Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és a köztemetésről

Hatályos: 2021. 06. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és a köztemetésről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A támogatások formái

1. § (1) A jelen rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások:

 • 1. rendkívüli települési támogatás
 • 2. települési lakásfenntartási támogatás
 • 3. települési gyógyszervásárlási támogatás
 • 4. települési gyermekvédelmi támogatás

(2) A jelen rendeletben szabályozott természetben nyújtott ellátások

 • 1. köztemetés
 • 2. települési tűzifa támogatás

1. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazásában:

2. Általános eljárási rendelkezések

3. § Jelen rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszűntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester (továbbiakban: szociális hatáskört gyakorló szerv) dönt.

4. § Az eljárások során a Szoctv. 5.- 16. §-ban meghatározott, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2. §- 5. §-ban meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet a jelen rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani:

 • a) postai úton (Etyeki Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek, Körpince köz 4.),vagy
 • b) elektronikus úton (PMHETYEK 602008329 KRID), vagy
 • c) személyesen az Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben.

(2) Az ügyfél a kérelem nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik-e ügyfélkapu regisztrációval és vele a hatóság elektronikus úton tarthat-e kapcsolatot.

(3) A pénzbeli szociális támogatások folyósítása postai úton vagy folyószámlára utalással történik, rendkívüli települési támogatás kifizetése a rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére házipénztárból is kifizethető. Amennyiben a jogosult a kérelemben a kifizetés módjáról nem nyilatkozik, a megállapított támogatást postai úton kerül kifizetésre a jogosult részére.

6. § (1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelmező és családtagjai, a 12. §-ban foglalt esetben a háztartás tagjai a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
 • b) álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolást, illetve a folyósító szerv határozatát,
 • c) a társadalombiztosítás keretében folyósított támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, vagy a folyósító szerv igazolását,
 • d) vállalkozónál lezárt adóév esetében a NAV illetékes igazgatóságának igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, még le nem zárt adóév esetén a könyvelő igazolását a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről,
 • e) egyéb – nem havi rendszerességgel szerzett - jövedelmek esetében a kérelmező nyilatkozatát a kérelmet megelőző egy évre vonatkozó havi átlagos nettó jövedelméről, f) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,
 • f) érvényes személyazonosító igazolvány másolatát, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • g) lakcímkártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • h) TAJ kártya másolatát az eredeti okmány bemutatása mellett,
 • i) 30 napnál nem régebbi igazolást a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • j) az e rendeletben a különböző támogatásokról szóló rendelkezésekben meghatározott egyéb igazolásokat,
 • k) nyugdíj ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lapot,
 • l) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvényt, bankszámla kivonatot vagy átvételi elismervényt, - államilag megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatali határozatot,
 • m) ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást.

(2) A kérelmező és családtagjai, a 12. §-ban foglalt esetben a háztartás tagjai az egy főre jutó jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével.

7. § Amennyiben a hatóság a kérelem elbírálása során vitatja a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának valódiságát, megkeresi:

 • a) az állami adóhatóságot
 • b) b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) az igazolást kiállító szervet,
 • d) a munkáltatót,
 • e) elrendeli környezettanulmány készítését vagy elfogadja a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslatát, környezettanulmányát is.

8. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatások megtérítésének elrendelése esetén szociális hatáskört gyakorló szerv a Szoc.tv. 17. § szerint jár el.

(2) A Rendelet által nem szabályozott kérdésekben a Szoc.tv. és annak végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátások

3. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési támogatást állapíthat meg az alábbi esetekben:

 • a) a családot ért elemi kár esetén
 • b) kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó halála esetén
 • c) ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó bűncselekmény áldozatává vált
 • d) ha a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 15 napot meghaladóan keresőképtelen volt, vagy a kérelem beadását megelőző egy éven belül legalább két alkalommal, alkalmanként három napot meghaladó kórházi fekvőbeteg ellátásban részesült
 • e) a gyermek fogadásának előkészítéséhez
 • f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához
 • g) kérelmező álláskeresésének elősegítéséhez, amennyiben álláskeresőként a foglalkoztatási szerv nyilvántartásában szerepel
 • h) ha kérelmező részére időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása vagy rokkantsági járadék került megállapításra
 • i) ha kérelmező közfoglalkoztatott.

(2) A rendkívüli települési támogatásra az az (1) bekezdésben szerepelő élethelyzetben lévő kérelmező jogosult:

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 • b) aki egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő szülő és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 1. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje az elhunyt közeli hozzátartozó halálának időpontját követő 60 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

10. § (1) A támogatás összegének megállapítása során mérlegelni kell a kérelmező életkörülményeit, életviszonyait, jövedelmi és vagyoni helyzetét, valamint a kérelem beadásáig nyújtott támogatások mértékét.

(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke

11. § A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez – a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzettől függően – csatolni kell az 6. § (1) bekezdésében foglaltakon felül:

 • a) a 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén az elemi kár tényét megállapító szakértői (tűzoltóság, biztosító és egyéb hatóság, vagy szerv) véleményt,
 • b) a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát – kivéve, ha a haláleset Etyek közigazgatási területén következik be – és a kérelmező nevére kiállított temetési számlák másolatát az eredeti számla bemutatása mellett,
 • c) a 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás esetén a nyomozóhatóság által kiállított közokiratot
 • d) a 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatás esetén a munkáltató által kiállított igazolást a táppénzes időszakról vagy az egészségügyi intézmény által kiállított kórházi zárójelentéseket
 • e) a 9. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás esetén a várandósságot bizonyító gondozási könyvet
 • f) a 9. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott támogatás esetén a gyermekelhelyezésről szóló döntést
 • g) a 9. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott támogatás esetén a foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt.

4. Települési lakásfenntartási támogatás

12. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelmező és a háztartás tagjai által lakott ingatlan

 • a) közüzemi díjai,
 • b) közös költség,
 • c) lakbér, vagy albérleti díj viseléséhez

a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától számított egy évre megállapított, havonta folyósítandó rendszeres pénzbeli támogatás.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 2. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A támogatást a szolgáltatónak történő közvetlen kifizetéssel, vagy előre fizető mérő használata útján, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását veszélyezteti.

(4) A támogatás igénybevételére jogosult:

 • a) akinek a háztartásában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) az az egyedülálló, vagy egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

és a háztartás tagjai egyikének sincs a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(5) A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a kérelmező az ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:

 • a) a magántulajdonú ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy
 • b) az önkormányzati bérlakás bérlője.

(6) A támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, és háztartások számától. Külön ingatlannak kell tekinteni az egy ingatlanon belül a külön bejáratú, külön mérőórával felszerelt, továbbá a bíróság által megosztott ingatlanrészeket.

(7) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy kérelmező, vagy a háztartásban élő a nevére szóló közüzemi számlával, bérleti szerződéssel igazolja a lakhatást veszélyeztető kiadási költséget.

(8) A támogatás mértéke havi 5.000,- Ft.

5. Települési gyógyszervásárlási támogatás

13. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv kérelemre, évente négy alkalommal a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerkiadások/gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatást állapít meg,

 • a) amennyiben kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 • b) egyedülálló, vagy egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át

és a kérelmező a Szoc.tv. alapján érvényes közgyógyellátással nem rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke a háziorvos vagy a szakorvos által kiállított igazolásba foglalt gyógyszerköltség alapján alkalmanként 10.000,- Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 3. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos vagy szakorvos javaslata alapján kiállított igazolást a gyógyszerköltségről.

6. Települési gyermekvédelmi támogatás

14. § (1) A gyermek rászorultságára tekintettel gyermekszámtól függetlenül legfeljebb évente négy alkalommal települési gyermekvédelmi támogatásra jogosult, aki háztartásában kiskorút gondoz vagy 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőttet eltart és

 • a) akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre számított havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy
 • b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, ha a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 4. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A támogatás egyszeri összege, rászorultsághoz igazodva:

 • a) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át, 20.000,- Ft,
 • b) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az a) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át, 15.000,- Ft,
 • c) amennyiben a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a b) pont szerinti mértéket, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, 10.000,- Ft.

(4) A támogatás megállapítható akkor is, ha a kérelem

 • a) nevelési, oktatási intézmény tandíjának,
 • b) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj-, egyéb ellátás térítési díjának átvállalására irányul.

III. FEJEZET Természetbeni ellátások

7. Köztemetés

15. § (1) Az eltemettetésre köteles Etyeken lakóhellyel rendelkező személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben mentesíthető, ha:

 • a) a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) egyedül élő esetén havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól egészben mentesítető, amennyiben igazolja, hogy a temetés költsége létfenntartását az alábbiak szerint veszélyezteti:

 • a) a családban saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy
 • b) egyedül élő esetén havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 5. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

8. Települési tűzifa támogatás

16. § (1) Kérelemre egy fűtési szezon időtartamon belül (október 15. és április 15. között) legfeljebb két alkalommal természetben nyújtandó tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó. Kérelmezőnként maximum 1,7 m3 kályha kész tűzifa nyújtható.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult,

 • a) akinek a háztartásában egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) az az egyedülálló, vagy egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 6. mellékleteként rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

18. § Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, a köztemetésről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Kérelem rendkívüli települési támogatás

1. melléklet - rendkívüli tt kérelem.docx

1. melléklet 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok


Kérjük, hogy

itt jelölje be, ha a kérelem indoka a családot ért elemi kár

itt jelölje be, ha kérelem indoka az Önnel közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a halála

itt jelölje be, ha a kérelem indoka, hogy Ön vagy az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója bűncselekmény áldozatává vált

itt jelölje be, ha a kérelem indoka keresőképtelenség vagy kórházi fekvőbeteg ellátás

itt jelölje be, ha a kérelem indoka gyermeke fogadásának előkészítése

itt jelölje be, ha a kérelem indoka nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartás

itt jelölje be, ha a kérelem indoka álláskeresés

itt jelölje be, ha a kérelem indoka, hogy kizárólag az alábbi jogcímek (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása vagy rokkantsági járadék) valamelyikéből származik jövedelme

itt jelölje be, ha a kérelem indoka, hogy közfoglalkoztatottként dolgozik


4. Nyilatkozatok

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


4.1. Tudomásul veszem, hogy

4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.


4.2. Hozzájárulok

4.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

4.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.


4.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

4.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

4.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

4.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: .......................................... , …......................................................
...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.5. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez


A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.


A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.
5


2. melléklet

Kérelem települési lakásfenntartási támogatáshoz

2. melléklet - tt lakás kérelem.docx

2. melléklet a 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
települési lakásfenntartási támogatáshoz


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok


3.1. A támogatást

közüzemi díj:

 • víz

 • gáz

 • villamos energia

 • szemétdíj

közös költség

lakbér

albérleti díj fizetéséhez kérem,

a …………..……..…………………………………............ felé történő közvetlen utalással.

3.2. Tudomásul veszem, hogy

3.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.3. Hozzájárulok

3.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

3.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.

3.4. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

3.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

3.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.5. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .......................................... , …......................................................


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.

4


3. melléklet

Kérelem települési gyógyszervásárlási támogatáshoz

3. melléklet - tt gyógyszer kérelem.docx

3. melléklet a 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
települési gyógyszervásárlási támogatáshoz


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


3.1. Tudomásul veszem, hogy

3.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2. Hozzájárulok

3.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

3.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.

3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

3.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

3.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: .......................................... , …......................................................


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.

4


4. melléklet

Kérelem települési gyermekvédelmi támogatáshoz

4. melléklet - tt gyermek kérelem.docx

4. melléklet a 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
települési gyermekvédelmi támogatáshoz


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


3.1. Tudomásul veszem, hogy

3.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2. Hozzájárulok

3.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

3.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.

3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

3.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

3.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: .......................................... , …......................................................


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.

4


5. melléklet

Kérelem köztemetéshez

5. melléklet - köztemetés.docx

5. melléklet a 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
köztemetéshez


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Elhunyt közeli hozzátartozó adatai

3.1. Neve: ………………………………………………………………………………….

3.2. Születési neve: ………………………………………………………………………...

3.3. Születési helye, ideje: …………………………………………………………………

3.4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………

3.5. Családi állapota: ………………………………………………………………………

3.6. Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………..

3.7. Elhalálozás helye, ideje: ………………………………………………………………4. Nyilatkozatok

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


4.1. Tudomásul veszem, hogy

4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

4.2. Hozzájárulok

4.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

4.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.

4.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

4.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

4.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

4.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: .......................................... , …......................................................


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


5. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.

5


6. melléklet

Kérelem települési tűzifa támogatáshoz

6. melléklet - tt tűzifa kérelem.docx

6. melléklet a 6/2021. (V.14.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM
települési tűzifa támogatáshoz


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: .............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.1.5. □Lakóhelye.....................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................

1.1.8. Állampolgársága: ...........................................................................................................

1.1.9. Telefonszám, e-mail-cím (nem kötelező megadni): ......................................................

1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):.............................

1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:.................................................................


1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.


1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.3.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.3.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.3.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.3.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.


1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.4.1. Neve: .............................................................................................................................

1.4.2. Születési neve: ...............................................................................................................

1.4.3. Anyja neve: ....................................................................................................................

1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................

1.4.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................


1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő eltartott gyermekek száma összesen: ................ fő.


1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

A

B

C

D

E

F

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Anyja neve

Születés helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, ha ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

D


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...


3.1. Tudomásul veszem, hogy

3.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,

3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2. Hozzájárulok

3.2.1. a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás, valamint a jogosultság fennállásának ellenőrzése érdekében induló eljárás során történő felhasználásához.

3.2.2. ahhoz, hogy a jogosultság fennállásának ellenőrzéséhez a szociális hatáskört gyakorló szerv megkereséssel forduljon az adóhatósághoz.

3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1.* életvitelszerűen a megadott lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem: □ igen □ nem

3.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot: □ igen □ nem (Csak abban az esetben töltendő, ha a 4.3.3. pontra igen-nel válaszolt!)

3.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt: .......................................... , …......................................................


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


4. Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.


A jövedelemszámítás részletszabályait az Szt. tartalmazza.

4