Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28- 2022. 12. 29

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.28.

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdés és 58. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, valamint Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján, az érintett partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő 20a. és 20b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„20a. Telekszélesség: A földrészlet oldalvonalára (oldalhatár) merőleges átlagos vetületi mérete az építési hely elő- és hátsókerti, saroktelek esetén legalább az egyik elő- és az ellentétes oldalkerti határvonalai között.
20b. Teraszház: A terep természetes lejtéséhez illeszkedő, azt lépcsőzetesen követő padlószintekkel kialakított épület. A sík terepen teraszos (vagy lépcsőzetesen kialakított) metszeti elrendezésű épület, illetve a támfallal és feltöltéssel kialakított mesterséges terephez illeszkedő épület nem minősül teraszháznak.

2. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Meglévő telektömbben az egyes telkeket érintő szabályozás, vagy feltételes szabályozás végrehajtása érdekében és kizárólag ebben az esetben, a telekalakítás akkor is megengedett, ha

a) a létrejövő telek területe az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telek területe alatt marad, vagy az alá csökken,

b) a létrejövő telek beépítettsége az építési övezetben meghatározott maximális beépíthetőséget meghaladja, vagy a fölé nő,

c) a létrejövő telek zöldfelülete az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb zöldfelületi mérték alatt marad, vagy az alá csökken.

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, a telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége nem éri el az övezetben kialakítható minimális telekszélességet, de az nem kevesebb, mint ennek 70%-a.

(5) A telek telekszélessége csak az adott telek teljes hosszának egyharmadán csökkenhet az adott övezeti előírások között megadott minimális telekszélesség értéke alá.

3. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Új lakás és iroda rendeltetésszerű használathoz, abban az esetben, ha egyszerre teljesül az a feltétel, hogy az építési övezetben a minimális zöldfelületi mérték nem éri el a 60%-ot és az építési telken a tényleges beépítés mértéke meghaladja az adott építési övezetben meghatározott általános szintterületi mutató maximumának 60%-át, akkor a szükséges személygépjármű tárolókat a (6) bekezdésben foglaltak kivételével telken belül, az alábbiak szerint kell elhelyezni:

a) a maximum 4 önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületben, a 120 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű lakóegységek, lakások, vagy a 120 m2-nél nagyobb hasznos nettó alapterülettel rendelkező irodák után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjármű tárolókat épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.

b) a 4-nél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületben alapterülettől függetlenül a lakóegységek, lakások után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjárműtárolók 50%-át épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.

c) amennyiben a kialakított iroda rendeltetés meghaladja összesen a 200 m2 hasznos nettó alapterületet, akkor az iroda/irodák után a vonatkozó jogszabályok szerint kialakítandó gépjárműtárolók 50%-át épületen belül a vonatkozó jogszabály szerinti gépjárműtárolóban, vagy önálló garázsépítményben kell kialakítani.”

4. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 16. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A legalább 5 önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületek, valamint a legalább 15 db kerékpártároló-létesítési kötelezettségű funkció esetén a kerékpártárolás céljára önálló helyiséget kell kialakítani, oly módon, hogy az közös használatú helyiségből – földszinten, magasföldszinten, vagy pinceszinten – közvetlenül megközelíthető legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helység alapterülete:

a) 6-20 számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 8 m2,

b) 21-35 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 10 m2,

c) 36-50 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 12 m2,

d) 51-65 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 14 m2,

e) 66-80 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 16 m2,

f) 81-100 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 18 m2,

g) 101-200 közötti számú kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 24 m2, továbbá

h) 201-nél több kerékpár elhelyezési kötelezettség esetén legalább 30 m2 kell legyen.”

5. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 41. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Lke-1, Lke-2 és Lke-3 jelű lakóterületeken telkenként kialakítható

a) rendeltetési egységek számába nem kell beszámítani az épületen belüli gépjármű tárolókat,

b) épületek számába nem kell beszámítani az önálló garázsépítményeket.

6. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 5. és 10. jelű szelvényei jelen rendelet 1. mellékletének szelvényei szerint módosul a tervezési terület lehatárolásával érintett terület vonatkozásában.

7. § Hatályát veszti a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 14. § (2a) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Szabályozási tervlapok

M = 1:2000