Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról

2024.04.01.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vaja város közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola, bölcsőde) járó gyermekekre.

2. § (1) Vaja Város Önkormányzata a Tavirózsa Óvoda és Konyha intézményén keresztül biztosítja a településen az óvodai, bölcsődei, szociális étkezők, és a bentlakásos otthonban ellátottak élelmezését. Az iskolai étkezést vásárolt szolgáltatás alapján biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében írásban kell benyújtani a szülőnek vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz legkésőbb az étkezés igénybevételét megelőző nap délelőtt 10 órájáig, mely kérelem alapján minden értesítés nélkül a gyermekétkeztetés biztosítása megtörténik.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 10 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése a szülő vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 21/B. § -ban megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.

(3)1

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 5. napján.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Intézményi térítési díj
napi összege Ft-ban


Óvoda
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:
2138.- Ft/fő
362.- Ft/fő
138.- Ft/fő
638.- Ft/fő

Általános iskola
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
tízórai, ebéd, uzsonna:


130.- Ft/fő
390.- Ft/fő
130.- Ft/fő
650.- Ft/fő

Bölcsőde
Reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna:
3

126.- Ft/fő
42.- Ft/fő
336.- Ft/fő
114.- Ft/fő
618.- Ft/fő

1

A 3. § (3) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Óvoda tízórai: ebéd: uzsonna: tízórai, ebéd, uzsonna:” sora a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Óvoda tízórai: ebéd: uzsonna: tízórai, ebéd, uzsonna:” sora a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsőde Reggeli: tízórai: ebéd: uzsonna: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna:” sora a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Bölcsőde Reggeli: tízórai: ebéd: uzsonna: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna:” sora a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.