Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 28

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.28.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és intézményeire terjed ki.

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit 223.723.451,- Ft-ban, kiadásait 138.465.455,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi fogcímek összegeit a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) A képviselő-testület költségvetési hiányt nem állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testületet illeti meg.

4. § (1) A képviselő-testület nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklettartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat átvett és átadott pénzeszközeit e rendelet az 5. melléklet. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet a 7. melléklet szerint 14.114.084 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) Irányító szervi támogatások összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023-2025. évre vonatkozó bevételek összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023-2025. évre vonatkozó kiadások összegét a 10. melléklet tartalmazza .

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hoz.

7. § (1) Az önkormányzat helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyelet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzatnak európai uniós finanszírozott támogatással megvalósuló projektjét a 15. melléklettartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

d) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzat belső szabályzatban köteles rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § Az ÁHT 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás adatai e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

19 345 773

19 345 773

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

19 345 773

19 345 773

9. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. BEVÉTELEK- ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK - ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022

2023

2024

2025

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 045 650

13 045 650

13 045 650

13 045 650

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

15 340 220

15 340 220

15 340 220

15 340 220

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

12 427 518

12 427 518

12 427 518

12 427 518

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatás

B1132

4 152 043

4 152 043

4 152 043

4 152 043

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

48 957 009

47 235 431

47 235 431

47 235 431

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 089 215

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

51 046 224

47 235 431

47 235 431

47 235 431

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

400 000

400 000

400 000

400 000

Ellátási díjak

B405

1 377 717

1 377 717

1 377 717

1 377 717

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

1 777 717

1 777 717

1 777 717

1 777 717

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

58 323 941

54 513 148

54 513 148

54 513 148

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 097 420

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

6 097 420

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

126 000

126 000

126 000

126 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

126 000

126 000

126 000

126 000

Felhalmozási bevételek összesen

6 223 420

126 000

126 000

126 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

64 547 361

54 639 148

54 639 148

54 639 148

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

140 249 888

16 195 643

16 195 643

16 195 643

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

140 249 888

16 195 643

16 195 643

16 195 643

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

140 249 888

16 195 643

16 195 643

16 195 643

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

140 249 888

16 195 643

16 195 643

16 195 643

10. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. KIADÁSOK ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK- ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022

2023

2024

2025

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 614 046

18 614 046

18 614 046

18 614 046

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

787 500

787 500

787 500

787 500

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

600 000

600 000

600 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 001 546

20 001 546

20 001 546

20 001 546

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 772 468

4 772 468

4 772 468

4 772 468

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

800 000

800 000

800 000

800 000

Külső személyi juttatások

K12

5 572 468

5 572 468

5 572 468

5 572 468

Személyi juttatások

K1

25 574 014

25 574 014

25 574 014

25 574 014

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 464 076

3 464 076

3 464 076

3 464 076

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

50 000

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 560 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

3 610 000

3 050 000

3 050 000

3 050 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300 000

300 000

300 000

300 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

100 000

100 000

100 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

400 000

400 000

400 000

Közüzemi díjak

K331

4 200 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

Vásárolt élelmezés

K332

4 395 066

4 395 066

4 395 066

4 395 066

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

500 000

500 000

500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 825 644

530 000

530 000

530 000

Egyéb szolgáltatások

K337

8 157 034

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

22 077 744

14 525 066

14 525 066

14 525 066

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 404 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

70 000

70 000

70 000

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 474 000

3 070 000

3 070 000

3 070 000

Dologi kiadások

K3

30 561 744

21 045 066

21 045 066

21 045 066

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

505 330

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 670 641

3 670 641

3 670 641

3 670 641

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

14 114 084

9 468 984

9 468 984

9 468 984

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

18 290 055

13 139 625

13 139 625

13 139 625

Működési kiadások összesen

83 789 889

69 122 781

69 122 781

69 122 781

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

52 342 485

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

13 404 821

Beruházások

K6

65 747 306

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

42 238 210

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 309 834

Felújítások

K7

53 548 044

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

119 295 350

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

203 085 239

69 122 781

69 122 781

69 122 781

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 712 010

1 712 010

1 712 010

1 712 010

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 712 010

1 712 010

1 712 010

1 712 010

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

1 712 010

1 712 010

1 712 010

1 712 010

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

204 797 249

70 834 791

70 834 791

70 834 791

11. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. HELYI ADÓ ÉS EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 500 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

4 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, pótlék

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

13. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé :

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

14. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek :

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

B3

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

15. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK KIADÁSAI, BEVÉTELEI, VALAMINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI:

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út felújítás

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 097 420

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

6 097 420

K9. Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

6 097 420

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 097 420

Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00019 Csapadékvíz elvezetés

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 777 694

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

65 747 306

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

68 525 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

68 525 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 525 000

16. melléklet

Olaszfa Község Önkormányzata 1/2022. (II.23) önkormányzati rendeletéhez

1. FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

Olaszfa Önkormányzat

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

1

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

3

4

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

1

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

0

2

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

0

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

8

3

11

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

1

A 2. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.