Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 08- 2021. 12. 08

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.08.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatásban részesül kérelemre az a társasház, illetve lakásszövetkezet, amelynek közös tulajdonában álló ingatlan vagy annak része vis maior esemény miatt

a) részben megsemmisült,

b) vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, és a károsodás azonnali helyreállítást igényel.”

3. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a vis maior eseménnyel összefüggésben keletkező, más úton meg nem térülő károk elhárítására, az eredeti állapot helyreállítását célzó kiadásokra kamatmentes vissza nem térítendő támogatást, vagy – legfeljebb két éves visszafizetési kötelezettséggel – visszatérítendő támogatást nyújt.”

(2) A Rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Nem kerül sor támogatás nyújtására annak a kérelmezőnek, akinek kára a károsult felróható magatartásából, különösen helyreállítási, karbantartási kötelezettségének elmulasztásából adódott, illetve aki nem rendelkezett a káresemény bekövetkezésekor a károsult ingatlanra, ingatlanrészre irányuló érvényes biztosítással.

(6) A vis maior támogatás nem haladhatja meg a károsult által igazolt, de a biztosítója által meg nem térített kár mértékét, és legfeljebb az Önkormányzat mindenkori költségvetése Vis Maior Alap előirányzatában rendelkezésre álló összegben és mértékben kerül megállapításra.”

4. § A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatást kizárólag a kérelemben megjelölt

a) ingatlanrész rendeltetésszerű használatának mértékig történő felújításra,

b) ingatlan káresemény által megsemmisült tartozékainak pótlására szükséges felhasználni.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott költségek – árajánlattal történő – igazolása után egyösszegű támogatásként kerül folyósításra.”

5. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) szükséges benyújtani a kár bekövetkezését követő 45 napon belül.”

6. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. §-a,

b) Melléklete.

8. § Ez a rendelet 2021. december 8-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
KÉRELEM
rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás iránt
I. A KÉRELMEZŐ megnevezése : …………………………………………………………………………………………..................
Székhely: ……………………………………………………………………………………….………………........................................
Adószám: ………………………………………………………………………………………………………........................................
Képviselő/ Közös képviselő: ………………………………………………………………………………………………………………….
II. AZ INGATLAN ADATAI:
ingatlan címe: ………………………………………………………….. helyrajzi száma: ………….……………………………………,
III. A KÁRESEMÉNY RÖVID LEÍRÁSA:
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
IV. A KÁRESEMÉNY IDŐPONTJA:
………………………………………….....….
V. EGYÉB KÖRÜLMÉNY:
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyöngyös, 20..... ..... ....
..................................................
kérelmező aláírása/bélyegzője
F E L H Í V Á S :
A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES:
a) társasház kérelmező esetén a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát és tulajdoni törzslapját,
b) lakásszövetkezet kérelmező esetén az alapszabályát és az ingatlan tulajdoni törzslapját,
c) a katasztrófavédelmi hatóság által kiállított káreseményi jegyzőkönyvet vagy hatósági bizonyítványt.
d) az érvényes vagyonbiztosításról szóló biztosítási kötvényt,
e) kárszakértői véleményt,
f) a biztosító kártérítési ajánlatát vagy kárkifizetésről szóló igazolását.”