Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és felbontásáról

Hatályos: 2023. 02. 18

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és felbontásáról

2023.02.18.

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Fertőszéplak közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonban álló közterületekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, illetve amely a település közigazgatási területén e rendeletben foglaltak szerint közterületet használ, közterületet bont fel, a közterület területén, az alatt vagy felett építményt vagy létesítményt kíván elhelyezni.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára Fertőszéplak Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 8/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete előírásait kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) burkolat: a közterületek bármely anyagból készült fedőrétege, valamint a zöldterületek gyep- és virágágyai, cserjés-fás területei,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja szerinti, közhasználatra szolgáló, minden olyan, önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, beleértve az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló részét, valamint a közutakat,

c) közút: az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő a járművek és gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület (helyi közúthálózatba tartozó gépjármű közlekedést szolgáló közutak, parkok, kerékpárutak gyalogutak és járdák).

3. A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata

3. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély alapján lehet valamint minden önkormányzati tulajdonú közterület felbontásához - függetlenül annak burkolatától - közterület-bontási engedély szükséges.

(2) A közterület-használati illetve közterület-bontási engedély iránti eljárás önkormányzati hatósági ügy, mely kérelemre indul. Az engedélyezéssel kapcsolatos elsőfokú eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat illetve közterület-bontás megkezdésére nem jogosít.

(5) A közterület engedéllyel történő használata valamint az engedély alapján történő közterület bontás miatti igénybevétele díjmentes.

(6) Ha az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás közterület felbontással jár, a közterület-bontási engedély kiadását a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos elérhetőségén haladéktalanul kezdeményezni kell, ugyanakkor a kérelmezőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tennie.

4. A közterület-használati engedély iránti kérelem

4. § (1) Közterület-használati kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és állandó lakó- vagy telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),

d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját,

e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,

c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását.

(4) Az engedélyező a folytatni kívánt tevékenység jellegéhez igazodóan a kérelmezőt egyéb, az ügy elbírálása szempontjából fontos iratok csatolására is felhívhatja.

(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

5. A közterület-használati engedély alapján történő használat

5. § (1) Közterület-használati engedély szükséges különösen az alábbi, közterületen megvalósuló igénybevételek esetében:

a) közterület burkolatának megváltoztatása esetén;

b) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cégjelvény, címtábla, cégtábla elhelyezéséhez;

c) vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése céljából;

d) az üzlet homlokzatával érintkező közterületen történő árubemutatáshoz;

e) mozgatható megállító tábla kihelyezése árubemutatás céljából;

f) árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfés kocsi elhelyezése céljából;

g) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélőkészülék, postai levélszekrény közterületi elhelyezésére;

h) rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület igénybevétele céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából;

i) idényjellegű, alkalmi jellegű árusítás, szolgáltató tevékenység, árukirakodás, árusítás céljából (különösen zöldség, gyümölcs, ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység);

j) építési munkával kapcsolatos létesítmények, berendezések ( pl. építési állványzat, munkaterület körülhatárolása ) elhelyezése céljából

k) építési munka végzéséhez szükséges építési anyag, konténer, tüzelőanyag 72 órát meghaladó időtartamú közterületi tárolásához;

l) hirdetőszalag közterület feletti kifeszítésére,

m) mozgó árusítás és mozgóbolt céljából.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb közterületek használatát ne zavarja.

(3) A közterület-használó köteles a közterület használata során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.

(4) Bontásból származó törmeléket kizárólag konténerben lehet tárolni közterületen.

(5) Amennyiben a közterület-használat során a közterületi zöldterület megsérül, a közterület-használó köteles a közterületi zöldterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

6. Nem engedélyköteles közterület-használat

6. § Nem kell közterület-használati engedély

a) a közterületbe 10 cm-nél kisebb mértékben benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cégjelvény, címtábla, cégtábla elhelyezéséhez;

b) tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag, konténer legfeljebb 72 óra időtartamú tárolásához;

c) a település búcsúnapján alkalmi jellegű árusítás, szolgáltató tevékenység, árukirakodás, árusítás céljából;

d) fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, katasztrófavédelem, vízügyi szolgálat feladat-ellátásának mértékéig terjedő területhasználathoz;

e) a közút építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút vagy járda területének elfoglalásához;

f) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez, ide nem értve az élet- és balesetveszély elhárítását követő további építési munkálatokat;

h) az út-tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

i)1

7. A közterület-használat helyi feltételei

7. § (1) Kamion, autóbusz, traktor, munkagép, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, továbbá pótkocsi, utánfutó és lakókocsi valamint vállalkozási célra szolgáló kistehergépjármű közterületen nem tárolható.

(2) Tilos közterületen járművek javítása, átalakítása, szerelése a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott műszaki hiba, valamint közút baleset esetét kivéve.

(3) Közterületen üzemképtelen jármű- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.

(4) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, közterületen tilos tárolni a KRESZ-ben meghatározott időtartamot meghaladóan.

(5) Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen való várakozás tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

8. A közterület-bontási engedély iránti eljárás

8. § (1) Közterületet kizárólag fúrásos technológia alkalmazásával lehet bontani, közterület-bontási engedély kizárólag fúrásos technológiával végzett bontásra adható.

(2) Amennyiben a bontási munka annak műszaki sajátossága miatt fúrásos technológia alkalmazásával nem kivitelezhető, kivételes esetben engedélyezhető fúrásos technológiától eltérő bontás.

(3) A fúrásos technológiától eltérő bontás szükségességét műszakilag indokolni kell.

9. § A közterület-felbontási kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni.

10. § (1) A közterület-bontási kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a részletes kiviteli tervet, mely tartalmazza:

ba) a felbontás módját,

bb) a felbontásnál használatos technológia bemutatását és az alkalmazandó gépek leírását,

bc) a fúrásos technológiától eltérő bontás esetén annak szükségességét igazoló dokumentumokat,

bd) a felbontás térbeli és időbeli ütemezését,

be) a helyreállítás módját,

bf) a helyreállításnál alkalmazandó technológia leírását és az anyagok megnevezését, azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét;

c) a felbontandó közterületről készített színes fényképdokumentációt,

d) amennyiben azt közlekedés-biztonsági szempontok szükségessé teszik, forgalomterelési és forgalomkorlátozási tervet,

e) hatósági engedélyköteles tevékenység végzése esetében a hatósági engedélyt és annak alapjául szolgáló engedélyes terveket.

(2) A bontási tevékenység sajátosságaira tekintettel az engedélyező egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja az engedélyezési eljárás során.

(3) A közterület-bontási engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

9. A közterület bontására vonatkozó egyéb előírások

11. § (1) A közterület-bontási engedély kiadása a november 15-től március 1-ig terjedő időszakra megtagadható, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

(2) Lakott területen zajjal járó bontási munkálatok 22 órától reggel 06 óráig nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

(3) A munkálatok időtartamára a jogosult minden esetben köteles az érintett telkek, épületek megközelítését biztosítani.

(4) A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek.

(5) Háromnál több ingatlant érintő területen tervezett bontási munkák esetében a munkaárok végpontjain tájékoztató táblán jelölni kell a kivitelező és a beruházó adatait, valamint a helyreállítás befejezési határidejét.

(6) A jogosult köteles a munkahely és a felvonulási terület állandó tisztán tartásáról gondoskodni, továbbá a munkálatok folyamán a felesleges földet, törmeléket és hulladékot folyamatosan elszállítani.

(7) A felbontott közterület és közút környezetének rendjéért, a biztonságért a jogosult teljes körű felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet az önkormányzat át nem veszi.

(8) Az önkormányzat a garanciális és szavatossági jogait a közterület helyreállításával kapcsolatosan jogosult érvényesíteni.

10. A felbontott közterület helyreállítására vonatkozó előírások

12. § (1) A felbontott közterületet az eredeti állapotának megfelelően, azzal azonos vagy annál magasabb minőségű műszaki paraméterek szerint kell helyreállítani.

(2) Aszfaltburkolatú utak, járdák felbontása esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás.

(3) Zöldterület helyreállításakor a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani, és a felület fenntartásáról az első fűnyírással bezárólag kell gondoskodni.

(4) A közterület engedélyben foglaltak szerinti eredeti állapotának helyreállítását haladéktalanul be kell jelenteni írásban a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A bejelentéshez csatolni szükséges az eredeti állapotának megfelelően helyreállított közterületről készített színes fényképdokumentációt.

(5) A bejelentést követő 8 napon belül a helyreállítás minőségét a polgármester helyszíni szemle keretében ellenőrzi, a helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül.

(6) A közterület eredeti állapotának helyreállítása megtörténtének elfogadásáról a polgármester a helyszíni szemlét követően, annak eredményétől függően igazolást ad ki jogosult részére.

(7) A polgármester által kiállított igazolás kiadása minősül a közterület önkormányzati átvételének, amellyel az önkormányzat a közterület eredeti állapota helyreállításának megtörténtét igazolja.

11. Jogellenes közterület-használat és bontás

13. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ vagy aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon bont fel, köteles az önkormányzat felhívására közterület-használati kérelmet illetve közterület-bontási kérelmet benyújtani vagy a jogellenes közterület használatot, közterület-bontást haladéktalanul megszüntetni és kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 15 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az önkormányzat az eredeti állapotot - az erre irányuló felhívás mellőzésével - azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, jelentős közérdekből egyébként indokolt vagy a jogellenes állapot turisztikailag jelentős területen valósult meg. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet jogosulatlanul igénybe vevő köteles viselni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az önkormányzat e rendelet megsértésével történő közterület-használat valamint közterület-bontás esetén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról szóló 15/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerinti eljárást folytat le.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

14. §2

15. §3

16. §4

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 6. § i) pontját a Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.