Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról

Hatályos: 2021. 12. 08

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról

2021.12.08.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. §2

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) vis maior: a károsult ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan körülmény, esemény.

3. § (1)3 Támogatásban részesül kérelemre az a társasház, illetve lakásszövetkezet, amelynek közös tulajdonában álló ingatlan vagy annak része vis maior esemény miatt

a) részben megsemmisült,

b) vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, és a károsodás azonnali helyreállítást igényel.

(2) A vis maior eseményt a kérelmezőnek a katasztrófavédelmi hatóság által kiállított káreseményi jegyzőkönyvvel vagy hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.

2. A támogatás

4. § (1) A rendeletben meghatározott célok megvalósítására az Önkormányzat Vis Maior Alapot hoz létre.

(2) A Vis Maior Alap a tárgyévi költségvetésben e célra elkülönített előirányzat.

(3)4 Az Önkormányzat a vis maior eseménnyel összefüggésben keletkező, más úton meg nem térülő károk elhárítására, az eredeti állapot helyreállítását célzó kiadásokra kamatmentes vissza nem térítendő támogatást, vagy – legfeljebb két éves visszafizetési kötelezettséggel – visszatérítendő támogatást nyújt.

(4) A támogatásra való jogosultságot e rendeletben meghatározott feltételek alapján a Képviselő-testület a körülmények mérlegelése alapján, egyedileg bírálja el a Vis Maior Alap mindenkor rendelkezésre álló előirányzata terhére és erejéig.

(5)5 Nem kerül sor támogatás nyújtására annak a kérelmezőnek, akinek kára a károsult felróható magatartásából, különösen helyreállítási, karbantartási kötelezettségének elmulasztásából adódott, illetve aki nem rendelkezett a káresemény bekövetkezésekor a károsult ingatlanra, ingatlanrészre irányuló érvényes biztosítással.

(6)6 A vis maior támogatás nem haladhatja meg a károsult által igazolt, de a biztosítója által meg nem térített kár mértékét, és legfeljebb az Önkormányzat mindenkori költségvetése Vis Maior Alap előirányzatában rendelkezésre álló összegben és mértékben kerül megállapításra.

5. § (1)7 A támogatást kizárólag a kérelemben megjelölt

a) ingatlanrész rendeltetésszerű használatának mértékig történő felújításra,

b) ingatlan káresemény által megsemmisült tartozékainak pótlására szükséges felhasználni.

(2)8 A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott költségek – árajánlattal történő – igazolása után egyösszegű támogatásként kerül folyósításra.

6. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítása társasház, illetve lakásszövetkezet önálló képviseletére jogosult személy kérelmére indul.

(2)9 A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) szükséges benyújtani a kár bekövetkezését követő 45 napon belül.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését,

b) a károsult ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) a káresemény leírását és időpontját,

d) egyéb, a kérelmező által fontosnak ítélt körülményt.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) társasház kérelmező esetén a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát,

b) lakásszövetkezet kérelmező esetén az alapszabályát,

c) 3. § (2) bekezdés szerinti igazolást,

d) az érvényes vagyonbiztosításról szóló biztosítási kötvényt,

e) kárszakértői véleményt,

f) a biztosító kártérítési ajánlatát vagy kárkifizetésről szóló igazolását,

g) az 5. § (2) bekezdésben hivatkozott árajánlatot.

7. § (1) A támogatás nyújtásáról, illetve mértékéről – a 6. § (4) bekezdésében meghatározott kárszakértői szakvélemény, illetve az Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal helyszíni szemléje során felvett jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével – a Képviselő-testület soros ülésén, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.

(2) A támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét az Igazgatóság az igénylő által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján jogosult és köteles ellenőrizni.

(3) A jogosult köteles a megállapított támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról elszámolni, legkésőbb a támogatás folyósításától számított 6 hónapon belül.

(4) A jogosultnak vissza kell fizetnie a megállapított támogatásnak azon a részét, amelyet nem cél szerinti a kárelhárításra használt fel.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet10

1. melléklet11

KÉRELEM
rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás iránt
I. A KÉRELMEZŐ megnevezése : …………………………………………………………………………………………..................
Székhely: ……………………………………………………………………………………….………………........................................
Adószám: ………………………………………………………………………………………………………........................................
Képviselő/ Közös képviselő: ………………………………………………………………………………………………………………….
II. AZ INGATLAN ADATAI:
ingatlan címe: ………………………………………………………….. helyrajzi száma: ………….……………………………………,
III. A KÁRESEMÉNY RÖVID LEÍRÁSA:
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
IV. A KÁRESEMÉNY IDŐPONTJA:
………………………………………….....….
V. EGYÉB KÖRÜLMÉNY:
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyöngyös, 20..... ..... ....
..................................................
kérelmező aláírása/bélyegzője
F E L H Í V Á S :
A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES:
a) társasház kérelmező esetén a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát és tulajdoni törzslapját,
b) lakásszövetkezet kérelmező esetén az alapszabályát és az ingatlan tulajdoni törzslapját,
c) a katasztrófavédelmi hatóság által kiállított káreseményi jegyzőkönyvet vagy hatósági bizonyítványt.
d) az érvényes vagyonbiztosításról szóló biztosítási kötvényt,
e) kárszakértői véleményt,
f) a biztosító kártérítési ajánlatát vagy kárkifizetésről szóló igazolását.
1

A bevezető a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. §-t a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (5) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (6) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A Mellékletet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. mellékletet a Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.