Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 10. 29

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.10.28.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetési települési támogatásra jogosult az a település területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, e címen életvitelszerűen élő személy, aki elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk miatt rászorult 65 életévet betöltött személyek,

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:

ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,

bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:

ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,

d) szenvedélybetegük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra

e) hajléktalanok”

4. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba.