Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 19

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált és a településrendezési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézényekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának, valamint Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„16/B. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezése

28/B. § (1) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:

a) Gazdasági területek;

b) Erdő.

(2) az (1) bekezdés szerinti sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

a) Fűzfőfürdő, Tobruk, Szalmássy-telep lakóterületei;

b) Partmenti terület;

c) Balatonfűzfő keleti külterületei;

d) Fűzfőgyártelep lakóterülete;

e) Városközpont és környéke;

f) Egyéb területek;

g) a 17. § (2) bekezdés szerinti, a településkép védelme szempontjából kiemelt területek.”

2. § A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzat az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) – illetve, ha önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester – közreműködésével szakmai konzultációt biztosít, szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

3. § A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A településképi véleményezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat 5 évig megőrzi..”

4. § Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le, a főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban..”

5. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településképi kötelezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. Az eljárás eredményeképpen a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész, reklámberendezés felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti..”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.