Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15- 2022. 01. 16

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.15.

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjaiban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdés és 58. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, valamint Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő 22a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„22a.Visszamaradt telek: Telekosztás eredményeként létrejövő olyan új telek, mely az eredeti telekből egy nyúlványos telekként kialakított új telek leválasztása után, az eredeti telek maradék területéből jön létre.”

2. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható és telepengedély-köteles tevékenységek számára szolgáló rendeltetések a (2) bekezdésben szereplő területek kivételével:

a) Gksz-1,

b) Gksz-2,

c) Gip jelű építési övezetekben,

d) kétszintes területfelhasználással érintett terület Gksz-2/Lke-1 jelű építési övezeteiben

e) komposztáló telep esetén Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 és Ek/1 jelű övezetekben
helyezhetők el.”

3. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Új, önálló, hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló rendeltetést létesíteni és meglévő önálló hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló rendeltetést bővíteni, kizárólag a Gksz-2/NT/2, Gksz-2/NT/5, Gip építési övezetekben és a 10. § (1) e) pontja szerinti esetben az Ek/1 jelű övezetben megengedett.”

4. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Komposztálótelep Ek/1 jelű övezetben, valamint Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 jelű építési övezetekben, lakóterület határától legalább 300 méter távolságra létesíthető.”

5. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A (2a) bekezdésben foglalt kivétellel meglévő telektömbben az egyes telkeket érintő szabályozás, vagy feltételes szabályozás végrehajtása érdekében és kizárólag ebben az esetben, a telekalakítás akkor is megengedett, ha

a) a létrejövő telek területe az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telek területe alá csökken,

b) a létrejövő telek beépítettsége az építési övezetben meghatározott maximális beépíthetőség fölé nő,

c) a létrejövő telek zöldfelülete az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb zöldfelület területe alá csökken.”

6. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a telekhatár mellett teleknyúlvány van, akkor annak teljes szélessége beleszámít a visszamaradt telek oldalkertméretébe. Ilyen esetben a teleknyúlványnak a visszamaradt telek melletti határa és a visszamaradt telken elhelyezett épület között 1,5 méternél kisebb távolság nem lehet.”

7. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Új lakás rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű tárolókat a (6) bekezdésben foglaltak kivételével telken belül, az alábbiak szerint kell elhelyezni:

a) az olyan épületben, melyben a lakóegységek, lakások bruttó alapterülete nem haladja meg egyenként a 120 m2-t, a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges számú gépjármű tárolókat nem kell épületen belül kialakítani,

b) az olyan épületben, melyben a lakóegységek, lakások közül van olyan, melynek bruttó alapterülete 120 m2-nél nagyobb, úgy ezen 120 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű lakóegységek, lakások után a szükséges számú gépjármű tárolót a lakóépületen belül, vagy külön garázsépítményben kell kialakítani.”

8. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 27. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építési telek közúti vagy közforgalom elől el nem zárt magánúti kapcsolatát a rendszeres forgalom számára a minimálisan szükséges ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint)

„a)személygépjárművek esetén, amennyiben a telek közterület vagy magánút felé eső telekszélességének mérete kisebb, mint 20 méter, legfeljebb egy közös ki- és bejárat, 20 méter feletti telekszélesség, valamint saroktelek és átmenő telek esetén legfeljebb két közös ki- és bejárat létesíthető, és”

9. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 41. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg)

„a)a 200 m2-t az Lk-1/BF/1, Lke-1/BF/2, Lke-1/BF/3, Lke-2/BF/1 - /8, Lke-3/BF/2, Lk-2/BT/1-3, Lke-1/BT/1 – /2, Lke-2/BT/1 - /2, Lke-2/BT/4, Lke-2/BT/6, Lke-2/BT/8, Lke-1/NT/1, Lke-1/NT/3, Lke-1/NT/6 – /9, és az Lke-3/NT/1 építési övezetekben,”

10. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Lke-2/BF/1 – /8 és az Lke-2/BF/AI-1 – /AI-3 jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 5. pontja határozza meg.”

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Lke-2/BF/8 jelű övezetben vendéglátás funkció is elhelyezhető.”

11. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Lke-1/NT/7 - /8 jelű építési övezetekben az építési vonal azonos a közterületi telekhatárral.”

12. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Gksz-2/NT/2 és Gksz-2/NT/5 jelű építési övezetekben zöldhulladék-gyűjtő udvar, komposztáló telep is elhelyezhető, lakóterület határától legalább 300,0 méter távolságra.”

13. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 104. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Ek/1 jelű övezetben komposztálótelep a lakóterület határától legalább 300,0 méter távolságra létesíthető.”

14. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet Szabályozási tervet tartalmazó 2. mellékletének 2, 4, 5, 6, 7, 8 jelű szelvénye jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

15. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 42. §-ában az „övezeteiben 3000” szövegrész helyébe az „övezeteiben történő telekegyesítés esetén 3000” szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:

„5. Lke-2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lke-2

/BF/1

-

600

14

25

50

60

0,5

0,2

6,0

3

Lke-2

/BF/2

-

1000

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0

4

Lke-2

/BF/3

-

1000

14

20

50

60

0,5

0,2

6,0

5

Lke-2

/BF/4

-

1000

14

25

25

65

0,4

0,2

5,0

6

Lke-2

/BF/5

-

1000
(750)**

16

20

25

70

0,4

0,2

6,0*

7

Lke-2

/BF/6

-

1000

18

20

30

65

0,5

0,2

6,0

8

Lke-2

/BF/7

SZ

1000

18

20

30

70

0,5

0,2

6,0*

9

Lke-2

/BF/8

SZ

1000

14

15

25

70

0,4

0,2

6,0

10

Lke-2

/BF/AI-2

SZ

2000

14

30

60

30***

0,6

0,2

6,0

11

Lke-2

/BF/AI-3

SZ

2000

16

25

35

65

0,8

0,2

6,0

12

Lke-2

/BF/AI-1

-

2000

14

30

50

40

0,6

0,2

7,5

* 5,5 m a KÉSZ 2. mellékletén „Kilátó út menti terület” jelkulccsal érintett telkeken

** Nyeles telek esetén kialakítható legkisebb telekterület

*** OTÉK eltérési engedéllyel”

2. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 26. pontja helyébe a következő pont lép:

„26. Gksz-2 jelű gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budafok területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Gksz-2

/BF/1

-

1000

14

45

50

20

2,0

0

10,5

3

Gksz-2

/BF/2

SZ

2000

30

50

50

25

1,2

0

12,0

4

Gksz-2

/BF/3

SZ

2000

30

35

35

35

2,0

0

10,0

5

Gksz-2

/BF/4

SZ

2000

30

40

35

30

2,0

0

10,0

6

Gksz-2

/BF/5

SZ

3000

30

50

45

25

2,0

0

16,5

7

Gksz-2

/BF/6

SZ

4000

40

45

50

30

2,0

0

10,5

8

Gksz-2

/BF/7

SZ

5000

50

35

35

35

1,6

0

16,5

9

Gksz-2

/BF/8

Z

1500

14

45

55

25

2,0

0

9,0

10

Gksz-2

/BF/9

Z

3000

25

50

50

25

1,2

0

12,0 (6,0)

11

Gksz-2

/BF/10

-

1000

14

50

50

20

2,0

0

10,5”

3. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 41. pontja helyébe a következő pont lép:

„41. Közjóléti erdőterületek (Ek)

A

B

C

D

E

F

G

1

Övezet
jele

Kialakítható legkisebb telek terület
m2

Beépítési mód

Beépítés megengedett
legnagyobb mértéke
%

Legnagyobb épületmagasság
m

Zöldfelület legkisebb mértéke
%

Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke
%

2

Ek/1

50000/5000*

SZ

3

6,0

-

3

3

Ek/2

K**

-

0

0

-

0

4

Ek/Közmű

1500

SZ

5

7,5

65

60

* az erdőtől eltérő, a 104. § (3) bekezdésben megengedett egyéb rendeltetés esetén,

** nyomvonal jellegű létesítmény esetén az övezetben – a táblázatban meghatározott értékektől eltérően – 250 m²-nél nagyobb területű telket bármilyen geometriai mérettel ki lehet alakítani

2. melléklet

2. melléklet
SZABÁLYOZÁSI TERV
2. SZELVÉNY
4. SZELVÉNY
5. SZELVÉNY
6. SZELVÉNY
7. SZELVÉNY
8. SZELVÉNY

3. melléklet

Agresszíven gyomosító vagy allergiát okozó növényfajok jegyzéke

1. Agresszíven gyomosító növényfajok jegyzéke

A

1

Akác - Robinia pseudo-acacia

2

Bálványfa - Ailanthus altissima

3

Fehér eper - Morus alba

4

Ezüstfa - Eleagnos angustifolia

5

Gyalogakác - Amorpha fruticosa

6

Zöld juhar - Acer negundo

7

Amerikai kőris - Fraxinus americana

8

Kései meggy – Prunus serotina

9

Kanadai nyár - Populus x canadensis

10

Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

11

Arany ribiszke (Ribes aureum)

12

Fekete eper – (Morus nigra)

13

Vadnarancs/Narancseper – (Maclura pomifera)

14

Tövises lepényfa – (Gleditsia triacanthos)

2. Allergiát okozó növényfajok jegyzéke

A

1

Bálványfa - Ailanthus altissima

2

Enyves éger - Alnus glutinosa (honos)

3

Fehér fűz - Salix alba (honos)

4

Magas kőris - Fraxinus excelsior (honos)

5

Mogyoró - Corylus avellana (honos)

6

Nyír - Betula pendula (honos)”