Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 13- 2022. 04. 14

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.13.

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdés és 58. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, valamint Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 67. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Vi-2/BT/2 - /13, Vi-2/BT/L-1 - /L-6 és a Vi-2/BT/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 20. pontja határozza meg.

(2) A Vi-2/BT/6, Vi-2/BT/12 valamint a Vi-2/BT/L-1, Vi-2/BT/L-2, Vi-2/BT/L-3, Vi-2/BT/L- 4, Vi-2/BT/L-5 és Vi-2/BT/L-6 jelű építési övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 67. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az egy tömegben elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete szintenként nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

(3) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 67. § (9) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:

(A Vi-2/BT/12 jelű építési övezetben)

„c) a telken összesen 500 m2-nél nagyobb alapterületi mértékben csak a 65. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazgatási, a 65. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iroda, a 65. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kulturális, valamint a 65. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, egészségügyi, szociális rendeltetések létesíthetőek.
d) az újonnan épülő épületek esetében, az épület legmagasabb pontja nem lehet magasabb 9,5 méternél, mely értéket az eredeti természetes terepszinthez képest kell számítani.
e) az elhelyezett funkciók és rendeltetések után kötelezően kialakítandó gépjárműparkolók csak terepszint alatt, vagy épületen belül helyezhetők el.

2. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Vi-2/BT/L-5 jelű építési övezetben

a) a lakó rendeltetés kizárólagossága esetén a telken legfeljebb 1 épület helyezhető el, melyben, maximum 2 önálló lakó rendeltetési egység helyezhető el.

b) a 65. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos/személyzet számára szolgáló 1 önálló lakó rendeltetési egység is elhelyezhető azzal, hogy a telken ezen felül több lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

3. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet Szabályozási tervet tartalmazó 2. mellékletének 7. jelű szelvénye jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5 § Hatályát veszti a Budapest XXII. kerület Gyula vezér lépcső – Nagytétényi út – Park utca – Rákóczi út – Rózsakert utca – Tűzliliom utca - Gyula vezér lépcső vonalában kialakult gyalogút által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 20. pontja helyébe a következő pont lép:

„20. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Vi-2

/BT/2

-

1000

14

20

50

50

0,5

0,2

6,0

3

Vi-2

/BT/3

SZ

500

20

35

35

45

1,0

0,5

7,5

4

Vi-2

/BT/4

SZ

2000

30

30

30

50

1,0

0,5

7,5

5

Vi-2

/BT/5

SZ

2000

25

35

65

20*

1,4

1.00

12,0

6

Vi-2

/BT/6

SZ

2000

40

35

35

50**

1,0

0,5

12,0***

7

Vi-2

/BT/7

SZ

2500

-

35

35

45

2,0

1,0

12,5

8

Vi-2

/BT/8

SZ

3000

30

35

65

15*

1,2

0,75

9,0

9

Vi-2

/BT/9

SZ

4000

-

20

35

40

0,5

0,2

7,5

10

Vi-2

/BT/10

SZ

10.000

-

10

35

50

1,0

0,5

3,0

11

Vi-2

/BT/11

SZ

10.000

-

10

10

70

0,3

0,2

3,0

12

Vi-2

/BT/12

SZ

10.000

-

30

40

65

0,9

0,4

7,5

13

Vi-2

/BT/13

SZ

10.000

-

45

40

25*

2,0

1,0

9,0

14

Vi-2

/BT/L-1

SZ

1000

16

15

25

70

0,4

0,2

6,0

15

Vi-2

/BT/ L-2

SZ

1000

20

25

35

60

0,7

0,5

7,5

16

Vi-2

/BT/L-3

SZ

1000

20

30

50

40

1,0

0,5

9,5

17

Vi-2

/BT/L-4

SZ

5000

20

35

65

35

1,2

0,5

9,0

18

Vi-2

/BT/L-5

-

800

16

25

50

50

0,5

0,2

6,0

19

Vi-2

/BT/L-6

SZ

5000

-

20

35

65

0,8

0,3

14,0

20

Vi-2

/BT/Közmű

SZ

2000

35

35

50

35

0,5

0

10,5

* OTÉK eltérési engedéllyel
** oktatási intézmény elhelyezése esetén 35%
*** Egyházi jelkép, harangtorony létesítése esetén 14,0 méter.”

2. melléklet

2. melléklet