Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 06. 14

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Folyás község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) kiadását 151.317.916 Ft
 • b) bevételét 151.317.916 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

 • a) Költségvetési bevételek összesen: 137.456.598 Ft, ebből
  • aa) működési: 62.539.227 Ft
  • ab) felhalmozási: 74.917.371 Ft
 • b) Költségvetési kiadások összesen: 149.381.174 Ft, ebből
  • ba) működési: 60.428.932 Ft
  • bb) felhalmozási: 88.952.242 Ft
 • c) Költségvetési hiány: 11.924.576 Ft, ebből
  • ca) működési többlet: 2.110.295 Ft
  • cb) felhalmozási hiány: 14.034.871 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

 • a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
  • aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 7.617.633 Ft
  • ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 11.799.318 Ft
 • b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
  • ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 2.062.000 Ft, ebből
   baa) felhalmozási hitelek bevételei: 2.062.000 Ft
   bab) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
  • bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.936.742 Ft, ebből
   bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 678.642 Ft
   bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft
   bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 1.258.100 Ft
 • c) Finanszírozási bevételek összesen: 13.861.318 Ft
 • d) Finanszírozási kiadások összesen: 1.936.742 Ft
 • e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 11.924.576 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

 • a) a személyi juttatások előirányzatát 25.533.160 Ft
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.502.733 Ft
 • c) a dologi kiadások előirányzatát 25.393.039 Ft
 • d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.500.000 Ft
 • e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.500.000 Ft
 • f) a beruházási kiadások előirányzatát 88.952.242 Ft
 • g) a felújítási kiadások előirányzatát 0 Ft
 • h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
 • i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 1.936.742 Ft

összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 1.000.000 Ft összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 1.000.000 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 4.700 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

 • a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 4.700.000 Ft
 • b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
 • c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
 • d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 6., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet, a kezességvállalásokat a 10. melléklet, a hitelállományt a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

 • a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
 • b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
 • c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. § (1) A 10. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2020. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.