Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról

2022.04.30.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet Fertőszéplak község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással, jogellenes magatartás fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

számított 6 hónapon belül indítható meg.

(4)1 Az eljárás lefolytatására az e rendeletben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítójával szemben kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege:

a) természetes személy esetén 200.000 Ft,

b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 2.000.000 Ft.

(3) A közigazgatási bírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft.

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságnak akkor van helye, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(5)2 A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a 2017. évi CXXV. törvény - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 10. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mérlegelni kell a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást megvalósító természetes személy vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapítható, vagy azokat az erre vonatkozó felhívásra a rendelkezésre bocsátja.

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül Fertőszéplak Község Önkormányzatának 59500344-11063977 számú költségvetési elszámolási számlájára banki utalással vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni.

(7)3 Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 6. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. Az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg, aki Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község címeréről és zászlajáról szóló 7/1998. (VII. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározott eseteket kivéve az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel, állítja elő, továbbá aki a jelképek használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza.

2. Az avar- és kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg, aki Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

3. Temető használatával kapcsolatos magatartások

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg, aki Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről szóló 19/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 6. § (2) és (4) bekezdésében, 7. § - 8. §-ban, 10. §-ban, és 15. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzéséről és közterületről jól látható módon történő elhelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

5. A játszótér használatával kapcsolatos magatartások

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg az, aki Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a játszótér használati rendjéről szóló 9/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete mellékletének 2-11. pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi.

6. Zajvédelemmel kapcsolatos hatáskörök

8. §4 (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek

a) munkanapokon 07:00 és 21:00 óra között,

b) szombaton 08:00 és 19:00 óra között

végezhetők.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor magánszemély a 9. §-ban meghatározott közterület-tisztántartási kötelezettségének tesz eleget, kivéve a közterületek hó- és síkosságmentesítésére szolgáló tevékenység.

(3) E szakasz alkalmazásában magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységnek minősül különösen a házi, ház körüli vagy kerti munkák végzése, amelyek során akár kézi, akár gépi berendezéssel (különösen: robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros permetező, motoros fűrész, kerti traktor, sarokcsiszoló) a környéken lakókat vagy tartózkodókat zavaró zajt keltő tevékenységek.

7. A köztisztaság fenntartása

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:

a)

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

d) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,

e) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:

a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,

b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,

c) hórakást

ca) útkereszteződésben,

cb) útburkolati jeleken,

cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,

cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,

ce) kapubejárat elé, annak szélességében

helyez el.

d) síkosság elleni védekezéshez térkővel burkolt területen, zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.

8.5 Közterületek rendeltetéstől eltérő használata

9/A. §6 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósítja meg az a természetes személy vagy jogi személy, aki illetve amely Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és felbontásáról szóló 4/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint olyan tevékenységet végez, amelyre nem adható közterület-használati engedély, közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltak megsértésével használ, közterületet engedély nélkül vagy az abban foglaltak megsértésével bont fel.

10. § (1) Ez a rendelet 2016. december 1-én lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően megvalósított, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni.

(3) Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az avar- és kerti hulladékégetés szabályairól szóló 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag október 1. – március 31. közötti időszakban engedélyezett.”

1

Az 1. § (4) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (7) bekezdése a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. § a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. alcím címét a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 15. §-a iktatta be.

6

A 9/A. §-t a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 16. §-a iktatta be.