Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 16- 2022. 01. 17

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 15.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.01.16.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 43. §. (3) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók listáját az 5. melléklet tartalmazza.

2. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az átruházott hatáskör címzettje az átruházott hatáskör gyakorlása során köteles figyelembe venni a képviselő-testület általános érvényű iránymutatásait.

3. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül. Rendkívüli ülést a polgármester előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő esetben hívhat össze. A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. A rendkívüli ülésen kizárólag a kezdeményező által megjelölt, továbbá az önkormányzat érdekében halaszthatatlannak minősített napirend tárgyalására kerülhet sor.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 44. §-nak rendelkezései alapján. A rendkívüli ülést 15 napon belüli időpontra a települési képviselők egynegyedének, vagy a képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára is. Az indítvány alapján a rendkívüli testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

(3) A települési képviselők egynegyedének a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó - (2) bekezdésben meghatározott - indítványában meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának napirendjét, helyét és idejét. A javaslattevőnek a javasolt napirendi ponthoz írásbeli előterjesztést kell csatolnia. A képviselő-testület tagjai által benyújtott indítvány esetében szükséges, hogy az indítványt és az előterjesztést a települési képviselők saját kezűleg aláírják.

(4) Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani.

(5) A rendkívüli ülésre az indítványozók által megjelölteket, valamint a polgármester szerint szükségesnek tartott személyeket kell meghívni.

4. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 4 nappal előbb kell kézbesíteni.

(4) A 10. § (1) bekezdése szerinti rendkívüli ülést soron kívül is össze lehet hívni, amely ülésre az előterjesztés lehetőség szerinti csatolásával a meghívót legalább 48 órával előbb kell kézbesíteni.

5. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított 4/2011. (IV.21.) rendelet hatályát veszti.

6. § (1) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1. függeléke az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2. függeléke a 6. melléklet szerint módosul.

(6) A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 10. § (6)–(8) bekezdése,

c) 45. § (2) bekezdése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület önként vállalt feladatai

1. sport, szabadidős tevékenység támogatása, játszótér létesítése és fenntartása

2. civil szervezetek támogatása,

3. lakossági szolgáltatások színterének bővítése / teleház, stb./

2. melléklet

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök a Társulási Tanács részére

1. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről, nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról

2. meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát

3. meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit

4. engedélyezi a csoportok átlaglétszámától való eltérést, meghatározza az adott nevelési évben indítható csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést

5. rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermekvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket

6. megbízza és kinevezi a köznevelési intézmény vezetőjét

7. a köznevelési intézmény vezetője felett gyakorolja a munkáltatói jogokat

8. jóváhagyja a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, házirendjét

9. értékeli a nevelési intézmény nevelési programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét

3. melléklet

Polgármester feladata és hatósági hatásköre:

1. honosított, valamint visszahonosított személytől/személyektől állampolgársági eskü kivétele

2. kormányrendeletben megállapított polgári védelmi feladatok

3. rendezési terv – településrendezési eszközök - jóváhagyását megelőző egyeztető tárgyalás lefolytatása

4. ár- belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása

5. honvédelemmel kapcsolatos feladatok

6. önkormányzat testületének működésével kapcsolatos feladatok

7. bizottság döntésének felfüggesztése, ha ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit

8. dönt a bizottsági elnök kizárásáról

9. felelős a helyi önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért

10. a képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági programtervezetet, a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó rendelet tervezetet

11. gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról

12. tájékoztatást ad a képviselő-testületnek az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, költségvetési egyensúly helyzetéről

13. a képviselő-testület el terjeszti az éves zárszámadást

14. a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat a költségvetés keretein belül maximum 500.000,- Ft összegig

15. vagyonhasznosítási jogügyletek megkötése

16. nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések megkötése

17. biztosítási szerződések megkötése a pénzügyi – gazdasági fejlesztési bizottság véleménye alapján

18. elrendeli a vízkorlátozást, hozzájárulást ad előzetesen a szolgáltató számára a közkifolyók és tűzcsap áthelyezéséhez, vagy megszüntetéséhez

19. leveszi a választási bizottság tagjaitól az esküt

20. képviseli – megállapodás esetén a társulás tagjait a társulási tanácsban

21. közterület-használat engedélyezése

4. melléklet

5. számú melléklet a 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Alkalmazott kormányzati funkciók

Megnevezés

Kormányzati funkció száma

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

2

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013320

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

4

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

5

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

6

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041232

7

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

8

Országos közfoglalkoztatási program

041236

9

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

10

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

11

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

12

Közvilágítás

064010

13

Zöldterület-kezelés

066010

14

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

15

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074040

16

Könyvtári szolgáltatások

082044

17

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

18

Civil szervezetek működési támogatása

084031

19

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

20

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

22

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről

900020”

5. melléklet

1. A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1. függelék cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

2020. 07. 27.-től

6. melléklet

1. A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2. függelék szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hatályos: 2022. január 10. napjától”

2. A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2. függelékében foglalt táblázat A:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(1.)

Papp Zsuzsanna”