Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 18- 2022. 01. 19

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.01.18.

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a)kiadását 170.809.990 Ft
b)bevételét 170.809.990 Ft”

(főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.)

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:)

„a)Költségvetési bevételek összesen: 155.514.432 Ft, ebből
aa)működési: 68.423.269 Ft
ab)felhalmozási: 87.091.163 Ft
b)Költségvetési kiadások összesen: 168.839.826 Ft, ebből
ba)működési: 62.819.554 Ft
bb)felhalmozási: 106.020.272 Ft
c)Költségvetési hiány: 13.325.394 Ft, ebből
ca)működési többlet: 5.603.715 Ft
cb)felhalmozási hiány: 18.929.109 Ft”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:)

„ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 3.496.240 Ft, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei: 2.062.000 Ft
bab) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.434.240 Ft”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:)

„c)Finanszírozási bevételek összesen: 15.295.558 Ft”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:)

„e)Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 13.325.394 Ft”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„a)a személyi juttatások előirányzatát 28.590.855 Ft
b)a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.040.025 Ft
c)a dologi kiadások előirányzatát 23.029.437 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„e)az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.659.237 Ft
f)a beruházási kiadások előirányzatát 89.260.942 Ft
g)a felújítási kiadások előirányzatát 16.708.303 Ft
h)az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 51.027 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2.159.237 Ft összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 2.159.237 Ft”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:)

„a)Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

14. melléklet

5. melléklet

5. melléklet