Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.01.29.

Fürged Község Önkormányzata Képviselő- testületea muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja ésMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési intézményekre, közösségi színterekre annak fenntartójára, működtetőire, alkalmazottaira, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

2. § (1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközeifigyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) E rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében „A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről” szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben részletezett szakmai feladatok láthatók el.

A közművelődési feladatellátás szervezeti formája, módja

3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt, közösségi színteret biztosít, mely mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető.

(2) A közművelődési intézmény

a) típusa: Művelődési Ház,

b) címe: 7087 Fürged, Kossuth L. u. 42.

(3) Közösségi színtér

a) típusa: nyitott fix színpad, rendezvénytér

b) címe: 7087 Fürged Kossuth L. u. 37.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként a Művelődési Ház látja el.

(5) Az Önkormányzat e rendelete a közművelődési feladatellátásra, az intézmény működtetésére közművelődési megállapodást köthet, az 1997. évi CXL. törvény 79. § szerint meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79. § (2) - (4) bekezdésben előírt kötelezettségeket.

(6) Az Önkormányzat évente a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésén fogadja el.

Közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § (1) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmény működéséhez szükséges szervezeti, személyi, szakképesítési és tárgyi feltételeket. Az intézmény éves költségvetésében az ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelyek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati úton elnyert támogatások.

(3) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázathoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.

(4) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetősége szerint – elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények finanszírozására.

Együttműködés

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttműködésre törekszik:

a) a közművelődési intézményben működő könyvtárral,

b) a művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel,

c) a civil szervezetekkel, alapítványokkal,

d) köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával,

e) a településen működő egyházközösségekkel,

f) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, más önkormányzatokkal.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Fürged, 2022. 01. 24. Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. január 28. napján megtörtént.

7. § Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.