Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a strandok üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól

Hatályos: 2022. 07. 01

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a strandok üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól

2022.07.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Központi Strand, a Szepezdfürdői Strand és a Viriusi Strand (a továbbiakban: strand) teljes területére, valamint a Központi Strand főbejárata előtti díszburkolatra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a strandi szolgáltatásokat igénybe vevőre (a továbbiakban: fürdőző), a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá azok alkalmazottaira.

2. A strand üzemeltetésének, nyitvatartásának szabályai

2. § (1) A strand tárgyévi üzemeltetési idejét a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester határozza meg. A polgármester a tárgyévre érvényes üzemeltetési időről legkésőbb május 30. napjáig az önkormányzat honlapján megjelenő hirdetmény útján ad tájékoztatást. A nyitvatartási idők a strand üzemeltetési idejére vonatkoznak.

(2) A strand az üzemeltetési idő alatti nyitvatartási időben fizetős strandként működik, teljeskörűen biztosítva valamennyi szolgáltatását.

(3) A strandon az üzemeltetési idő alatti nyitvatartási időn kívüli időszakban a pénztárak, és a vízimentőszolgálat nem üzemel, a vizesblokkok pedig részlegesen üzemelnek. A fürdőzők a strandot nyitvatartási időn kívül kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.

(4) Az önkormányzat május 1. és október 31. között biztosítja a vizesblokkok szükség szerinti használatát.

(5) A strand naponta 9:00 órától 18:00 óráig tart nyitva.

3. § (1) Nyitvatartási időben a strandra való belépés céljából a fürdőzők kötelesek a strand hivatalos bejáratát igénybe venni.

(2) A strand területére való jogosulatlan belépés büntetőeljárást vonhat maga után.

4. § (1) Nyitvatartási idő alatt az önkormányzat biztosítja a strand működési feltételeit, így különösen:

a) gondoskodik a strand területe, valamint az illemhelyek folyamatos tisztántartásáról;

b) gondoskodik a strand közművei rendeltetésszerű használatáról a strandidény kezdetétől annak befejeződéséig;

c) biztosítja a strand működtetéséhez szükséges, megfelelően kiképzett személyzetet;

d) gondoskodik a strandon keletkező hulladék rendszeres elszállításáról;

e) biztosítja a fürdőzők átöltözésének feltételeit;

f) biztosítja a veszélytelen fürdőzésre alkalmas vízterületeket, amelyeket bójákkal jelöl ki;

g) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsőt helyez el;

h) nyitvatartási idő alatt biztosítja az elsősegélynyújtást és a mentés személyi és tárgyi feltételeit;

i) a viharjelzésről és a vihar veszélyről a vízimentők közreműködésével a fürdőzőket folyamatosan figyelmezteti;

j) a nyitvatartási időt és a belépődíjakat a strand pénztárainál jól látható módon kifüggeszti.

(2) Az önkormányzat a strand üzemeltetése körében olyan gazdasági-, és üzleti tevékenységet folytat, amelynek során természetes személyek adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő önkormányzat tájékoztatja az érintetteket a tevékenység folytatása során általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az adatkezelés célja a munkabiztonság- és vagyonvédelem biztosítása, továbbá a balesetek, káresetek körülményei bizonyításának, az érintettek azonosításának a lehetővé tétele. Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a település hivatalos honlapján.

3. A strand működtetése és használata

5. § (1) A strand működtetésért és fenntartási feladatainak ellátásáért a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester a felelős.

(2) A strand működtetésével kapcsolatos jognyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre a polgármester jogosult.

(3) A strand területének használatát a polgármester engedélyezheti, egyedi feltételek meghatározása és szerződés megkötése mellett.

(4) A strand területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak a polgármester hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.

(5) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult a helyettesítésére. Az alpolgármester a helyettesítési jogkörében végzett tevékenységéről haladéktalanul köteles beszámolni a polgármesternek.

(6) A strand működtetési és fenntartási feladatainak általános felügyeletét az önkormányzat képviselő-testülete látja el.

6. § (1) A strand területén a kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az üzlet, a kerthelyiség 3 méteres körzetének takarításáról és rendben tartásáról. A tevékenységük során keletkezett hulladékot kötelesek a strand fürdőzők által igénybevett területétől eltérő helyen tárolni, továbbá a keletkezett hulladék elszállítására kötelesek hulladékszállításra jogosult szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni.

(2) A strand területén, épületein reklám céljára plakátot, hirdetményt elhelyezni csak a polgármester engedélyével lehet.

(3) A strand főbejárati pénztárában hitelesített vásárlók könyvét kell tartani a fürdőzők bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok szerint ki kell vizsgálni.

(4) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területen tilos. A vízi járművek használatára a víziközlekedésről 2000. évi XLII. törvényben foglaltak az irányadók.

7. § (1) A strand területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál kell leadni. A fürdőző strandra bevitt értékeiért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

(2) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

(3) Az a személy, aki a strandfürdő berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, a polgári törvénykönyv szerinti kártérítési felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.

(4) A strandot fertőző betegek, valamint ittas vagy bódult állapotban lévő személyek nem használhatják, azok felszólításra kötelesek a strand területét haladéktalanul elhagyni.

8. § (1) A 10 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérettel léphet a strand területére és tartózkodhat ott.

(2) A fürdőzők kötelesek a strandfürdőt mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül használni.

(3) Dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen lehet.

(4) Tilos:

a) a mélyvíz használata úszni nem tudó személy részére;

b) korlátozott látási viszonyok (köd, vihar, félhomály) közötti fürdés;

c) hulladék vagy egyéb szennyezést, sérülést okozó tárgyak (pl. üveg, fémtárgy, műanyagzacskó) Balatonba dobása vagy a strand területén való elhelyezése, szétszórása, valamint a strand területének bármilyen módon történő beszennyezése, szemetelése;

d) járművel a strand területére való behajtás, kivéve karbantartás céljából, vagy, ha a behajtás egészségügyi okokból (fogyatékkal élők segédeszközei, mentő stb.) indokolt;

e) a strand területén üzemeltetési idő alatt sátor felállítása, vagy a strand területének írásos engedély nélküli területfoglalása;

f) üzemeltetési idő alatt a strand területére horgászfelszerelést bevinni, a strand területén horgászni;

g) rádió, magnó, telefon vagy egyéb eszköz másokat zavaró nagy hangerővel (80 decibel fölött) történő használata, hallgatása;

h) a strand területére bármilyen állatot -az őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével- bevinni, beereszteni, a Balatonban fürdetni

i) a strand területére hulladékot szállítani, azt a strand területén lerakni.

9. § (1) A strandokon az üzemeltetési időn (fürdési idényen) kívül a horgászat engedélyezett.

(2) A horgászok a strand területén a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával a horgászati tevékenység gyakorlásához horgászhelyet igényelhetnek. A kérelmet a polgármester bírálja el.

(3) Az önkormányzat horgászati célú terület (horgászhely) céljára 20 m2 területet biztosít. A horgászhely a horgászat megvalósítására, valamint a horgászfelszerelés (sátor, pavilon, kempingfelszerelés, fedett beálló) elhelyezésére szolgál.

(4) A horgászhely bérleti díját az 1. melléklet tartalmazza. A bérleti díjat előre, egy összegben, átutalással kell megfizetni az önkormányzat számlájára. A horgászhely bérleti díja tartalmazza a szemétszállítás, a vizesblokk és villany használat díját.

(5) A horgászhely bérleti szerződéssel vehető birtokba.

(6) A terület használatát a polgármester ellenőrzi.

(7) Az országos és nemzetközi horgászversenyek lebonyolítását a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi, egyedi díjszabás mellett.

4. Értékmegőrző szolgáltatások

10. § (1) A Központi Strandon fürdőzőknek lehetőségük van ingóságaik tárolása céljából a strandi kabinok igénybevételére, a kabinok száma erejéig. A kabinjegy váltásának feltétele a használó személyi igazolvány és lakcímkártyával igazolt nevének és lakcímének nyilvántartásba vétele és óvadék letétele. A kabinhasználat határozott időre, legfeljebb a tárgyévi üzemeltetési idő utolsó napjáig szól.

(2) A Központi Strand pénztáránál az alábbi kabinjegyek válthatók:

a) 7 napos kabinjegy;

b) 30 napos kabinjegy;

c) szezonális kabinjegy.

(3) A kabinhasználatra igényt tartó fürdőzők kötelesek a strandi kabint rendeltetésének megfelelően használni, annak állagmegóvásáról és tisztaságáról fokozottan gondoskodni, a kabint zárva tartani, annak kulcsát megőrizni. A kabinban bekövetkezett bármely – az óvadék összegén felüli – kárért a használó a polgári törvénykönyv szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) A kabinban elhelyezett értéktárgyakért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

(5) A használati idő lejártakor a használó késedelem nélkül köteles a kabint kiüríteni és annak kulcsát a Központi Strand pénztáránál leadni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tenne eleget, úgy az önkormányzat külön felszólítás nélkül jogosult a kabint kiüríteni, az abban található ingóságokat megsemmisíteni, és a kabin zárát lecseréltetni, amely költségek a kabin használóját terhelik.

11. § (1) A Központi Strand pénztáránál óvadék letétele mellett napi értékmegőrző, továbbá mobiltelefon-töltő trezorjegy váltható.

(2) A Szepezdfürdői Strand pénztáránál óvadék letétele mellett napi mobiltelefon-töltő trezorjegy váltható.

12. § A fizetendő díjakat és az óvadék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

5. A belépők és kedvezmények

13. § (1) A strand területére az üzemeltetési idő alatti nyitvatartási időben a fürdőző belépőjegy vagy bérlet váltásával jogosult belépni. A belépőjegyek, bérletek árát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Naponta 17:00 órától valamennyi fürdőző gyermekjeggyel jogosult a strand területére belépni.

(3) A lakcímet igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a balatonszepezdi állandó lakosok ingyenesen léphetnek a strand területére. Balatonszepezdi állandó lakos, aki a bérlet váltás évében január 1-jén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonszepezd községben.

(4) A hatodik életévét be nem töltött gyermek – kísérő mellett – ingyenes belépésre jogosult.

(5) Feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató, hivatalos hatósági tevékenységet végző, továbbá az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából jegy váltása nélkül jogosult a strandra belépni.

(6) A megváltott belépőjegyet, bérletet a fürdőző köteles megőrizni, az önkormányzat megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljára felmutatni. A fürdőző a jegyet, bérletet másra át nem ruházhatja.

14. § (1) A strand bármelyik pénztáránál az alább belépőjegyek válthatók:

a) gyermekjegy;

b) felnőttjegy;

c) nyugdíjasjegy.

(2) A belépőjegy a váltás napján többszöri belépésre jogosít.

(3) 14 éves korig a fürdőző gyermekjegy váltására jogosult. A fürdőző az életkorát személyi vagy egyéb arcképes igazolvánnyal köteles igazolni. 14 éves kor felett a fürdőző felnőttjegyet köteles váltani.

(4) Nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett a fürdőző nyugdíjasjegy váltására jogosult.

(5) A fogyatékkal élő személy a fogyatékosságát igazoló közokirat felmutatása mellett belépőjegy megváltása nélkül léphet a strandra.

(6) Előzetes bejelentés alapján, és utalással történő előrefizetés esetén csoportos kedvezményként a belépőjegyek díjából minimum 15 fő esetén 20 % kedvezmény adható.

15. § (1) A strand bármelyik pénztáránál az alább bérletek válthatók:

a) felnőtt heti bérlet

b) gyermek- és nyugdíjas heti bérlet

c) nyaralóbérlet.

(2) A bérlet nyitvatartási időn belül a strandra korlátlan belépésre jogosít fel.

16. § (1) A tárgyév január 1. napján balatonszepezdi nyaralótulajdonnal rendelkező személy nyaralóingatlanonként jogosult legfeljebb négy személy megjelölésére, akik részére az önkormányzat arcképes nyaralóbérletet állít ki.

(2) A bérlet kiállítását a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemmel lehet igényelni. A kérelemnek tárgy év május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. A kérelemhez a kérelemben feltüntetett személyek 3,5x4,5 cm méretű igazolványképét csatolni kell. A hibásan, hiányosan, elkésetten vagy valótlan adattartalommal előterjesztett kérelem hatálytalan.

(3) A bérlet kiállításának feltétele, hogy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja a nyaralóingatlan feletti tárgyév január 1. napján fennálló tulajdonjogát.

(4) A kiállított bérlet a Központi Strand pénztáránál vehető át.

(5) Amennyiben a fürdőző más nevére szóló a bérlettel kísérli meg a strandra való belépést, úgy az önkormányzat a jogosulatlanul használt bérletet bevonja és megsemmisíti.

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2)1

1. melléklet2

A BALATONSZEPEZDI STRANDOK DÍJAI

1. Belépőjegyek ára

A

B

1

Megnevezés:

Ár (Ft):

2

gyermekjegy

500

3

felnőttjegy

800

4

nyugdíjasjegy

500

2. Bérletek ára

A

B

1

Megnevezés:

Ár (Ft):

2

felnőtt heti bérlet

4.000

3

gyermek vagy nyugdíjas heti bérlet

2.500

4

nyaralóbérlet

12.000

3. Kabinjegyek

A

B

1.

Megnevezés:

Ár (Ft):

3.

7 napos kabinjegy

10.000

4.

30 napos kabinjegy

20.000

5.

szezonális kabinjegy

40.000

6.

kabin-óvadék

5.000

4. Értékmegőrző/mobiltelefon-töltő trezorjegy

A

B

1

Megnevezés:

Ár (Ft):

2

napi trezorjegy

1.000

3

trezor-óvadék

1.000

5. Horgászhely díja: 20.000 Ft/20 m2/éjszaka

2. melléklet

Kérelem a balatonszepezdi strandokra való nyaralóbérletet kiállítása iránt

Nyaralótulajdonos neve:

………………………………………………………

Lakcíme:

………………………………………………………

A nyaralóingatlan helyrajziszáma:

………………………………………………………

Alulírott nyaralótulajdonos kérem Balatonszepezd Község Önkormányzatát, hogy szíveskedjék alábbi személyek részére a balatonszepezdi strandokra nyaralóbérleteket kiállítani*:

1.

Név:

………………………………………………………

Lakcím:

………………………………………………………

2.

Név:

………………………………………………………

Lakcím:

………………………………………………………

3.

Név:

………………………………………………………

Lakcím:

………………………………………………………

4.

Név:

………………………………………………………

Lakcím:

………………………………………………………

Jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy a tárgyév január 1. napján a fenti helyrajzi számú balatonszepezdi nyaralóingatlan tulajdonosa vagyok. Tulajdonjogomat a jelen kérelemhez csatolt, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolom.
Jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy az általam megjelölt személyek az arcképes nyaralóbérletet a Központi Strand pénztáránál, személyazonosságuk igazolása mellett vehetik át. Továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen kérelmem hibásan, hiányosan vagy valótlan adattartalommal kerülne kiállításra, illetve azt elkésetten nyújtanám be, úgy a kérelem hatálytalan.
Kelt:………………….. (hely), …………. (év) ……………………… (hónap) ……….. (nap)……………………………………….
nyaralótulajdonos aláírása

*Figyelem! Amennyiben a nyaralótulajdonos saját maga részére is igényli a nyaralóbérletet, úgy magát is fel kell tüntetnie a megjelölt személyek között!

3. melléklet

Kérelem horgászati célú horgászhely igénybevételére

1. Az igénylő neve, lakcíme, elérhetősége

név: ………………………………

cím: …………………………….....

telefonszám: ……………………….

e-mail cím: …………………………

2. A horgászati célú horgászhely igénylése:

Melyik strandon: ………………………….. strand

Igényelt horgászhelyek száma: (1 horgászhely 20 m2) ………….. db

Érkező személyek száma: ………………… fő

3. Az igénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontja: …………………….….

b) befejezésének tervezett időpontja: ……………………

4. A bérleti szerződésben foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a) neve: …………………….…….….

b) címe: ……………………..……….

c) telefonszáma: ……………………..

5. Nyilatkozom, hogy az önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltakat megismertem, tudomásul veszem. Vállalom, hogy a bérleti díjat előre egy összegben befizetem Balatonszepezd Község Önkormányzata 11748069-15734257 számú elszámolási számlájára.

Balatonszepezd,

.............................................

aláírás

1

A 17. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.