Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását a képviselő-testület

1 080 216 341 Ft eredeti bevételi előirányzattal

1 209 463 677 Ft módosított bevételi előirányzattal

1 253 594 839 Ft tényleges bevétellel

valamint

1 080 216 341 Ft eredeti kiadási előirányzattal

1 209 463 677 Ft módosított kiadási előirányzattal

1 099 335 924 Ft tényleges kiadással

fogadja el és hagyja jóvá.

(2) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. melléklete tartalmazza.

(3) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 10. 11. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 13. 14. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. 14. 15. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2020. évi szabad maradványát 28 030 801Ft-ban állapítja meg és jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történőhelyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.

3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Zárszámadásról szóló rendelet mellékletei

Zárszámadásról szóló rendelet mellékletei