Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30- 2019. 04. 29

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:


„11a.   Környezetbarát technológiájú gépkocsimosó: csatornahálózatot nem terhelő, savas, lúgos és szilikon alapú anyagoktól mentes, környezetbarát tulajdonsággal rendelkező ápolószerekkel működő, szárazgőzös gépkocsimosó.”

(2) A R. 3. §-a a következő 16a. és 16b. ponttal egészül ki:


„16a.   Parkolási létesítmény: parkolóház, mélygarázs, parkolólemez”


16b. Parkolólemez: olyan építmény, amelynél a nyitott parkoló felületek egymás felett több szinten helyezkednek el.”

2. § A R. 6. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) Az 1. mellékletben „K” jelölésként feltüntetetett paraméterek a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor ténylegesen meglévő állapothoz képest azon paraméterek,

a) ahol a legkisebb mérték került rögzítésre, ott a ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos, vagy nagyobb érték,

b) ahol a legnagyobb mérték került rögzítésre, ott a ténylegesen meglévő állapothoz képest azonos, vagy kisebb érték

alkalmazható."

3. § A R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Konténert és mobilházat állandó jelleggel kizárólag a Gksz-2/NT/2, Gksz-2/NT/3, Gksz-2/NT/5 és Gip/NT jelű övezetekben lehet elhelyezni. Konténer a kerület többi területén kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.”

4. § A R. 40. § (1) bekezdés a)- c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:


[Ahol az építési övezetben a kialakult állapotra való tekintettel a beépítési mód nem került meghatározásra, a beépítés feltételei az alábbiak:]

„a) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépültek, ott a közbenső telek szélességétől függetlenül, oldalhatáron álló beépítési mód szerint építhető be a telek,

b) azon telkek esetében, ahol a szomszédos telkek oldalkert nélkül épültek be, ott a közbenső telek szélességétől függetlenül, zártsorú beépítési mód szerint építhető be a telek,

c) azon telkeknél, melyek nem tartoznak az a) és b) pontban meghatározott esetekbe, a beépítési feltételei az alábbiak:

ca) amennyiben a telek szélessége meghaladja a 15,0 métert, új épületet szabadon álló beépítési mód szerint kell elhelyezni.

cb) amennyiben a telek szélessége 15,0 méter vagy ennél kisebb, új épület oldalhatáron álló beépítési mód szerint is elhelyezhető. Ebben az esetben az építési hely amellett a telekhatár mellett van, amely irányába a nagyobbik telepítési távolság biztosítható,”

5. § A R. 106. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Az övezet területén

a) az előkert mérete 5,0 méter,

b) az oldalkert mérete 3,0 méter,

c) a hátsókert mérete 6,0 méter.”

6. § (1) A R. 1. mellékletének 10. táblázata helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 1. mellékletének 17. táblázata helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

7. § A R. 2. mellékletének SZ 01, SZ 02, Sz 04, Sz 05, Sz 06, Sz 07, Sz 08 és SZ 10 jelű tervlapjai helyébe jelen rendelet 3. mellékletének SZ 01, SZ 02, Sz 04, Sz 05, Sz 06, Sz 07, Sz 08 és Sz 10 jelű tervlapjai lépnek.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése.