Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 09. 01

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.09.01.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sióagárd község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell értelmezni.

3. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata a gyermekek védelmét természetbeni ellátással és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.

(2) Természetbeni ellátásként az Önkormányzat a gyermekétkeztetést biztosítja a Gyvt. 21. §- a szerinti rendelkezések szerint.

(3) Személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

b) Gyerekek napközbeni ellátása

4. § (1) A gyermekétkeztetést a Sióagárd Község Önkormányzata által működtetett Konyha (7171 Sióagárd, Kossuth utca 6.) oldja meg.

(2) Az ellátást igénybe vevők részére a gyermekjóléti szolgáltatást a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás útján biztosítja az Önkormányzat.

(3) Az Önkormányzat a gyerekek napközbeni ellátását bölcsőde és óvoda működtetésével (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 7171 Sióagárd, Kossuth utca 57/A.) biztosítja.

5. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés keretében a bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, az óvodás és iskolás gyerekek számára nevelési/tanítási napokon a déli meleg főétkezés mellett tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, nevelés nélküli munkanapokon a tanulók számára déli meleg főétkezést biztosít.

(2) Az óvodai és a bölcsődei gyermekétkeztetés a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde épületrészben a bölcsődei gyermekékeztetés a Bölcsőde intézményében történik.

(3) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkezetés igénybevételére a Gyvt. 21. /B szabályai és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A térítési díj összegét az igénybevétel napját követő hónap 15. napjáig kell befizetni a Sióagárdi Konyha házipénztárában.

(5) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést (déli meleg főétkezés) szülő, törvényes képviselő kérelmére a Sióagárd Község Önkormányzat Konyhája által biztosítja a Gyvt. 21 / C. §-ban meghatározottak szerint.

6. § (1) A gyermekek napközbeni ellátására (óvodai, bölcsődei ellátás) vonatkozó kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője részére nyújthatja be.

(2) A bölcsődei kérelemhez csatolni szükséges:

a) házi gyermekorvos igazolását, hogy a gyermek egészségügyi állapota alapján bölcsődében gondozható

b) munkáltatói igazolás a keresőtevékenységről

c) indokoltság esetén védőnői, gyermekjóléti szolgálat, gyámügyi javaslat

(3) Az óvodai és a bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint. A bölcsődei ellátás esetén az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(4) Meg kell szüntetni annak a gyereknek az ellátását

a) akinek az orvosi szakvélemény szerinti egészségi állapota nem teszi lehetővé bölcsődében, illetve óvodában a gondozását, illetőleg

b) megállapított magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

(5) A gyermek napközbeni ellátása megszűnik:

a) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a gyermek törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentést követő hónap 1. napjától, kivéve, ha az ellátást kötelező igénybevételen alapult,

c) nevelési év végén, ha a gyermek az adott intézményi ellátásra meghatározott korhatárt elérte,

d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették,

e) a gyermek halálával.

(6) A bölcsődei ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt.

Záró rendelkezés

7. § (1) A rendelet 2021. július 20. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló 12/2000. (V.29.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet1

1.melléklet a 6/2021 (VII.20.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak

Szolgáltatás megnevezése

Intézményi térítési díj

Óvodai étkeztetés

Tízórai (Ft/adag)

91+ÁFA

Ebéd (Ft/adag)

294+ÁFA

Uzsonna (Ft/adag)

91+ÁFA

Összesen (Ft):

476+ÁFA

Iskolai étkeztetés

Tízórai (Ft/adag)

91+ÁFA

Ebéd (Ft/adag)

336+ÁFA

Uzsonna (Ft/adag)

91+ÁFA

Összesen (Ft):

518+ÁFA

Családi Bölcsőde

Étkezés (Ft/adag)

476+ÁFA

Gondozás (Ft/nap)

0

Összesen:

476+ÁFA

½ nap étkezés (Ft/adag)

238+ÁFA

½ nap gondozás (Ft)

0

½ nap összesen (Ft):

238+ÁFA

1

Az 1. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.