Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeleteknek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 31

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeleteknek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásával összefüggő módosításáról

2021.10.30.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a 2. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ában, valamint a 16/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; a Kulturális örökség védelméért felelős miniszter; a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. melléklet 15. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R1. 4. melléklet 16. pontjának szövege.

2. A településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § A településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § A képviselő-testület az e fejezetben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskört a polgármesterre ruházza át.”

4. § Az R2. a következő 81/A. §-sal egészül ki:

„81/A. § A képviselő-testület az e fejezetben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskört a polgármesterre ruházza át.”

5. § Az R2. a következő 84/A. §-sal egészül ki:

„84/A. § A képviselő-testület az e fejezetben meghatározott önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § A rendelet rendelkezéseit 2021. november 1-től kell alkalmazni.

Dr. Sárközy László
jegyző

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

1. melléklet

1. Az R1. 4. melléklet 15. pontjának szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„- Alkalmazza a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott településkép-érvényesítési eszközöket, és a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet XVI-XVIII. fejezetében foglaltak szerint gyakorolja az ezekkel kapcsolatos önkormányzati hatósági hatásköröket.”