Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.08.11.

Kátoly Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 200 761 390 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 200 761 390 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 200 761 390 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 32 144 558 Ft,-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 27 776 589 Ft,-ban,

ab) közhatalmi bevételek 3 651 000 Ft,-ban,

ac) működési bevételek 716 969 Ft,-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 168 616 832 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 124 113 810 Ft,-ban

bb) finanszírozási bevételek 44 503 022 Ft,-ban

határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 200 761 390 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 56 167 342 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 11 113 200 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1 249 716 Ft,

ac) dologi kiadások 17 684 160 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 061 000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 23 059 266 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 144 594 048 Ft-ban,

ba) beruházások 100 313 810 Ft,

bb) felújítások 43 424 769 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások 855 469 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év (2021.) tervezett működési célú pénzmaradványát 26 533 181 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 17 969 841 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 18 272 866 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15. §2 (1) A Képviselő-testület elfogadja a már végrehajtott 2022. évi I-VII. havi költségvetési átcsoportosításokat.

(2) A Képviselő-testület működési célú tartalékkal, valamint a szabad - kötelezettséggel, illetve követeléssel nem terhelt – előirányzatok közötti átcsoportosítással való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a fentiekkel való rendelkezéséről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.

3. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.

(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.

(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2022. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

4. Költségvetési előirányzatok módosítása

19. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivét kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.

5. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél

20. § (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.

(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímeken keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével

a) a vásárolt élelmezés,

b) az élelmiszer beszerzés

c) előzetesen felszámított forgalmi adó

kiadási előirányzata emelhető.

(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.

(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.

(5) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.

(6) A költségvetésben nem tervezett, Általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.

(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímeken kívül, a 2022. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési intézmények 2022. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

22. § (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.

23. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.

6. Gazdálkodás egyéb szabályai

24. § Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

25. § (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

26. § Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

27. § A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhet gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

28. § A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

29. § Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:

a) a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja,

amelyet pénzintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

30. § (1) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:

a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;

b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;

c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

7. Vegyes rendelkezések

31. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2022. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

8. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés során, 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § a Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 15. § a Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.