Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 21- 2023. 01. 14

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.09.21.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

2. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet „Települési támogatás” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

5. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

11. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Kölesdi” szövegrész helyébe az „Őcsényi” szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében a „Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető” szövegrész helyébe az „Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdése alapján nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell” szöveg,

d) 16. § (4) bekezdésében a „Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg,

e) 19. § (4) bekezdésében a „részesítheti” szövegrész helyébe a „részesíti” szöveg,

f) 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,” szövegrész helyébe a „hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és” szöveg,

g) 23. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe,” szövegrész helyébe a „vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 9. §-a,

b) 20. § (3) és (4) bekezdése,

c) 21. § (2) bekezdése.

14. § Ez a rendelet 2021. szeptember 20-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 15. napjával.