Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 28

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.27.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 59. és 60. §-sal egészül ki:

„59. § (1) Az 5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodnak.

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.

60. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 59. §-át 2021. november 4. napjától kell alkalmazni.”

2. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 52–55. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.