Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 02

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.01.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az eljárás lefolytatására az e rendeletben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § (1) Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő testületének A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a 2017. évi CXXV. törvény - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 10. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mérlegelni kell a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító természetes személy vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapítható, vagy azokat az erre vonatkozó felhívásra a rendelkezésre bocsátja.”

(2) Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 6. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.”

3. § Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek

a) munkanapokon 07:00 és 21:00 óra között,

b) szombaton 08:00 és 19:00 óra között

végezhetők.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor magánszemély a 9. §-ban meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének tesz eleget, kivéve a közterületek hó- és síkosságmentesítésére szolgáló tevékenység.

(3) E szakasz alkalmazásában magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységnek minősül különösen a házi, ház körüli vagy kerti munkák végzése, amelyek során akár kézi, akár gépi berendezéssel (különösen: robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros permetező, motoros fűrész, kerti traktor, sarokcsiszoló) a környéken lakókat vagy tartózkodókat zavaró zajt keltő tevékenységek.”

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző