A K-T/1 és K-T/2 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 30. pontja határozza meg.

(2) Az építési övezet területén

a) egyházi és világi kegyeleti épületek,

b) temetkezés egyéb építményei,

c) virág és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges építmények,

d) a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb építmények,

e) iroda

elhelyezhető.

(3) Az építési övezetben huzamos emberi tartózkodásra alkalmas önálló rendeltetési egységet vagy helyiséget létesíteni, - a temető működtetésével, őrzésével, fenntartásával összefüggő tevékenységet szolgáló épület helyiségei kivételével – nem szabad.

(4) Termelő-üzemi tevékenységet szolgáló épület a temető területén nem helyezhető el.

(5) Koporsó elhelyezésére alkalmas sírépítmény legnagyobb alapterületi mérete 10 m2, magassága legfeljebb 3,0 méter. Az egyes sírépítmények között legalább 2,0 méter távolságot szabadon kell hagyni.

(6) A K-T/1 és K-T/2 jelű építési övezetek határai mentén, telken belül, a telek megközelítését szolgáló gépkocsibehajtó kivételével – figyelemmel a kapcsolódó közműlétesítményekre és azok védőtávolságaira – legalább cserjesávos fasor telepítendő.

65. K-Mü jelű különleges – mezőgazdasági üzemi területek

86. § (1) A K-Mü/1 jelű építési övezet határértékeit az 1. melléklet 34. pontja határozza meg.

(2) A K-Mű jelű építési övezetben mezőgazdasági termelési, kutatási, oktatási, valamint ezekhez tartozó egyéb kiegészítő tevékenységekhez szükséges rendeltetések létesíthetőek.

66. K-Vke jelű különleges - vízkezelési területek

87. § (1) A K-Vke/1 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 35. pontja határozza meg.

(2) A K-Vke/1 jelű építési övezetben vízgazdálkodással kapcsolatos építmények és víztározó helyezhető el.

(3) Az övezetben előírt maximális épületmagasságot a technológiai műtárgyak elhelyezésénél nem kötelező figyelembe venni.

67. Ln-T/Gksz-2, Lk-1/Gksz-2, Lke-1/Gksz-2, Vi-2/Gksz-2 és Gksz-2/Lke-1 jelű kétszintes területfelhasználással érintett területek

88. § (1) Az Ln-T/Gksz-2, Lk-1/Gksz-2, Lke-1/Gksz-2, Vi-2/Gksz-2 és Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 36. pontja határozza meg.

(2) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképpen nem rendelkeznek, a kétszintes területfelhasználással érintett területeken:

a) lakó,

b) kiskereskedelmi, szolgáltató,

c) hitéleti,

d) oktatási, gyermekjóléti, egészségügyi és szociális,

e) igazgatási, iroda,

f) szállás,

g) borászat és ahhoz kapcsolódó

rendeltetések elhelyezhetők.

(3) A kétszintes területfelhasználással érintett területeken a (2) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül a 10. § figyelembevételével, a 8. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározottak elhelyezhetők.

(4) A kétszintes területfelhasználással érintett területeken a vájt pincékben a Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területeken megengedett rendeltetések létesíthetőek, a 13. § figyelembevételével, a felszíni rendeltetések zavarása nélkül. Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg:

a) a 200 m2-t az Lk-1/Gksz-2/BF/2 jelű építési övezetekben, és

b) az 500 m2-t az Lk-1/Gksz-2/BF/AI-2 jelű építési övezetben.

(5) A kétszintes területfelhasználással érintett területen az építési övezet általános szintterületi mutatóján felüli értékként a vájt pincék szintterületi mutatója

a) a gazdasági területeken 1,0 m2/m2,

b) a lakó és a 65. § (1) és (2) pontjában meghatározott rendeltetésű területeken 0,8 m2/m2.

(6) Új vájt pince kialakítása, meglévő bővítése csak a Gksz-2/Lke-1 jelű területeken megengedett, ahol a felszíni rendeltetés is gazdasági jellegű.

89. § (1) Az Ln-T/Gksz-2/BF/1, Lk-1/Gksz-2/BF/1–3, Lke-1/Gksz-2/BF/1–5, Gksz-2/Lke-1/BF/1 és a Gksz-2/Lke-1/BF/4 /5 jelű építési övezetek területén a lakó rendeltetés mellett új gazdasági rendeltetés létesítése nem megengedett.

(2) Az Ln-T/Gksz-2/BF/2 jelű építési övezetben

a) kizárólag garázs és kiskereskedelmi, szolgáltató rendeltetés helyezhető el,

b) meglévő garázs rendeltetése nem változtatható meg.

(3) Az Lk-1/Gksz-2/BF/2 jelű építési övezetekben épület összes bruttó szintterületének legalább 50%-án lakást kell építeni.

(4) Az Lk-1/Gksz-2/BF/AI-1 jelű építési övezetben a 89. § (3) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül kulturális, közösségi szórakoztató és a tulajdonos és a személyzet elhelyezésére szolgáló - telkenként legfeljebb 1 db lakó rendeltetés helyezhető el.

(5) Az Lk-1/Gksz-2/BF/AI-1 jelű építési övezetben a Kereszt utca és az Alsó sas utca menti 10,0 méter széles teleksávban nyitott rakodóhely nem alakítható ki.

(6) Az Lke-1/Gksz-2/BF/AI-1 jelű építési övezetben a 89. § (3) bekezdésében meghatározott rendeltetések közül oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és szociális rendeltetés helyezhető el.

90. § A Vi-2/Gksz-2/BF jelű építési övezetben új lakó rendeltetés nem megengedett.

91. § (1) A Gksz-2/Lke-1/BF/1, Gksz-2/Lke-1/BF/4 és a Gksz-2/Lke-1/BF/5 jelű építési övezetekben új lakó rendeltetés csak a telken meglévő gazdasági rendeltetés megszűnését követően létesíthető.

(2) A Gksz-2/Lke-1/BF/1 és a Gksz-2/Lke-1/BF/5 jelű építési övezetekben

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

c) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység, és

d) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység

alakítható ki azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység lehet.

(3) A Gksz-2/Lke-1/BF/2–3 jelű építési övezetekben

a) új lakó rendeltetés nem helyezhető el, és

b) a sörgyártás rendeltetés megengedett.

(4) A Gksz-2/Lke-1/BF/4 jelű építési övezetben

a) 1500 m2-es vagy kisebb méretű telken legfeljebb két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb négy rendeltetési egység,

b) 1500 m2-nél nagyobb méretű, de 3000 m2-t meg nem haladó méretű telek esetében legfeljebb két fő rendeltetésű épület, összesen legfeljebb öt rendeltetési egység,

c) 3000 m2-t meghaladó telek esetében legfeljebb három fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb hat rendeltetési egység helyezhető el.

HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

XIX. Fejezet

Közlekedési területek

68. Általános előírások

92. § (1) A KÖu-2 és KÖu-3 jelű övezetek területén kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető.

(2) A KÖu-2, KÖu-3 és KÖu-4 jelű övezetek területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

69. Gyorsforgalmi utak területe (KÖu-1)

93. § (1) Az övezet az országos közúthálózatba tartozó autópályák és autóutak, mindezek csomópontjainak, műtárgyainak, befogadóig kiépített csapadékvíz elvezető rendszere, továbbá környezetvédelmi, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Gyorsforgalmi útról közvetlen ingatlan-kiszolgálás nem megengedett.

70. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

94. § (1) Az övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, befogadóig kiépített csapadékvíz elvezető rendszere, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén új épület nem helyezhető el, meglévő üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó megtartható, de nem bővíthető.

(3) Az övezet területén gépjármű várakozóhelyek csak szervizútról megközelíthetően, vagy önálló parkolási létesítményként valósíthatóak meg.

71. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

95. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén új épület nem helyezhető el, meglévő nem bővíthető.

(3) Az övezet területén szervizút nélküli gépjármű várakozóhely csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

72. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

96. § (1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti - pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén új épület nem helyezhető el, meglévő nem bővíthető.

(3) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

73. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

97. § (1) A Kt-Kk övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 38. pontja tartalmazza.

(2) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak közé nem tartozó gyűjtőutak, a kiszolgáló és lakó utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(3) Az övezet területén új épület nem helyezhető el, meglévő nem bővíthető.

(4) Parkoló lemezként funkcionáló műtárgy csak a kijelölt építési helyeken belül létesíthető a megadott férőhely értékig.

(5) A forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutakat a 3. melléklet tartalmazza.

74. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

98. § (1) Az övezet területe önálló gyalogos és kerékpáros infrastruktúra elemek elhelyezésére, ezek műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint zöldfelületi, közmű és hírközlési építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén új épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet 2. mellékleten külön jelkulccsal ábrázolt területei elsősorban gyalogos közlekedésre szolgálnak, amelyeken azonban az út szélességének és terepviszonyainak függvényében - a vonatkozó jogszabályok betartásával - gépjárművel történő közlekedés megengedhető.

75. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

99. § (1) A KÖk övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 37. pontja tartalmazza.

(2) Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak valamint a főutaktól és településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutaktól elkülönülő önálló közúti-vasúti pályák, azok megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint közúti közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(3) Az övezet területén a közlekedési üzemet biztosító épületek helyezhetők el, valamint az 2. melléklet szerinti építési helyen szállás rendeltetés alakítható ki.

XX. Fejezet

Zöldterületek

76. Általános rendelkezések

100. § (1) A közterületként nyilvántartott zöldterületeket közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból való zárva tartást.

(2) Az övezetekben

a) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,

b) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,

c) hitéleti rendeltetés,

d) terület közhasználatához, fenntartásához szükséges építmények,

e) nyilvános illemhelyek,

f) parkolás építményei

helyezhetők el.

(3) A 2. mellékleten jelölt területen kegyeleti park alakítható ki.

(4) A meglévő és kialakítandó zöldfelületeken – a tetőkertek kivételével – háromszintes növényállományú zöldfelület alakítandó ki. A környezeti terheléstől védendő rendeltetéseknek, különösen a pihenő- és játszóhelyeknek megfelelő védelmet nyújtó növényállományt kell kialakítani.

77. Zkp/Kp és Kt-Zkp jelű közparkok területe

101. § (1) A Zkp/Kp1, Zkp/Kp2 és a Kt-Zkp jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 39. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetekbe rekreációs, kultúrtörténeti jelentőségű zöldfelületek tartoznak.

(3) A Zkp/Kp1 jelű övezet pihenő, játszó és sport rendeltetéseket tartalmazó közpark létesítésére szolgál.

(4) A Zkp/Kp1 jelű övezetben, 100. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetéseken kívül, vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek is elhelyezhetők.

(5) A Zkp/Kp2 és Kt-Zkp jelű övezetek területén

a) sportkert a terület legfeljebb 10%-án létesíthető,

b) terepszint alatti építmény csak a határoló utak menti 20,0 méteres sávban helyezhető el.

(6) A Zkp/Kp2 jelű övezetben a 2. mellékleten kegyeleti parkként jelölt területen

a) urnasírok és a pihenést szolgáló épületnek nem minősülő építmények elhelyezhetők,

b) kizárólag dísz- és pihenőkertek létesíthetők.

(7) Az övezetek területein parkoló csak a területet határoló utak mentén létesíthető.

78. Zkp/Kk és Kt-Zkk jelű közkertek területe

102. § (1) A Zkp/Kk és Kt-Zkk jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 39. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetekbe rekreációs zöldfelületek tartoznak.

(3) A Városház téren sportkert, kutyafuttató és játszókert nem létesíthető.

XXI. Fejezet

Fásított közterek

79. Kt-Fk jelű fásított közterek területe

103. § (1) A Kt-Fk jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 40. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetbe a telepszerű beépítés nagyarányú burkolt felülettel rendelkező közterületei és az alacsony zöldfelületi intenzitással rendelkező fásított közterek tartoznak.

(3) Fásított közteret közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból való zárva tartást.

(4) Az övezetekben

a) pihenést, testedzést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények,

b) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,

c) parkolás építményei

helyezhetők el.

XXII. Fejezet

Erdőterületek

80. Ek jelű közjóléti erdőterületek

104. § (1) Az Ek jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 41. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetekbe a rekreációs, turisztikai rendeltetésű erdőterületek, és az erdősítésre alkalmas azonos célú területek, valamint a védett és védelemre érdemes erdőterületek tartoznak.

(3) Az Ek/1 övezetben

a) vendéglátó rendeltetés,

b) szabadidő eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló építmények,

c) sportcélú ló tartásához kapcsolódó építmények,

d) ismeretterjesztés építményei,

e) a terület fenntartásához szükséges építmények, és

f) komposztálótelep

helyezhetők el.

(4) Az Ek/2 jelű övezetben a védett területen építmények nem helyezhetők el. A védett területen kívüli részen kizárólag a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, továbbá az ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei helyezhetők el.

(5) Az Ek/1 övezetben parkolót fásítottan, 2 db gépkocsibeálló-helyenként 1-1 db előnevelt fa telepítésével kell kialakítani.

(6) A megengedett legnagyobb összefüggő parkolóterület nagysága 200 m2 lehet.

(7) Az Ek/1 jelű övezetben a megengedett rendeltetések a 2. mellékleten jelölt védelemre érdemes értékes természeti területen kívül helyezhetők el.

(8) Az Ek/1 jelű övezetben lakóterület és az Mk/3, Mk/4 jelű övezet határától legalább 100,0 m-re, legfeljebb 150 m² alapterületű sportcélú ló tartására szolgáló épület helyezhető el.

(9)56 Az Ek/1 jelű övezetben komposztálótelep a lakóterület határától legalább 300,0 méter távolságra létesíthető.

(10) Az Ek/Közmű jelű övezet gázátadó állomás, egyéb energiaközmű, elektronikus hírközlés létesítményei és a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló iroda, raktár és gépjárműtároló elhelyezésére szolgál.

81. Ev jelű védelmi erdőterületek

105. § (1) Az Ev jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 42. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetekbe a szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára kialakított, jellemzően nem közhasználatú erdőterületek és az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak.

(3) Az övezetekben épületet elhelyezni nem lehet.

(4) Az Ev/4 jelű övezetben elhelyezhetők a vasútvonalhoz tartozó csapadékvíz elvezető árkok, töltések, hírközlési és biztonsági berendezések, közmű- és termékvezetékek.

XXIII. Fejezet

Mezőgazdasági területek

82. Általános rendelkezések

106. § (1) A mezőgazdasági terület a nagytelkes növénytermesztés, kistelkes kertművelés, valamint állattartás céljára szolgál.

(2) Mezőgazdasági területen, az Mk/Közmű jelű övezet kivételével, kizárólag

a) növénytermesztéshez, állattartáshoz kapcsolódó építmények,

b) növénytermesztéshez, állattartáshoz kapcsolódó tárolás célját szolgáló gazdasági épületek és

c) a 107. § (4) szerinti feltételekkel birtokközpont

helyezhetők el.

(3)57 Az övezet területén

a) az előkert mérete 5,0 méter,

b) az oldalkert mérete 3,0 méter,

c) a hátsókert mérete 6,0 méter.

83. Má jelű általános mezőgazdasági terület

107. § (1) Az jelű övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 43. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetbe a nagytelkes mezőgazdasági területek tartoznak.

(3) Az jelű övezetben a (4) szerinti birtokközpont helyezhető el.

(4) Az övezetben legalább 15 000 m2 nagyságú birtoktest esetén alakítható ki birtokközpont, lakóterülettől legalább 15,0 méter távolságban.

(5) Az övezetben sportcélú ló tartására szolgáló épület legfeljebb 150 m2 alapterülettel helyezhető el, lakóterület, és a Gksz-1 és Gksz-2 jelű építési övezet határától legalább 100,0 méterre.

84. Mk jelű kertes mezőgazdasági terület

108. § (1) Az Mk jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 44. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetekbe a kertes mezőgazdasági területek tartoznak.

(3) Az Mk jelű övezetekben, a (4) bekezdés kivételével, mezőgazdasági haszonállat tartására szolgáló épület legfeljebb 50 m2 alapterülettel helyezhető el, lakóterület, továbbá a Gksz-1 és Gksz-2 jelű építési övezet határától legalább 100,0 méterre.

(4) Az Mk/2 jelű övezetben sportcélú ló tartására szolgáló épület legfeljebb 150 m² alapterülettel helyezhető el, lakóterület, továbbá a Mk/3 és Mk/4 jelű övezet határától legalább 100,0 méterre.

(5) Az Mk/Közmű jelű övezetben vízgazdálkodással kapcsolatos építmények és földalatti víztározó helyezhető el.

XXIV. Fejezet

Vízgazdálkodási területek

85. Vf jelű folyóvizek medre és partja (Vf)

109. § (1) A területen építményt elhelyezni vonalas közmű-, valamint a közlekedést szolgáló létesítmények, árvízvédelmi építmények kivételével nem lehet.

(2) A vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni – az árvízi védekezés esetét kivéve – nem lehet.

XXV. Fejezet

Különleges beépítésre nem szánt területek

86. Kb-Rek jelű rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület

110. § (1) A Kb-Rek jelű övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 45. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetek területén kizárólag pihenés, testedzés, sport, játék és szabadidő eltöltés, vendéglátás építményei helyezhetők el.

(3) A Kb-Rek/1 jelű övezetben épületnek nem minősülő építmény legmagasabb pontja 6,0 méter lehet.

87. Kb-Ez jelű kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület

111. § (1) A Kb-Ez övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 46. pontja tartalmazza.

(2) Az övezetbe az alábányászott, és a kármentesített, közhasználatra nem szánt zöldfelületek tartoznak.

(3) Közműlétesítményeken kívül az övezetben más építmény nem helyezhető el.

(4) A Kb-Ez/1 jelű övezetben a kialakult bányajárat – vájt pince tovább nem bővíthető.

88. Kb-T temető területe

112. § (1) A Kb-T jelű övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket az 1. melléklet 47. pontja tartalmazza.

(2) A temető területén új sírhely nem helyezhető el.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. Hatálybalépés

113. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

114. § A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

115. § (1)58

(2)59

(3)60

116. §61

1. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet – Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. Ln-T jelű nagyvárosias telepszerű lakóterület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

LN-T

/1

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3.

LN-T

/2

K

K

K

K

K

K

2,5

K

K

4.

LN-T

/3

K

3000

20

K

K

K

1,0

0,5

K

5.

LN-T

/4

SZ

K

K

30

30

50

1,0

0,5

12,5

6.

LN-T

/5

SZ

1000

35

40

50

45

1,5

0,5

10,5*

7.

LN-T

/6

SZ

1500

30

50

50

30

2,5

0,5

16,0

8.

LN-T

/AI-1

K

K

K

20

30

K

2,5

0,5

12,5

9.

LN-T

/AI-2

SZ

1500

15

50

70

30

1,5

0,5

9,5*

10.

LN-T

/AI-3

SZ

2000

25

35

65

35

2,0

0,5

12,5

11.

LN-T

/AI-4

SZ

3000

30

25

35

40

2,0

0,5

7,5*

12.

LN-T

/Közmű

K

K

K

K

K

K

1,0

0,5

5,0*

13.

LN-T

/G1

K

K

K

80

80

K

0,8

0,5

5,0*

14.

LN-T

/G2

Z

2000

20

60

60

20

0,4

0,5

4,0*

* OTÉK eltérési engedéllyel

2. Lk-1 jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lk-1

/BF/1

-

400

14

35

50

45

0,7

0,5

6,0

3. Lk-T jelű kisvárosias, telepszerű lakóterület Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lk-T

/BF/1

K

K

K

K

K

K

1,2

0,5

12,5

3.

Lk-T

/BF/2

SZ

1000

20

40

40

40

1,2

0,5

6,5

4.

Lk-T

/BF/Közmű

SZ

K

K

K

K

K

K

K

K

4. Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lke-1

/BF/1

K

K

K

K

K

K

0,7

-

4,0

3

Lke-1

/BF/2

-

400

14

35*

50

45*

0,7

0,2

6,0

4

Lke-1

/BF/3

-

600

-

35*

60

50

0,7

0,2

4,5

5

Lke-1

/BF/4

-

600

14

35*

50

45*

0,7

0,2

6,0

6

Lke-1

/BF/5

-

600

14

25

50

55

0,5

0,2

6,0

7

Lke-1

/BF/6

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

8

Lke-1

/BF/7

SZ

800

16

25

50

55

0,7

0,2

6,0

9

Lke-1

/BF/8

SZ

800

18

25

50

55

0,5

0,2

5,5

10

Lke-1

/BF/9

SZ

1000

14

20

30

60

0,5

0,2

6,0

11

Lke-1

/BF/10

SZ

1000

20

25

35

55

1,0

0,2

7,5

12

Lke-1

/BF/11

SZ

1000

25

25

50

55

1,0

0,2

9,0*

13

Lke-1

/BF/12

O

400

16

35*

60

45*

0,7

0,2

4,0

14

Lke-1

/BF/AI-1

SZ

2000

20

40*

60

30*

1,0

0,2

7,5

16

Lke-1

/BF/AI-2

SZ

2000

25

40*

50

30*

1,5

0,2

12,0

15

Lke-1

/BF/AI-3

-

2000

14

30

50

40*

0,6

0,2

7,5

17

Lke-1

/BF/Közmű

-

2000

14

20

50

50

0,5

0,2

6,0

* OTÉK eltérési engedéllyel

5. Lke-2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lke-2

/BF/1

-

600

14

25

50

60

0,5

0,2

6,0

3

Lke-2

/BF/2

-

1000

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0

4

Lke-2

/BF/3

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

5

Lke-2

/BF/4

-

1000

14

25

25

65

0,4

0,2

5,0

6

Lke-2

/BF/5

-

1000
(750)**

16

20

25

70

0,4

0,2

6,0*

7

Lke-2

/BF/6

-

1000

18

20

30

65

0,5

0,2

6,0

8

Lke-2

/BF/7

SZ

1000

18

20

30

70

0,5

0,2

6,0*

9

Lke-2

/BF/8

SZ

1000

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0

10

Lke-2

/BF/AI-2

SZ

2000

14

30

60

30***

0,6

0,2

6,0

11

Lke-2

/BF/AI-3

SZ

2000

16

25

35

65

0,8

0,2

6,0

12

Lke-2

/BF/AI-1

-

2000

14

30

50

40

0,6

0,2

7,5

* 5,5 m a KÉSZ 2. mellékletén „Kilátó út menti terület” jelkulccsal érintett telkeken
** Nyeles telek esetén kialakítható legkisebb telekterület
*** OTÉK eltérési engedéllyel

6. Lke-3 jelű kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-3

/BF/1

-

1000

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0**

3.

Lke-3

/BF/2

-

1000

16

20

25

70

0,4

0,2

6,0**

4.

Lke-3

/BF/AI-1

SZ

2000

16

25

35

65

0,8

0,2

6,0

5.

Lke-3

/BF/Közmű

SZ

2000

35

35*

50*

35*

0,5

0,2

6,0

* OTÉK eltérési engedéllyel
** 5,5 m a KÉSZ 2. mellékletén „Kilátó út menti terület” jelkulccsal érintett telkeken

7.62 Lk-1 jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány)megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lk-1

/BT/1

Z

600

11

50

60

30

1,75

0,5

P 5,0

3

Lk-1

/BT/2

-

600

14

25

25

60

0,4

0,5

É 5,0

8. Lk-2 jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lk-2

/BT/1

-

800

20

15

15

65

0,7

0,5

10,5

3.

Lk-2

/BT/2

K

K

K

30

40

50

1,5

0,5

10,5

4.

Lk-2

/BT/3

K

K

K

K

K

40

1,2

0,5

9,5

9. Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-1

/BT/1

-

800

16

25

50

55

0,5

0,2

6,0

3.

Lke-1

/BT/2

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

4.

Lke-1

/BT/AI-1

SZ

2000

14

30

60

30*

0,6

0,2

6,0

* OTÉK eltérési engedéllyel

10. 63Lke-2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-2

/BT/1

-

800

16

25

50

55

0,5

0,2

6,0

3.

Lke-2

/BT/2

-

1000

14

20

50****

60

0,5

0,2

6,0

4.

Lke-2

/BT/3

-

1000

14

25

25

60

0,4

0,2

5,0

5.

Lke-2

/BT/4

SZ

700

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

6.

Lke-2

/BT/5

SZ

1000

14

20

25

50

0,4

0,2

6,0

7.

Lke-2

/BT/6

SZ

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

8.

Lke-2

/BT/7

SZ

1000

16

15

25

70

0,4

0,2

6,0

9.

Lke-2

/BT/8

SZ

1000

18

20

0**

65

0,5

0,2

6,0

10.

Lke-2

/BT/9

SZ

1000

20

25

0**

65

0,5

0,2

7,5

11.

Lke-2

/BT/10

SZ

1000

20

25

0**

65

1,0

0,2

10,5*
7,5***

12.

Lke-2

/BT/11

SZ

2500

15

25

35

50

0,7

0,2

7,5

13.

Lke-2

/BT/12

IKR

800

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0

14.

Lke-2

/BT/AI-1

-

1000

14

20

50

50

0,5

0,2

7,5

15.

Lke-2

/BT/AI-2

SZ

2000

16

25

35

65

0,8

0,2

6,0

16.

Lke-2

/BT/AI-3

SZ

1000

14

30

50

40*

0,5

0,2

6,0

* OTÉK eltérési engedéllyel
** új építmény alá pince nem készülhet
*** környező terepszinthez képest 2,0 méterrel mélyebb feltöltési magasságtól
**** a szabályozási terven alábányászott területként jelölt területeken új építmény alá pince nem készülhet.

11. Lke-3 jelű kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-3

/BT/ 1

-

1000

14

25

25

65

0,4

0,2

5,0

3.

Lke-3

/BT/ 2

SZ

1000

16

15

25

70*

0,4

0,2

6,0

* meglévő 600m2-nél kisebb telek esetén 65%

12. Lk-1 jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lk-1

/NT/1

O

600

14

35

50

45

0,7

0,5

6,0

3.

Lk-1

/NT/Közmű

SZ

1.000

25

50

60

35

1,0

0,5

9,0

13. Lk-2 jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lk-2

-NT/1

SZ

1000

20

40

50

40

1,2

0,5

9,5

3.

Lk-2

-NT/2

SZ

1000

20

20

50

50

0,5

0,5

6,0

14. Lke-1 jelű kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány) megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lke-1

/NT/1

-

600

12

35*

50

45*

0,7

0,2

É 6,0

3

Lke-1

/NT/2

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

4

Lke-1

/NT/3

SZ

600

14

35*

50

45*

0,7

0,2

É 6,0

5

Lke-1

/NT/4

SZ

800

20

15

15

65

0,7

0,2

É 10,5

6

Lke-1

/NT/5

SZ

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

7

Lke-1

/NT/6

Z

400

8

25

50

55

0,7

0,2

P 6,0

8

Lke-1

/NT/7

z

600

14

35*

50

45*

1,0

0,2

P 7,5

9

Lke-1

/NT/8

O

400

14

35*

50

45*

0,7

0,2

É 6,0

10

Lke-1

/NT/9

O

600

14

35*

50

45*

0,7

0,2

É 6,0

11

Lke-1

/NT/10

O

800

14

25

50

55

0,7

0,2

É 6,0

12

Lke-1

/NT/AI-1

SZ

2000

18

20

60

30*

0,5

0,2

É 7,5

13

Lke-1

/NT/AI-2

Z

2000

14

50*

60

30*

1,0

0,2

P 7,5

14

Lke-1

/NT/Közmű

SZ

1.000

25

50*

60

35*

1,0

0,2

É 9,0

* OTÉK eltérési engedéllyel

15. Lke-2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány) megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-2

/NT/1

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

3.

Lke-2

/NT/2

SZ

800

14

20

30

60

0,5

0,2

É 6,0

4.

Lke-2

/NT/3

SZ

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

É 6,0

5.

Lke-2

/NT/4

IKR

800

11

20

30

60

0,5

0,2

É 6,0

6.

Lke-2

/NT/5

Z

800

8

25

50

55

0,5

0,2

P 6,0

7.

Lke-2

NT/AI-1

SZ

2000

14

30

60

30*

0,6

0,2

É 10,5

8.

Lke-2

/NT/AI-2

SZ

1000

18

30

60

30*

0,6

0,2

É 7,5

* OTÉK eltérési engedéllyel

16. Lke-3 jelű kertvárosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakóterületek Nagytétény területén (Lke-3)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Lke-3

/NT/1

-

1000

14

20

25

60

0,4

0,2

5,0

3.

Lke-3

/NT/AI-1

SZ

1000

16

15

35

70

0,4

0,2

7.5

17. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány)megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

VT-H

/BF/1

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3.

VT-H

/BF/2

-

400

14

35

50

45°

0,7

0,25

É 6,0

4.

VT-H

/BF/3

-

400

14

35

50

50*

0,85

0,25

É 6,0

5.

VT-H

/BF/4

-

400

14

75

90

10

3,5

0,25

É 12,0

6.

VT-H

/BF/5

SZ

300

10

60

80

20°

1,0

0,5

É 6,0

7.

VT-H

/BF/6

SZ

600

20

45

65

30°

2,0

1,0

É 13,5

8.

VT-H

/BF/7

z

500

-

80

100

10

2,5

1,0

É 10,5

9.

VT-H

/BF/8

Z

500

20

80

100

10

2,5

1,0

É 10,5
(13,5)**

10.

VT-H

/BF/9

Z

4000

40

80

95

10

1,5

0,75

É 10,5

11.

VT-H

/BF/10

z

400

12

80

100

10

2,0

1,0

P 5,5

12.

VT-H

/BF/11

z

400

12

80

100

10

2,0

1,0

P 7,5

13.

VT-H

/BF/12

Z

400

10

70****

90

20°

2,4

1,0

P 7,5

14.

VT-H

/BF/13

Z

500

20

80

100

10

2,5

1,0

P 10,5

15.

VT-H

/BF/14

Z

800

16

100***

100

10

2,0

1,0

P 10,5

16.

VT-H

/BF/15

Z

2000

40

60

100

30°

2,0

1,0

P 10,5

17.

VT-H

/BF/AI-1

Z

2000

40

80

100

10

2,5

1,0

P 10,5

18.

VT-H

BF/Közmű

SZ

K

K

K

K

K

K

K

* Legalább a telek 15%-án kétszintes növényállománnyal telepített, legalább 45 cm termőréteggel megvalósított és legalább a telek 5 %-án háromszintes növényállománnyal telepített, legalább 81 cm termőréteggel megvalósított intenzív zöldtetők együttes kialakítása esetén a zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.
** irodalétesítmény, vagy szálláshely szolgáltató elhelyezése esetén alkalmazható max. épületmagasság
*** a maximális beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 100%, amennyiben ezeken a szinteken intézmény, közintézmény vagy gépjárműtároló kerül kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb
**** a földszinten alkalmazható előírás, az emeleti szinteken a legnagyobb megengedett beépítés mértéke legfeljebb 55%
° kizárólag kulturális és kereskedelmi rendeltetések céljára igénybe vett telkeken, amennyiben a telekterület legalább 50%-a közvetlenül a közterülethez kapcsolódva közforgalom elől el nem zárt, a zöldfelület legkisebb mértéke 10% lehet.

18. Vt-H jelű kiemelt jelentőségű helyi központ területek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Vt-H

/NT/1

SZ

1500

30

25

50

50

0,8

0,4

7,5

3.

Vt-H

/NT/2

SZ

2000

14

50

60

20

1,0

0,5

7,5

4.

Vt-H

/NT/3

z

600

14

35

50

45

1,0

0,5

7,5

5.

Vt-H

/NT/4

Z

2000

14

50

60

30

1,0

0,5

7,5

6.

Vt-H

/NT/5

O

400

14

35

50

45

0,7

0,3

6,0

7.

Vt-H

/NT/6

O

600

14

35

50

45

0,7

0,3

6,0

19. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság
(É=épület, P=párkány) megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Vi-2

/BF/1

SZ

K

K

K

K

K

K

K

K

3.

Vi-2

/BF/2

SZ

2000

25

40

50

35

1,5

0,75

É 12,0

4

Vi-2

/BF/3

SZ

8000

40

10

40

60

1,8

0,5

É 7,5

5

Vi-2

/BF/4

SZ

8000

40

40

60

35

2,5

1,0

É 13,5

6

Vi-2

/BF/5

SZ

8000

-

40

60

25*

2,0

0,5

É 13,5

7

Vi-2

/BF/6

SZ

10000

-

K

K

K

K

K

K

8

Vi-2

/BF/7

SZ

10000

40

15

30

80

0,8

0,25

É 7,5

9

Vi-2

/BF/8

Z

1000

18

30

45

45

0,9

0,4

P 10,5

10

Vi-2

/BF/9

Z

1000

-

45

50

25*

1,5

1,0

P 9,0

11

Vi-2

/BF/10

Z

1000

30

55

70

20*

2,5

1,0

P 13,5

12

Vi-2

/BF/11

O

1500

30

40

75

25*

1,5

1,0

É 7,5

13

Vi-2

/BF/L-1

SZ

2000

25

40

40

45

1,1

0,3

É 7,5

14

Vi-2

/BF/L-3

Z

1000

30

70*

90

15

2,4

1,0

É 10,5

15

Vi-2

/BF/L-4

Z

1500

14

50

80

20*

2,0

1,0

P 10,5

* OTÉK eltérési engedéllyel”

20.64 Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Vi-2

/BT/2

-

1000

14

20

50

50

0,5

0,2

6,0

3.

Vi-2

/BT/3

SZ

500

20

35

35

45

1,0

0,5

7,5

4.

Vi-2

/BT/4

SZ

2000

30

30

30

50

1,0

0,5

7,5

5.

Vi-2

/BT/5

SZ

2000

25

35

65

20*

1,4

1.00

12,0

6.

Vi-2

/BT/6

SZ

2000

40

35

35

50**

1,0

0,5

12,0***

7.

Vi-2

/BT/7

SZ

2500

-

35

35

45

2,0

1,0

12,5

8.

Vi-2

/BT/8

SZ

3000

30

35

65

15*

1,2

0,75

9,0

9.

Vi-2

/BT/9

SZ

4000

-

20

35

40

0,5

0,2

7,5

10.

Vi-2

/BT/10

SZ

10.000

-

10

35

50

1,0

0,5

3,0

11.

Vi-2

/BT/11

SZ

10.000

-

10

10

70

0,3

0,2

3,0

12.

Vi-2

/BT/12

SZ

10.000

-

30

40

65

0,9

0,4

7,5

13.

Vi-2

/BT/13

SZ

10.000

-

45

40

25*

2,0

1,0

9,0

14.

Vi-2

/BT/14

SZ

1000

20

25

35

60

0,7

0,5

6,0

15.

Vi-2

/BT/L-1

SZ

1000

16

15

25

70

0,4

0,2

6,0

16.

Vi-2

/BT/ L-2

SZ

1000

20

25

35

60

0,7

0,5

7,5

17.

Vi-2

/BT/L-3

SZ

1000

20

30

50

40

1,0

0,5

9,5

18.

Vi-2

/BT/L-4

SZ

5000

20

35

65

35

1,2

0,5

9,0

19.

Vi-2

/BT/L-5

-

800

16

25

50

50

0,5

0,2

6,0

20.

Vi-2

/BT/L-6

SZ

5000

-

20

35

65

0,8

0,3

14,0

21.

Vi-2

/BT/Közmű

SZ

2000

35

35

50

35

0,5

0

10,5

* OTÉK eltérési engedéllyel
** Oktatási intézmény elhelyezése esetén 35%
*** Egyházi jelkép, harangtorony létesítése esetén 14,0 méter.

21. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Vi-2

/NT/1

-

1000

14

20

50

50

0,5

-

6,0

3.

Vi-2

/NT/2

SZ

1500

-

25

50

50

0,8

0,3

7,5

4.

Vi-2

/NT/3

SZ

2000

30

35

35

45

2,4

1,0

12,5

5.

Vi-2

/NT/4

SZ

3000

20

35

50

35

1,2

0,5

7,5

6.

Vi-2

/NT/5

SZ

3000

25

35

50

35

1,2

0,5

7,5

7.

Vi-2

/NT/6

SZ

3000

30

25

50

50

1,0

0,5

7,5

8.

Vi-2

/NT/7

sz

4000

30

30

40

60

1,2

0,5

7,5

9.

Vi-2

/NT/8

SZ

10.000

50

25

50

45

0,5

0,2

7,5

10.

Vi-2

/NT/L-1

SZ

1000

20

35

50

35

1,2

0,5

7,5

11.

Vi-2

/NT/L-2

SZ

3000

25

35

50

35

1,2

0,5

7,5

12.

Vi-2

/NT/L-3

SZ

3000

30

25

50

50

1,0

0,5

7,5

13.

Vi-2

/NT/L-4

SZ

3000

20

35

50

35

1,2

0,0

7,5

22. Vi-3 jelű intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító területek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Vi-3

/BT/1

SZ

2000

40

25

50

35

0,8

0,25

7,5

3.

Vi-3

/BT/2

SZ

2500

15

50

65

25

1,0

0,25

10,5

23. Gksz-1 jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Gksz-1

/BF/1

Z

2000

40

50

75

25

2,4

0

10,5

24. Gksz-1 jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Gksz-1

/BT/1

SZ

2000

40

35

35

50

1,0

0

7,5

25. Gksz-1 jelű gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

6

Gksz-1

/NT/1

SZ

1500

-

25

50

30

1,0

0

12,0

2.

Gksz-1

/NT/2

SZ

1500

25

35

50

30

1,8

0

12,0

3.

Gksz-1

/NT/3

SZ

1500

25

50

50

30

2,0

0

12,0

4.

Gksz-1

/NT/4

SZ

2000

40

35

50

30

2,0

0

12,0

5.

Gksz-1

/NT/5

SZ

5000

30

10

80

50

2,0

0

12,0

26. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Gksz-2

/BF/1

-

1000

14

45

50

20

2,0

0

10,5

3

Gksz-2

/BF/2

SZ

2000

30

50

50

25

1,2

0

12,0

4

Gksz-2

/BF/3

SZ

2000

30

35

35

35

2,0

0

10,0

5

Gksz-2

/BF/4

SZ

2000

30

40

35

30

2,0

0

10,0

6

Gksz-2

/BF/5

SZ

3000

30

50

45

25

2,0

0

16,5

7

Gksz-2

/BF/6

SZ

4000

40

45

50

30

2,0

0

10,5

8

Gksz-2

/BF/7

SZ

5000

50

35

35

35

1,6

0

16,5

9

Gksz-2

/BF/8

Z

1500

14

45

55

25

2,0

0

9,0

10

Gksz-2

/BF/9

Z

3000

25

50

50

25

1,2

0

12,0 (6,0)

11

Gksz-2

/BF/10

-

1000

14

50

50

20

2,0

0

10,5

27. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Gksz-2

/BT/1

SZ

2000

40

35

50

30

2,0

0

12,0

3.

Gksz-2

/BT/2

SZ

3000

30

45

45

25

2,0

0

16,5

4.

Gksz-2

/BT/3

SZ

4000

30

40

40

25

2,0

0

12,0

5.

Gksz-2

/BT/4

SZ

5000

50

35

35

35

1,6

0

16,5

6.

Gksz-2

BT/Közmű

SZ

800

-

20

45

25

0,2

0

4,0

28. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Gksz-2

/NT/1

SZ

800

25

35

50

30

2,0

0

12,0

4.

Gksz-2

/NT/2

SZ

1500

25

40

50

30

2,0

0

12,0

5.

Gksz-2

/NT/3

SZ

2000

40

35

50

30

2,0

0

12,0

6.

Gksz-2

/NT/4

SZ

4000

30

40

40

25

2,0

0

12,0

7.

Gksz-2

/NT/5

SZ

4000

40

35

50

35

2,0

0

15,0

8.

Gksz-2

/NT/6

SZ

10000

40

35

50

30

2,4

0

12,0

9.

Gksz-2

/NT/G1

SZ

2000

20

45

50

20

0,4

0

4,0

10.

Gksz-2

/NT/Közmű-1

SZ

6000

-

10

5

60

0,20

0

6,0

11.

Gksz-2

/NT/Közmű-2

SZ

2000

20

35

50

35

0,5

0

7,5

29. Gip jelű, ipari terület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Gip

/NT

SZ

3000

30

35

65

25

2,0

0

12,0

30. K-T jelű különleges - temető területek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

K-T

/1

SZ

1000

10

20

40

0,25

0

6,0

3.

K-T

/2

sz

1000

35

50

40

0,7

0

6,0

31. K-Ker jelű különleges - Bevásárlóközpont terület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

K-Ker

/BT/1

Z

5.000

-

60*
100P

65

35*
0P

2,0

1,0

12,0

3.

K-Ker

/BT/2

Z

10.000

-

65*
100P

65

10**
0P

2,0

1,0

19,0

* OTÉK eltérési engedéllyel
** OTÉK 2. számú mellékletétől való eltérési engedéllyel és a rendelet 82. § (3) bekezdésének f)-h) pontjaiban meghatározott feltételekkel
P Parkolóház elhelyezése esetén

32. K-Rek jelű különleges - Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

3.

K-Rek

/BF/1

SZ

1000

20

25

35

55

1,0

0,25

7,5

2.

K-Rek

/BF/2

SZ

1000

20

30

35

45

1,0

0,25

10,5

33. K-Rek jelű különleges - Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek Nagytétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

3.

K-Rek

/NT/1

SZ

4000

40

35

50

35*

1,0

0,25

12,5

4.

K-Rek

/NT/2

SZ

4000

30

35

50

35*

1,0

0,25

15,0

2.

K-Rek

/NT/3

SZ

25000

30

35

35

35*

1,0

0,25

12,5

* OTÉK eltérési engedéllyel

34. K-Mü jelű különleges - mezőgazdasági üzemi terület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

K-

/1

SZ

5000

-

40

60

30*

1,2

0

9,0

* OTÉK eltérési engedéllyel

35. K-Vke jelű különleges – vízkezelési terület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

K-Vke

/1

SZ

8000

-

10

5

60

0,2

0

6,0

36. Kétszintes területfelhasználással érintett területek Budafok területén

1.

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2.

Ln-T/Gksz-2

/BF/1

K

K

K

K

K

K

2,5

0,5

13,5

3.

Ln-T/Gksz-2

/BF/2

SZ

K

K

25

35

50

0,5

0,5

13,5

4

Lk-1/Gksz-2

/BF/1

-

400

14

35

50

45

0,7

0,5

6,0

5

Lk-1/Gksz-2

/BF/2

-

600

14

35

50

45

0,7

0,5

6,0

6

Lk-1/Gksz-2

/BF/3

Z

400

14

35

50

45

0,7

0,5

6,0

7

Lk-1/Gksz-2

/BF/AI-1

SZ

2000

20

25

60

45

0,7

0,5

7,5

8

Lke-1/Gksz-2

/BF/1

-

600

14

35*

50

50

0,7

0,2

6,0

9

Lke-1/Gksz-2

/BF/2

-

800

14

25

50

55

0,7

0,2

6,0

10

Lke-1/Gksz-2

/BF/3

SZ

800

16

25

50

55

0,7

0,2

6,0

11

Lke-1/Gksz-2

/BF/4

SZ

800

18

25

50

55

0,5

0,2

5,5

12

Lke-1/Gksz-2

/BF/5

Z

400

14

35*

50

50

0,7

0,2

6,0

13

Lke-1/Gksz-2

/BF/AI-1

SZ

2000

20

40*

60

50

1,0*

0,2

7,5

14

Vi-2/Gksz-2

/BF/1

Z

400

14

35

50

45

0,7

0,2

6,0

15

Vi-2/Gksz-2

/BF/2

Z

1000

-

45

50

25

2,0

0,5

9,0

16.

Gksz-2/Lke-1

/BF/1

-

1000

14

30

50

40

0,7

0

6,5

17

Gksz-2/Lke-1

/BF/2

SZ

3000

25

45

50

25

2,0

0

7,5

18

Gksz-2/Lke-1

/BF/3

Z

1500

14

45

55

25

2,0

0

9,0

19

Gksz-2/Lke-1

/BF/4

-

1000

14

35

50

40

1,0

0

7,5

20

Gksz-2/Lke-1

/BF/5

SZ

800

18

25

50

45

0,5

0

5,5

* OTÉK eltérési engedéllyel
Beépítésre nem szánt területek

37. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

A

B

C

D

E

F

G

1

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2

KÖk

-

-

5

9,0

-

-

38. Kerületi jelentőségű közutak területe

A

B

C

D

E

F

G

1

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2

Kt-Kk

-

-

10

-

-

-

39. Zöldterületek (Zkp, Kt-Zkp, Kt-Zkk)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

Zkp/Kp1

K

SZ

2

4,5

75

10

3.

Zkp/Kp2

K

SZ

2

4,5

80

10

4.

Zkp/Kk

3000

SZ

2

4,5

60

0

5.

Kt-Zkp

K

SZ

2

7,5

80

10

6.

Kt-Zkk

1000

SZ

2

4,5

60

0

40. Fásított közterek (Kt-Fk)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

Kt-Fk/1

3000

SZ

2

4,5

10

30

3.

Kt-Fk/2

K

-

0

0

30

50

4.

Kt-Fk/3

K

-

0

0

50

0

41. Közjóléti erdőterületek (Ek)

A

B

C

D

E

F

G

1

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2

Ek/1

50000/5000*

SZ

3

6,0

-

3

3

Ek/2

K**

-

0

0

-

0

4

Ek/Közmű

1500

SZ

5

7,5

65

60

* az erdőtől eltérő, a 104. § (3) bekezdésben megengedett egyéb rendeltetés esetén,
** nyomvonal jellegű létesítmény esetén az övezetben – a táblázatban meghatározott értékektől eltérően – 250 m²-nél nagyobb területű telket bármilyen geometriai mérettel ki lehet alakítani

42. Védelmi erdőterületek (Ev)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

Ev/1

3000*

-

0

0

-

0

3.

Ev/2

3000

-

0

0

-

0

4.

Ev/3

300*

-

0

0

-

0

5

Ev/4

1000

-

0

0

-

0

* nyomvonal jellegű létesítmény esetén az övezetben – a táblázatban meghatározott értékektől eltérően – 250 m²-nél nagyobb területű telket bármilyen geometriai mérettel ki lehet alakítani

43. Általános mezőgazdasági területek ()

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

3000

SZ

3*

4,5

-

0

* Birtokközpont esetén 20%

44. Kertes mezőgazdasági területek (Mk)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
( % )

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )

2.

Mk/1

800

SZ

3

4,5

80*

10

3.

Mk/2

6000

SZ

3

4,5

80*

10

4.

Mk/3

1200

SZ

3

4,5

80*

10

5.

Mk/4

6000

SZ

3

4,5

80*

10

6.

Mk/Közmű

1500

SZ

5

7,5

60

60

* Művelés alól kivett telkek esetében, egyéb művelési ág esetén 15 %.

45. Rekreációs célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Rek)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
( m2 )

Beépítési
mód

Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke
( % )

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
( % )

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
( % )

2.

Kb-Rek/1

3000

-

0

0

90

0

3.

Kb-Rek/2

4000

SZ

5

6,0

80

5

46. Különleges, kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

Kb-Ez/1

K

-

5

7,5

85

50

3.

Kb-Ez/2

K

-

2

7,5

80

10

4.

Kb-Ez/3

K

-

0

0

80

0

5.

Kb-Ez/4

1000

-

5

7,5

85

50

47. Temető területe (Kb-T)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2.

Kb-T

10000

-

5

4,5

80

0

2. melléklet65

SZABÁLYOZÁSI TERV

3. melléklet a 10/ 2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet: Forgalmi szerepet betöltő gyűjtő utak

Gyűjtőút neve

1.

Ady Endre út

2.

Anna utca (Ady Endre út – Leányka utcai csomópont között)

3.

Arany János utca (Falka utca – Háros utca között)

4.

Árpád utca

5.

Bajcsy-Zsilinszky utca

6.

Bányalég utca

7.

Barackos út (Bartók Béla út – M6 autópálya párhuzamos útja)

8.

Bartók Béla út (Dráva utca – Dózsa György út között)

9.

Barátcinege utca (Szabadkai utcától délre)

10.

Bíbic utca (Klauzál Gábor utca – Terv utca között)

11.

Csiperke utca

12.

Dévény utca (Háros utca – Ostor utca között)

13.

Dózsa György út (közigazgatási határ-Balatoni út között)

14.

Dráva utca

15.

Duna utca

16.

Ezüstgaras utca (Barackos út teljes hosszon történő kiépítésig)

17.

Hárosi Duna-part (Növény utcától – Sallai Imre utcáig)

18.

Falka utca

19.

Ferenc utca

20.

Gádor utca

21.

Harangozó utca

22.

Horogszegi határsor

23.

Jókai Mór utca

24.

József Attila utca

25.

Kamaraerdei út Dózsa György úttól északra eső szakasza

26.

Kapisztrán utca (Pattantyús utca - Tegzes utca között)

27.

Kereszt utca

28.

Kertész utca (Gádor utca – Falka utca között)

29.

Kiránduló utca

30.

Klauzál Gábor utca

31.

Leányka utca (Pécsi utca – Mária Terézia utca között)

32.

Mária Terézia utca (a Pécsi utca kiépítése után)

33.

M6 autópályával párhuzamos út

34.

6. számú főút déli oldalával párhuzamos út (Ánizs utca – Kastélypark utca vonala között)

35.

Méhész utca

36.

Mező utca (Tóth József utca – Ferenc utca között)

37.

Minta utca

38.

Ostor utca

39.

Pannónia utca (Ostor utca – Tóth József utca között)

40.

Pattantyús utca

41.

Párhuzamos utca

42.

Rakodó utca

43.

Regényes utca

44.

Remete utca

45.

Ringló utca

46.

Rózsakert utca (Nagytétényi út - VII. utca között)

47.

Savoyai tér

48.

Sallai Imre utca (6. számú főút – Hárosi Duna-part között)

49.

Szabadkai utca

50.

Szakiskola utca (Barackos út – Ezüstgaras utca között a Barackos út teljes hosszon történő kiépítéséig).

51.

Széchenyi utca

52.

Tanító utca (Balatoni út – Pattantyús utca között)

53.

Tegzes utca

54.

Terv utca

55.

Tordai út

56.

Tóth József utca

57.

Törley tér

58.

Török utca

59.

Vegyszer utca

60.

Vincellér utca (Tatárka utca – Lomnici utca között)

61.

VII. utca

62.

XIII. utca

4. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

4.1. Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

A zóna

B zóna

1.

minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után

lakás és üdülő önálló rendeltetési egység minden megkezdett 100 m2 bruttó szintterülete után

2.a.

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2 bruttó szintterületig minden megkezdett 20 m2-e után

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2 bruttó szintterületig minden megkezdett 20 m2-e után

2.b.1)

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 - 1000 m2 bruttó szintterület közötti területének minden megkezdett 40 m2-e után

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 - 1000 m2 bruttó szintterület közötti területének minden megkezdett 30 m2-e után

2.c.1)

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m2 bruttó szintterület feletti területének minden megkezdett 40 m2-e után

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m2 bruttó szintterület feletti területének minden megkezdett 20 m2-e után

3.

szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) 2 vendégszobája után

szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) minden vendégszobája után

4.a.

fő- és gyűjtőút melletti építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység esetén minden megkezdett 10 m2 fogyasztótér után, terasz és a zárt fogyasztótér közül a nagyobbra méretezve

fő- és gyűjtőút melletti építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 5 m2 fogyasztótere után

4.b.

kiszolgáló út melletti építmény funkcióváltásával, bővítésével létrejövő, vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m2 fogyasztótér után, terasz és a zárt fogyasztótér közül a nagyobbra méretezve

kiszolgáló út melletti építmény funkcióváltásával, bővítésével létrejövő, vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m2 fogyasztótere után

5.

bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete és/vagy tanterme után

bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete és/vagy tanterme után

6.

felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után

felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után

7.a.

kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység esetén –ahol a férőhelyszám értelmezhető – minden 10 férőhelye után

kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám értelmezhető – minden 5 férőhelye után

7.b.

kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után

kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után

8.a.

lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 10 férőhelye után

lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után

8.b.

lelátóval rendelkező sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után

lelátóval rendelkező sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után

9.

igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után

igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után

10.

fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden 8 betegágya után

fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden 4 betegágya után

11.

ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden megkezdett 200 m2–e után

ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden megkezdett 200 m2–e után

12.

raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 1.500 m2–e után

raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 1.500 m2–e után

13.

közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen parkoló létesítési kötelezettség

közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen parkoló létesítési kötelezettség

14.

iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 40 m2nettó alapterülete után

iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2nettó alapterülete után

15.

jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park minden megkezdett1000 m2–e után

jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park minden megkezdett 500 m2–e után

16.

kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden 20 férőhelye után

kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden 10 férőhelye után

17.

hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység irodai helyiségeinek minden megkezdett 40 m2nettó alapterülete után

hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2nettó alapterülete után

66A zóna: a városközpont területe (településszerkezeti terv szerinti Vt-H kiemelt jelentőségű helyi központ területe), a telepszerű beépítésű lakóterületek területe és a K-Ker jelű, különleges bevásárlóközpont területe.
B zóna: az A zónán kívül eső területek.
1) a napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó előírások figyelembe vételével

4.2. Építmények rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása

s.sz.

Funkció

A

1.

Lakás, üdülőegység

Minden lakás és üdülő egység után 1 db

2. a.

Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig

Az árusítótér minden megkezdett 150 m2 alapterülete után 2 db

2. b.

Kereskedelmi egység 1000 m2 feletti része

Az árusítótér minden megkezdett 500 m2 alapterülete után 2 db

3.

Szálláshely szolgáltató egység

Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db

4.

Vendéglátó egység

A fogyasztótér minden megkezdett 75 m2 alapterülete után 2 db

5.

Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység

A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 alapterülete után/2 kerékpár

6.

Felsőfokú oktatási egység

Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2 alapterülete után 2 db

7.

Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.)

Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db

8.

Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)

A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m2alapterülete után 5 db, de maximum 50 db

9.

Sportolás, strand célját szolgáló egység

Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db

10.

Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység

Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db

11.

Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység

Minden megkezdett 50 ágy után 1 db

12.

Ipari egység

Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db

13.

Raktározási, logisztikai egység

A raktárterület minden megkezdett 10.000 m2alapterülete után 1 db

14.a.

Közösségi helyközi közlekedési végállomás

A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám

14.b

Közösségi helyközi közlekedés vasúti megállóhelyei és állomásai

Megállóhelyenként minimum 5 db

5. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Honos fafajok jegyzéke

A

1

Berkenye, barkoca - Sorbus torminalis

2

Berkenye, Borbás - Sorbus borbasii

3

Éger, enyves - Alnus glutinosa

4

Fűz, fehér - Salix alba

5

Hárs, ezüst - Tilia argentea

6

Hárs, kislevelű - Tilia cordata

7

Hárs, nagylevelű - Tilia platyphyllos

8

Juhar, hegyi - Acer pseudoplatanus

9

Juhar, korai - Acer platanoides

10

Juhar, mezei - Acer campestre

11

Kőris, magas - Fraxinus excelsior

12

Kőris, magyar - Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica

13

Kőris, virágos - Fraxinus ornus

14

Mandula - Amygdalus communis

15

Meggy, zelnice - Padus avium

16

Nyár, fehér - Populus alba

17

Nyár, fekete - Populus nigra

18

Nyír, közönséges - Betula pendula

19

Szíl, vénic - Ulmus laevis

20

Tölgy, cser - Quercus cerris

21

Tölgy, kocsányos - Quercus robur

22

Tölgy, kocsánytalan - Quercus petraea

23

Tölgy, molyhos - Quercus pubescens

24

Vadkörte - Pyrus pyraster

6. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez67

Agresszíven gyomosító vagy allergiát okozó növényfajok jegyzéke

1. Agresszíven gyomosító növényfajok jegyzéke

A

1

Akác - Robinia pseudo-acacia

2

Bálványfa - Ailanthus altissima

3

Fehér eper - Morus alba

4

Ezüstfa - Eleagnos angustifolia

5

Gyalogakác - Amorpha fruticosa

6

Zöld juhar - Acer negundo

7

Amerikai kőris - Fraxinus americana

8

Kései meggy – Prunus serotina

9

Kanadai nyár - Populus x canadensis

10

Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

11

Arany ribiszke (Ribes aureum)

12

Fekete eper – (Morus nigra)

13

Vadnarancs/Narancseper – (Maclura pomifera)

14

Tövises lepényfa – (Gleditsia triacanthos)

2. Allergiát okozó növényfajok jegyzéke

A

1

Bálványfa - Ailanthus altissima

2

Enyves éger - Alnus glutinosa (honos)

3

Fehér fűz - Salix alba (honos)

4

Magas kőris - Fraxinus excelsior (honos)

5

Mogyoró - Corylus avellana (honos)

6

Nyír - Betula pendula (honos)

7. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az építési övezetek, övezetek területére számított fásítottság mértéke
Telek fásítottságának kötelező mértéke = B ÷ C
Telek fásítottságának kötelező mértéke a kiemelt zöldfelületi zónában = B ÷ D

A

B

C

D

1

Építési övezet, övezet

Számítás alapja (m2)

Fásítás mértéke
(m2/db)

Fásítás mértéke
kiemelt zöldfelületi zónában (m2/db)

2

Lk-1, Lk-2, Lke-1, Lke-2, Lke-3

telekterület

140

125

3

Vi-1, Vi-2, Vi-3, kivéve:
Vi-2/BT/9, Vi-2/NT/8

nem zöldfelületként kialakított (beépített és burkolt) terület

100

100

4

Vi-2/BT/9, Vi-2/NT/8

zöldfelület területe

300

300

5

Gksz-1, Gksz-2, Gip
kivéve: Gksz-2/G

nem zöldfelületként kialakított (beépített és burkolt) terület

150

120

6

K-Rek

zöldfelület területe

300

300

7

K-T

zöldfelület területe

100

-

8

Vt-H,
kivéve: Vt-H/BF/1

beépítetlen terület
(burkolt és zöldfelületként kialakított)

70

50

9

Zkp/Kp, ZKp/kk, Kt-Zkp, Kt-Zkk

övezet területe

100

100

10

Kt-Fk

övezet területe

100

100

8. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Lke-1, Lke-2 és Vi-2 jelű építési övezetekben, a kétszintes területfelhasználással érintett terület építési övezeteiben, valamint Gksz-1, Gksz-2 és Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezetek 10. § (2) bekezdésben előírt sávjában a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések listája

1. Lke-1, Lke-2,Vi-2 és Lke-1/Gksz-2 jelű építési övezetekben, , valamint Gksz-1, Gksz-2 és Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezetek 10. § (2) bekezdésben előírt sávjában, területi megkötéssel megengedett rendeltetések

A

1

alsóruházat gyártása

2

bőrruházat gyártása (bőrkikészítés kizárásával)

3

Hangszergyártás, rézfúvós hangszerek kivételével.

4

egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

5

felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

6

játékgyártás, ezek közül: baba, babaruha, baba részeinek és hozzávalóinak gyártása, játékállat, játékkártya, társasjáték és hasonló, táblán játszott játék, kirakós játék (puzzle) készítése (gumi, műanyag játék kizárásával)

7

konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

8

kötéláru gyártása

9

műszaki textiláru gyártása, ezek közül kizárólag textilcímkék, -jelvények, illetve díszítőkellékek (zsinór, rojt, pompon) készítése

10

nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek közül kizárólag könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

11

kötött, hurkolt kelme gyártása (bolyhos és frottírkelme, gépen kötött dekorációs anyag, kötött műszőrme kizárásával)

13

orvosi eszközök gyártása, ezek közül kizárólagosan műfog, fog-híd, fog-korona, stb. készítése fogtechnikai laboratóriumban

14

szőrmecikk gyártása (szőrme kikészítés kizárásával)

15

táskafélék, szíjazat gyártása (bőrkikészítés kizárásával)

16

textilszövés (gépi szövés kizárásával)

2. Lke-1, Lke-2 jelű építési övezetekben és a kétszintes területfelhasználással érintett terület építési övezeteiben kizárólag vájt pincében megengedett rendeltetés a raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

Lk-1/Gksz-2/BF/1 és Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezetekben a fentieken túlmenően kizárólag vájt pincében megengedett rendeltetés a csomagolás, összhangban a 13. § (4) bekezdés c) pontjával.

3. Vi-2 jelű építési övezetben a 8. melléklet 1. pontján kívül megengedett rendeltetés a szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése.

9. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Alábányászott, alápincézett területen a pinceszellőzők védőtávolságának megállapítása

10. melléklet a 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez

25%-nál kisebb esésű lejtős telek esetén a völgy felőli homlokzatmagasság megállapítása
1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § 1a. pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

Beillesztette a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2019. április 30-tól.

4

Beillesztette a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2019. április 30-tól.

5

Beillesztette a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2019. április 30-tól.

6

A 3. § 20a. pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

7

A 3. § 20b. pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § 22a. pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

9

Beillesztette a 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 22-től.

10

A 4/A. §-t a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

11

Beillesztette a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

12

A 8/A. §-t a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

13

A 9. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 11. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § (1) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte.

18

Módosította a 22/2019. (XII.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. december 4-től. A 14. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Beillesztette a 22/2019. (XII.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 4-től. A 14. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 14. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 14. § (5) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 17. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

23

A 22. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 22. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 25/A. §-t a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

25

A 27. § a) pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A 30. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 30. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

28

Módosította a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

29

A 38. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

30

Módosította a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

31

Módosította a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

32

Módosította a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

33

A 41. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

34

A 41. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

35

A 42. §-a a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 15. §-a szerint módosított szöveg.

36

Módosította a 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. június 25-től.

37

A 49. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 49. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése iktatta be.

39

Az 51. § a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

40

Az 58. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

41

A 60. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

42

A 67. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 67. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 67. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 67. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 67. § (9) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 67. § (9) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

46

A 67. § (9) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

47

A 67. § (9) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

48

A 67. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 68. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

50

A 78. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

51

A 78. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

52

A 79. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

53

A 80. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

54

Módosította a 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. június 22-től.

55

Módosította a 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. június 22-től.

56

A 104. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

57

Beillesztette a 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2019. április 30-tól.

58

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2018. június 3-tól.

59

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2018. június 3-tól.

60

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2018. június 3-tól.

61

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2018. június 3-tól.

62

Az 1. melléklet 7. pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

Módosította a 22/2019. (XII.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. december 4-től.

64

Az 1. melléklet 20. pontja a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 2. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

66

A szövegrészt módosította a 14/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. június 22-től.

67

A 6. melléklet a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.