Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 28- 2021. 01. 28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.28.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a 21/A. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„Generációs fórumok”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § (1) A generációs fórumok formái:

a) Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma

b) Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma

(2) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek önszerveződéseit képviselő szervezetekkel és az időseket érintő ügyekkel foglalkozó hivatali és más szakértőkkel közösen, a folyamatos konzultáció és az idősek élethelyzetét érintő kérdések, feladatok, programok ütemezett, továbbá szükség szerinti egyeztetése érdekében, létrehozza és működteti a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fórumát.

(3) A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma véleményezi a helyi nyugdíjasok életkörülményeit közvetlenül érintő önkormányzati döntések és intézkedések tervezetét, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet önkormányzati intézkedésekre, és szervezeteik útján közvetíti a városban élő nyugdíjasok javaslatait.

(4) A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fórumának működési kereteit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város fiatal életkorú lakosságának helyben maradásával, letelepedésével, helyi foglalkoztatásával, társadalmi élethelyzetével és más települési kapcsolatával összefüggő kérdések egyeztetésének, párbeszédének kereteként létrehozza és működteti a Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fórumát.

(6) A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma véleményezi a helyi fiatalok életkörülményeit közvetlenül érintő önkormányzati döntések és intézkedések tervezetét, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, javaslatot tehet önkormányzati intézkedésekre, és szervezeteik útján közvetíti a városban élő fiatalok javaslatait.

(7) A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fórumának működési kereteit a 10. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szabályzat mellékletei (1. melléklet):

1. számú: A képviselő-testület átruházott feladat- és hatáskörei.
2. számú: A testületi előterjesztések követelményei, rendje.
3. számú: Minősített többséggel eldöntendő ügyek jegyzéke.
4. számú: Az alpolgármesterek és a bizottságok feladatai.
5. számú: A polgármesteri hivatal alapító okirata.
6. számú: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai.
7. számú: A polgárok várospolitikai célú és kihatású önszerveződő közösségei.
8. számú: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának kormányzati funkciói.
9. számú: Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma (NYEF)
10. számú: A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma (HFF)”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2021. január 28-án lép hatályba.

1. melléklet

9. melléklet
Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma (NYEF)

1. A NYEF Szervezete:

a) elnöke: a város polgármestere, akit akadályoztatása esetén az önkormányzati oldalt képviselő alelnök helyettesít,

b) alelnökei: az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere, a városban székhellyel rendelkező nyugdíjas szervezetek által választott tagszervezet vezetője.

c) tagjai: a fentieken túl a városban székhellyel rendelkező, a polgármester számára írásban együttműködési nyilatkozatot tett nyugdíjas szervezetek.

d) meghívottak továbbá: a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezeti egységek vezetői és a polgármester által felkért szakmai közreműködők.

2. NYEF működése:

A NYEF évente legalább egy ülést tart, amelyet a polgármester hív össze. Az ülést össze kell hívni, ha nyugdíjas tagszervezetek több mint a fele ezt a napirend megjelölésével írásban kéri. Az ülés előkészítését az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere koordinálja és a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezet vezetője végzi. A meghívóban a megtárgyalásra kerülő napirendet közölni kell. A NYEF ülése határozatképes, ha azon az önkormányzat képviseletében a polgármester és a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester legalább egyike, továbbá a meghívott tagok legalább fele jelen van. A NYEF ülésén az 1. a-c) pont szerinti résztvevők a megtárgyalt napirendi témákban emlékeztetőben rögzített állásfoglalást alakítanak ki.”

2. melléklet

10. melléklet
A Hajdúszoboszlói Fiatalok Szervezeteinek Egyeztető Fóruma (HFF)

1. A HFF Szervezete:

a) elnöke: a város polgármestere, akit akadályoztatása esetén az önkormányzati oldalt képviselő alelnök helyettesít,

b) alelnökei: az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere, a városban székhellyel rendelkező ifjúsági szervezetek által választott tagszervezet vezetője

c) tagjai: a városban székhellyel rendelkező, a polgármester számára írásban együttműködési nyilatkozatot tett ifjúsági szervezetek

d) meghívottak továbbá: a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezeti egységek vezetői és a polgármester által felkért szakmai közreműködők.

2. HFF működése:

A HFF évente legalább egy ülést tart, amelyet a polgármester hív össze. Az ülést össze kell hívni, ha az ifjúsági tagszervezetek több mint a fele ezt a napirend megjelölésével írásban kéri. Az ülés előkészítését az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere koordinálja és a polgármesteri hivatal vezetője által kijelölt hivatali szervezet vezetője végzi. A meghívóban a megtárgyalásra kerülő napirendet közölni kell. A HFF ülése határozatképes, ha azon az önkormányzat képviseletében a polgármester és a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester legalább egyike, továbbá a meghívott tagok legalább fele jelen van. A HFF ülésén az 1.) a-c) pont szerinti résztvevők a megtárgyalt napirendi témákban emlékeztetőben rögzített állásfoglalást alakítanak ki.