Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01- 2022. 02. 02

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.01.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az üléstervtől eltérő ülésre vonatkozó – a (3) bekezdés b) – c) szerinti - indítványt a polgármesternél kell benyújtani, ebben meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát.”

2. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1) önkormányzati rendelete 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet elfogadása egy fordulóban is történhet.”

3. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.