Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 23 - 2021. 11. 24

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.23.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed:

a) a Szentendre külterület 0231 és 0232/2 helyrajzi számú ingatlanokra,

b) a Szentendre belterület 1935 helyrajzi számú ingatlanra, valamint

c) azon telkekre, melyek a Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) szerint a ca)-cd) pontokban felsorolt építési övezetekbe tartoznak és területük eléri vagy meghaladja a SZÉSZ-ben a telekre vonatkozó építési övezetre meghatározott kialakítható telek legkisebb területét:

ca) kertvárosias lakóterületek,

cb) üdülőterületek,

cc) Lk/5 és Lk/12 jelű kisvárosias lakóterületek,

cd) a 3617/14 helyrajzi számú ingatlan kivételével az Lk/17 jelű kisvárosias lakóterület.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a Szentendre belterület 10139 helyrajzi számú ingatlanra,

b) a Szentendre belterület 6173/1 helyrajzi számú ingatlanra.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.