Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 02

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően -, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Hatásköri szabályok

1/A. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

a) a településképi vélemény kiadására,

b) a településképi bejelentési eljárás lefolytatására,

c) a településképi kötelezés kiadására, bírság kiszabására vonatkozó hatásköreit.”

2. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.4. ponttal egészül ki:

„1.4. A településkép védelméről szóló 16/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.4.1. Településképi vélemény kiadása

1.4.2. Településképi bejelentési eljárás lefolytatása

1.4.3. Településképi kötelezés kiadása, bírság kiszabása””