Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24 - 2021. 02. 25

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében és a 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 14. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:


1. §


A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(3) A bérleti szerződésbe kell foglalni az alábbi feltételeket, melyek megsértése esetén a bérbeadó a bérleti szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint felmondhatja:]

„a) a bérlő a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül megköti közvetlenül a közüzemi szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz és csatorna szolgáltatásra, valamint szemétszállításra), és azt bemutatja a bérbeadónak, továbbá a (14) bekezdés szerinti átalánydíjat megfizeti”


2. §


A Rendelet 22. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:


„(14) A bérlő köteles a bérleti szerződést megkötését követő 30 napon belül megkötni közvetlenül a közüzemi szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz és csatorna szolgáltatásra, valamint szemétszállításra) és azt a bérbeadónak bemutatni. A közüzemi szolgáltatóval kötendő szerződés megkötésének időpontjáig a bérlő a bérbeadónak a 7. sz. mellékletben meghatározott normatív mennyiség (m3) és a mindenkor érvényes víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjak (liter) szorzata alapján kiszámított átalánydíjat köteles fizetni.”


3. §


A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budapest 2021. 02. 23.
Baranyi Krisztina

polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit

címzetes főjegyző


Mellékletek